• No results found

Policy för inköp och upphandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Policy för inköp och upphandling"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Dokumenttyp

Policy Fastställd av

Kommunfullmäktige Beslutsdatum

2021-09-23 Giltig till

Tills vidare, ses över vart fjärde år Dokumentansvarig

Inköpschef

Gäller för

Marks kommun och dess helägda bolag

Granskad/ reviderad 2021-09-23

Diarienr.

KS 2021-279

Sida 1(2)

Policy för inköp och upphandling

Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säkerställs att kommunen och dess helägda bolags inköp och upphandlingar görs i enlighet med lagstiftningen på området och kommunens styrdokument. EU:s upphandlingsdirektiv och de fem grundläggande EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling ska följas. Dessa är likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Inköpsverksamheten är ett strategiskt verktyg för att bidra till att uppfylla kommunens vision, mål, värdegrund och styrprinciper samt främja innovation och utveckling. Kommunstyrelsen leder och

samordnar inköps-, upphandlings- och avtalsarbetet samt säkerställer effektiva processer. Därigenom möjliggörs goda affärer som uppfyller kommunens behov på ett rättssäkert sätt där konkurrensen tillvaratas.

En gemensam helhetssyn ska gälla för inköp och upphandling i kommunen. Med kommunen avses i denna policy, om inte annat framgår, kommunen och dess helägda bolag. Upphandling ska

samordnas mellan kommunens nämnder och styrelser. Samordning kan också ske med andra huvudmän om det är till nytta för kommunen. Det är kommunens bästa som har företräde framför enskild verksamhets, nämnds eller bolags intresse. Kommunstyrelsen ansvarar för alla upphandlingar vid investeringar överstigande 10 miljoner kronor.

Företrädare för Marks kommun förutsätts:

- Uppträda objektivt och affärsmässigt på marknaden och samt vid alla upphandlingar utnyttja den konkurrens och de marknadsmöjligheter som finns. Rimliga och relevanta krav ska ställas vid inköp och upphandling.

- Möjliggöra för lokala små och medelstora företag att kunna uppträda som leverantörer till kommunen samt verka för en konstruktiv och utvecklande dialog med näringslivet.

- Skapa förutsättningar att genomföra den ”goda affären”, vilket inträffar om nyttovärdet för det som leverantören tillhandahåller är större än kommunens samlade kostnader.

- Säkerställa att kommunens samlade behov av varor, tjänster och entreprenader håller rätt kvalitet och utförs till rätt pris utifrån ett långsiktigt totalkostnadsperspektiv samt att ekonomiska och affärsmässiga risker hanteras på ett professionellt sätt.

All upphandling ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter.

Kommunens inköp och upphandling ska präglas av en långsiktig hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

(2)

Sida 2(2)

Kommunens samlade kompetens ska tas tillvara för att genomföra effektiva, affärsmässiga och lagenliga inköp och upphandlingar så att de uppfyller kommunens behov.

Uppföljning av avtal ska göras löpande i samverkan mellan berörda verksamheter för att säkerställa att avtalade priser och krav efterlevs.

Kommunens förtroendevalda och anställda ska känna till och alltid använda de upphandlade avtal som finns.

Kommunen ska i alla sammanhang ha ett affärsetiskt förhållningssätt.

Kommunens förtroendevalda och anställda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t.ex. genom att ta emot otillbörliga gåvor, tjänster eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i tjänsten.

Ansvar och befogenheter

Kommunfullmäktige

- antar och följer upp policyn

Kommunstyrelsen

- är huvudansvarig för upphandlingsverksamheten - beslutar om riktlinjer för inköp och upphandling - beslutar vid nämndsövergripande upphandlingar

Nämnd/styrelse

- beslutar om upphandling där avtalet endast utnyttjas inom det egna verksamhetsområdet.

- avtalsansvarig nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering.

- avtalsansvarig nämnd ansvarar för att alla inköp görs i enlighet med upphandlade avtal.

References

Related documents

Kem-en-Tech en av våra upphandlade leverantörer till ramavtalet för Reagents and Kits har inkluderat tusentals produkter från Abcam.. Nu finns dessa produkter i Agresso/ UBW men

De kan också hjälpa till vid marknadsundersökningar, vägleda i KI:s olika ramavtal och supportera vid t.ex. begäran om

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa alla våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och. beställningar under

Kem-En-Tec erbjuder nu Abcam-produkter för Abcam-priser inom KI:s ramavtal för Laboratory Reagents and Kits.. Du kan beställa produkterna direkt på Abcams webbsida www.abcam.com

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera

Överlåtelseavtal för ramavtal ” Live cell imaging and analysis system” är nu beviljat, Sartorius är ny avtalspart efter att de har tagit över affärsverksamheten

De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna kontaktas för att få ta ställning till priset.. Saveen

Revisionsfråga 3: Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden.. Revisionsfrågan är

Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.

Tillämpningsanvisningarna förklarar mer utförligt vad som anges i policyn och anger närmare riktlinjer för hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

Policy för inköp och upphandling ska ange ramarna för alla typer av inköp och upphandlingar som görs av anställda och förtroendevalda i Vallentuna kommun och i Vallentuna kommuns

Vi rekommenderar att den interna kontrollen fördjupas gällande kontroller och stickprov och att inköpsenheten diskuterar systematiska utbildningsinsatser inom upphandlings- området

Vi bedömer att det delvis finns tillräcklig intern kontroll genom det arbete som sker ge- nom internkontrollplanen, men att implementeringen vad avser riktlinjer och doku- mentation

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

Karlskrona kommunkoncern ska använda sin inköpsvolym för att påverka produktionen av varor, tjänster och entreprenader i en mer hållbar riktning. Karlskrona kommunkoncerns

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet

Med inköp och inköpsarbete avses hela affärsprocessen för att anskaffa varor, tjänster och byggentreprenader; från analys och strategisk planering inför ett inköp till

Kommunledningskontoret ansvarar för att utfärda närmare anvisningar och rutiner för inköp, upphandling och avrop för att säkerställa att policyns syfte