• No results found

Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter2

dels att 15 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2 Senaste lydelse av 15 § 2017:752.

SFS 2018:575

Publicerad den 30 maj 2018

References

Related documents

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på