• No results found

0,0 (PBL 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "0,0 (PBL 4"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

u

E

E

e

1

0,0 (PBL 4

placeras

(PBL 4

underjordiska ledningar B D K Z

u a

(PBL 4 kap

1959-11-20

1959-02-19 25-KIS/R75 25-P89/111 25-KIS-M1319 25-KIS-AV192 Staket Refug Transformator Traktnamn Fastighetsbeteckning

Dike enkeldraget

Belysningsstolpe Elstolpe Brukspunkt Gatunamn

Spillvattenledning med brunn Vattenledning med brunn

Dagvattenledning med brunn

El-Kabel SKANOVA Optokabel

Brunnar Uthus, komplementbyggnad Altan

Bostad

Planbeskrivning MKB Grundkarta

Vilan, del av Kilen 5 m.fl.

Kiruna kommun

HANDLING november 2016

Pethra Fredriksson Planarkitekt

Maria Persson Therese Olsson

Planchef

Kiruna kommun Kiruna kommun

Beslutsdatum Instans

Antagande

Laga kraft

Skala 1:1000 (A3)

Vilan, del av Kilen 5 m.fl.

Kiruna kommun

References

Related documents

Kommunens representanter svarar att det är en intressant kommentar, men menar att säkerhetsläget har försämrats och att en civil beredskap och totalförsvaret åter skall byggas

Keller definoval emoční atributy jako: „Emoční benefity, které přináší uspokojení, potěšení a vzrušení“ (Keller, 1998, cit. Značka v zákazníkovi vyvolá

Dessa personalkategorier kan också löpa risk för smitta och skall, även de, efter riskbedömning, erbjudas vaccination vid behov. Studenter vid Karolinska Institutet skall vända

Följande ansökan kommer prövas mot gällande riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet vad avser behov och ändamål, samt prövas mot

HKFKI Hälsoinsatser vid katastrofer Public Health in Disasters FH1 IHAKI Internationell hälsa International Health FH1 KIIKI Klinisk medicinsk vetenskap Clinical

* När ärendehanteringsdelen för TG finns i studentgränssnittet ansöker studenten själv och i samband med det anger vad som ligger till grund för TG, vad hen vill tillgodoräkna

Förslag till ledamot, ersättare, lekmannarevisor samt ersättare för denne i Fiberstaden AB.

Personalutskottet anser att Högsby kommuns målsättning bör vara att en yrkesgrupps medianvärde inte ska vara under medelvärdet av medianlön i länet för yrkesgrupper i