• No results found

12. Ekvationer Lösa problem Förenklinga Förenklingar – Högre nivå FACIT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "12. Ekvationer Lösa problem Förenklinga Förenklingar – Högre nivå FACIT"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

FACIT – Högre nivå

Granbergsskolan

Förenklinga

(parenteser)

1. 1 – 2x 2. 3x – 3 3. – 6x 4. C + 1 5. – u + 9v + 7 6. – 4a + 2b 7. 110x – 501y + 99 8. 0

9. 12 10. 3 11. 335 12. 24 13. 18x – 5 14. 3x + 9 15. 38 – 36x 16. 21x – 2x2 + 36 17. 8x2 – 6x – 9 18. 27x – x2 – 1 19. 2x – 12x2 + 1 20. 3x2 - 2x3 - 4x + 6

Förenklingar

(massor av perenteser)

1.

x

2

 1

2.

2 x

2

 4 x  11

3.

 10 x  10

4.

2 x

2

 2 x

5.

3 a

2

 5 a

6.

y

2

 12 y  2

7.

 5 x  1

8.

9 x  6

9.

2 x

2

 2

10. 2x – 5x2 – 16 11. 8x2 – 6x + 2 12. 5x – 2 – 2x2 13. 4x + 240 14. 6x - 42

Ekvationer

riktigt kluriga 1. x = 2

2. x = 2,3 3. x = 9 4. x = 15 5. x = 4 6. x = 6 7. x = 7 8. x = 7 9. x = 5 10. y = 4 11. x = 7 12. a = 2 13. x = 2

14. x = 2,5 15. x = 2,25 16. x = 0,2 17. x = 16 18. x = 3 19. x = 4 20. x = 11 21. x = 4,5 22. x = 2 23. x = 1 24. x = 4 25. x = 18 26. ja 27. nej 28. ja 29. ja 30. ja

Lösa problem

med hjälp av ekvationer

1. ja 2. ja 3. nej 4. ja 5. ja 6. - 26 7. 182 8. 4 9. – ½ 10. H: 16 100

G: 16 500 I: 19 100 11. 7 st 50-lappar

14 st 20-lappar

12.

219 st

(2)

FACIT – Högre nivå

Granbergsskolan

Lösa problem

med hjälp av formler

1. a) v = s/t b) 95 km/h

2. a) b = 2A/h b) 413 cm

3. a) t = s/v

b) 0,05 h =3 min 4. a) r = O/2

b) 27,9 cm 5. a) h = V/r2

b) 22 cm

6. a)

r A

 

b) 0,56 m

7. a)

r V

 3 h

b) 0,69 dm

References

Related documents

1. Jag multiplicerar ett tal med 5 och drar ifrån 4. Svaret blir 56. Vilket tal hade jag från början? Lös uppgiften med hjälp av en ekvation. Fabian är x år gammal och har en

Micke, Lotta, Linda och rektor Mats är ute och åker i snöyran.. De håller medelhastigheten

1. b) Använd formeln för att beräkna vilken hastighet bilen haft om den på två timmar kört 190 km. b) Använd formeln för att beräkna hur lång tid det tar för hästen

Lösa problem med hjälp av

Förenklingar Högre nivå Se

Ekvationer Högre

Studien kommer att gå till så att jag läser upp ett problem för barnen där det inte förekommer några ”rätta” svar och barnen får förklara hur de tänker när de

De kan tvärtom, och särskilt för transportslag som inte är tillgängliga för alla, långsamt få stiga för att på så sätt ändra var stadens olika verksamheter lokaliseras och

Results from gene expression analyses of the Not CD and Active CD study groups were used as a baseline for an addi- tional analysis of fifteen study subjects with normalized mucosa

Även i tidigare studier av IDAP hade männen en positiv relation till programledarna vilket de upplevde som positivt för behandlingen (Håkansson,

Om vi kopplar tillbaka till Amanda, som också tycker att det kan vara svårt att planera för utomhuspedagogiska lektioner, då hon aldrig vet var barnens intresse och uppmärksamhet

Data nedan är given. Sätt upp alla ekvationer som behövs för att lösa uppgiften. Beskriv lösningsgång noggrant. Ekvationer behöver ej lösas. Reaktionerna sker vid atmosfärstryck

Genus Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik

För att kunna vidta kostnadseffek- tiva och skadeförebyggande åtgärder behöver man samla in grundläggande information om fåglarnas beteende och om hur skadorna varierar i tid och

För att minska trängsel i framförallt storstäder men också minska miljöpåverkan skulle en lätt motorcykel med en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter vara ett bra komplement

In a study about implementing blood glucose and blood pressure in home health telemonitoring in primary care practices for patients with diabetes, stakeholder groups (patients,

10:5 Hur tar ni i klubben del av information om Sveriges Hundungdoms centrala verksamhet, såsom kurser, tävlingar mm. Skriv svar i prioriteringsordning, från 1 till 6 eller 0 för

Sättet som läraren och hjälper elever och hur elever hjälper varandra leder inte till att elever behöver skapa lösningsmetoder i någon större

Lärare A påpekar att det är viktigt att undervisa på ett sätt där eleverna förstår grunden och sambandet i matematik, vilket också visar att lärare A undervisar på ett sätt

När jag blickar tillbaka på min berättelse och funderar över mitt dilemma att vi pedagoger bemöter och tolkar leken så olika kan jag genom Sheridan Pramling och Johanssons

Enligt författarna till Skrivrummet är elevboken utformad utifrån genrepedagogiken och cirkelmodellen, vilket betyder att den bör vara ett stöd för eleverna och ge dem

Enligt författaren till examensarbetet kan resultatet om de drabbades upplevelser av att leva med funktionsnedsättning efter en stroke användas för att andra människor,

Du kan alltså skriva in vilka koefficienter du vill, gissa värden på X och sedan beräkna rötterna, en i taget.. En beräkning med grafräknarens storasyster TI-Nspire ger både