• No results found

Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (2010:751) om betal- tjänster ska ha följande lydelse.

8 kap.

6 § En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett betalningsinstitut får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat- räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie- bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om eko- nomiska föreningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i betalningsinstitutets moderföretag eller dotter- företag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med betalnings- institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:730

Publicerad den 8 juni 2018

References

Related documents

Using the continuous Dirac model and including a couple of artificial waves in the scattering process, described by an augumented scattering matrix, we derive a condition for

[r]

Det görs inte heller någon avvägning av det påstådda behovet mot intresset av öppenhet inom den offentliga verksamheten. Jag utesluter inte att det kan finnas skäl att utvidga

Vill härmed meddela att Saco som organisation avstår från att besvara ovanstående remiss. Du följer väl Saco

Nämnden har granskat förslaget med utgångspunkt från sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över brottsbekämp- ande

Denna ordning gäller inte längre och Transportstyrelsen föreslår därför att texten ändras genom att skrivningen ”eller någon annan körkortsmyndighet” tas

Energiföretagen Sverige hemställer om en komplettering av 14 § i lagen om skatt på avfall som förbränns för att undvika dubbelbeskattning i förhållande till lagen (1999:673) om

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn, uteslutande i syfte

1–8 §§ och inga andra effektiva medel är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga näringsidkaren, en värd- tjänstleverantör eller en internetleverantör att

20 a § Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänst- leverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en uttagsautomat eller på

1 § Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänst- leverantören se till

4 § Om ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut inte uppfyller sina skyldigheter enligt 1 §, ska Post- och telestyrelsen överlämna ärendet

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betal- ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, ett försäkringsföretag,

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

Första stycket gäller inte om det skulle strida mot lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller om det finns särskilda skäl mot

[r]

14 § 2 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyl- diga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en

26 § 2 Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.. Andra beslut av

1 § Om en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalnings- system granskar betalningstransaktioner för att kunna upptäcka sådana trans- aktioner som

om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster. Utfärdad den 5

48 § Om betalarens betaltjänstleverantör ansvarar för genomförandet av en betalningstransaktion enligt 47 § första stycket, ska leverantören så snart det kan ske

5 § En betaltjänstleverantör ska i rimlig tid innan den ingår ett avtal om betalkonto ge konsumenten en förteckning över de mest representativa tjänsterna som är