• No results found

Beskrivning av ärendet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beskrivning av ärendet"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DELEGATIONSBESLUT

/Kansliavdelningen/ Dnr KS/2020:248-003

2020-04-14

/

1/5

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Handläggare Maria Knutsson /0152-291 39/

Beslut enligt delegationsordning för Kommunstyrelsen Revidering av socialnämndens reglemente Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Revidera socialnämndens reglemente i enlighet med förslag i detta beslut, så att en ny § 10 med följande rubrik och lydelse förs in:

Närvaro på distans

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ljud- och bildöverföringen ska ske på ett sätt som säkrar att utomstående inte kan avlyssna sammanträdet.

Lokalen som den som deltar på distans vistas i under deltagandet ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre (3) dagar i förväg anmäla detta till förvaltningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden, nämndens presidium och i förekommande fall utskott.”

Ändringen får också till följd att nuvarande § 10 och påföljande §§ i nämndens reglemente byter nummer.

Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.7 i Kommunstyrelsens delegationsordning och 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725).

Beskrivning av ärendet Bakgrund

Sedan en tid tillbaka är det, enligt kommunallagen möjligt att låta en ledamot delta på distans vid nämndsammanträde, om fullmäktige beslutat detta.

Möjligheten till deltagande på distans ska enligt förarbetena för

(2)

2/5

kommunfullmäktiges del regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning och för nämndernas del, i respektive reglemente.

Strängnäs kommun arbetar för närvarande med rutiner och införandet av tekniska lösningar för att möjliggöra distansdeltagande. Förevarande förslag skrivs i syfte att säkerställa att den formella möjligheten för nämnden att besluta att en ledamot ska kunna medges att närvara på distans sedan det säkerställts att kommunen har tekniska möjligheter att uppfylla de krav som ställs i lagtexten, Bakgrunden till den reglering som öppnar upp för möjligheter till deltagande i möten på distans är att det i flera undersökningar konstaterats att det blir svårare att rekrytera till förtroendeuppdrag samtidigt som allt fler hoppar av sina

kommunala förtroendeuppdrag. Sammanfattningsvis ville man underlätta människors deltagande. Samtidigt uttalades att fysisk närvaro fortsatt ska vara huvudregeln och att deltagande på distans ska vara ett undantag att använda i situationer då beslutsfattande annars inte skulle kunna komma till stånd. 1 Bakgrunden till att en översyn görs här och nu är en pandemi, med pågående samhällsspridning i Sverige. Hur länge åtgärder för att förhindra smittspridning kommer behövas är i dagsläget oklart. Men för den händelse att åtgärder behöver vidtas över tid skulle det vara ett värdefullt instrument för att kunna upprätthålla de beslutande politiska organens beslutsförhet och förmåga att i möjligaste utsträckning upprätthålla normal verksamhet.

De relevanta lagrummen återfinns i 5 kap 16 § och 6 kap 24 §§ kommunallagen.

Av de två lagrummen framgår följande.

Av 6 kap 24 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.

Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap 16 §.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

Av 5 kap 16 § kommunallagen framgår att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Vid beredning av ärendet har kontakt tagits med andra kommuner. Det har konstaterats att lösningen sällan tillämpats praktiskt och att åtminstone en

1 Prop 2013/14:5 avsnitt 6.2

(3)

3/5

kommun som sedan tidigare öppnat upp för möjligheten, sedan

pandemiutbrottet, inskränkt möjligheten till distansdeltagande till situationer när nämnden inte annars skulle vara beslutsför, på grund av tekniska svårigheter som visat sig finnas.

Det understryks därmed att möjligheten till deltagande på distans bör vara ett sistahandsalternativ, på grund av att det fysiska mötet i sig är viktigt och på grund av risken att viktiga beslut annars överklagas med stöd av bestämmelserna i 13 kap KL och upphävs av domstol på formella grunder.

Närmare om de krav som ställs

Kraven på hur deltagandet ska ske har utvecklats i förarbetena och innebär för det första att det måste ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Bild- och ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det betyder att:

 De som är närvarande i sammanträdeslokalen måste kunna se och höra den distansdeltagande ledamoten.

 Den distansdeltagande måste kunna se och höra samtliga andra deltagare.

 Om flera ledamöter deltar på distans måste även de distansdeltagande ledamöterna kunna se och höra varandra.

Samtliga deltagare måste kunna delta på lika villkor. Det innebär att ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller

ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet enligt förarbetena avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.2

Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. Så länge de digitala utskicken fungerar som de ska bör detta inte vara ett problem i Strängnäs kommun. Det är ändå viktigt att tänka på att om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla ledamöter.

Den som deltar på distans måste kunna delta i omröstningar på lika villkor som de närvarande ledamöterna. (Närvarokontrollen måste givetvis kunna ske på samma sätt som när samtliga ledamöter är närvarande).

Såväl den sammanträdesplattform som används, som de tekniska hjälpmedel och den lokal som används av distansdeltagande ledamot, måste uppfylla erforderliga

2 En fråga som inte tas upp i förarbetena och som förmodligen får överlämnas till praxis är vilka möjligheter det finns att i så fall kalla in ersättare/fortsätta sammanträden som måste genomföras utan att ledamoten på distans deltar i beslutsfattandet, om

störningarna är mer varaktiga. Om beslutsförheten påverkas är det givetvis inte möjligt att fatta beslut, dock.

(4)

4/5

krav på säkerhet, så att kommunen följer gällande dataskydds- och sekretesslagstiftning.

Förslag till skrivning i reglementet

I SKR:s ”normalmall” föreslås frågan om en nämnds möjlighet att delta på distans regleras enligt följande: 3

”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.”

Mot bakgrund av vad som sagts ovan angående behovet av att se över rutiner för hur distansdeltagande ska ske innan nämnden får öppna upp för

distansdeltagande, mot bakgrund av problem som påtalats från andra kommuners sida, samt mot bakgrund av skrivningen i förarbetena till

kommunallagen om att ledamot endast ska delta på distans om det finns risk för att nämnden annars inte blir beslutsför, föreslås följande skrivning i 10 §

socialnämndens reglemente.

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ljud- och bildöverföringen ska ske på ett sätt som säkrar att utomstående inte kan avlyssna sammanträdet.

Lokalen som deltagande på distans vistas i ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre (3) dagar i förväg anmäla detta till förvaltningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

3 Reglemente för styrelser och nämnder, ett underlag för lokala bedömningar, reviderad upplaga daterad mars 2019, SKR.

(5)

5/5

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden, nämndens presidium och i förekommande fall utskott.”

Införandet av paragrafen får också till följd att paragrafer, efter nuvarande § 10 i socialnämndens reglemente byter nummer.

Skrivningen att ledamot ska anmäla deltagande på distans senast tre dagar i förväg har föreslagits i samråd med kommunsekreterare (de andra kommuner där regleringen av antalet dagar i förväg är känd för undertecknad är Uppsala och Västerås, som har angett att anmälan av deltagande på distans ska ske fem dagar i förväg).

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet att formellt öppna upp för distansdeltagande vid nämndens sammanträden har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

De ekonomiska konsekvenserna av att praktiskt möjliggöra distansdeltagande kan i skrivande stund inte överblickas helt. Det pågår ett arbete kring värdering av behovet av eventuellt inköp av mötesplattform och iordningställande av

lokaler i kommunhuset så att bild och ljud kan överföras från lokalen på ett säkert sätt.

Behovet av tillhandahållande av eventuell utrustning till distansdeltagare behöver ses över.

Uppföljning

Uppföljning ska ske vid behov, under processen med att införa rutiner och eventuellt utarbetande av styrdokument som närmare reglerar nämndens deltagande på distans. Förutom den översyn som kommer ske vid behov ska uppföljning ske årligen.

Beslutsunderlag

Reglemente för socialnämnden beslutad av kommunfullmäktige 2016-11-28, § 236, bifogas (föreslagna ändringar ej införda).

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

Jacob Högfeldt Ordförandet

(6)

STYRDOKUMENT Reglemente

1/9

Beslutad när: 2016-11-28 § 236

Beslutad av Kommunfullmäktige

Diarienummer: KS/2016:380-003

Ersätter: Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-28 § 107 (reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-26 § 56 och 2014-12-15 § 163)

Gäller för: Socialnämnden

Gäller fr o m: 2017-01-01

Gäller t o m: Tillsvidare

Dokumentansvarig: Stabsavdelningen

Uppföljning: Vid behov

Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun

Socialnämndens uppgifter

§ 1

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt - socialtjänstlagen (2001:453)

- lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

- hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - lagen (1997:736) om färdtjänst - lagen (1997:735) om riksfärdtjänst - lagen (1993:389) om assistansersättning

- lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

- lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

(7)

STYRDOKUMENT Reglemente

2/9

- lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

- 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) - 5 § hemvärnsförordningen (1997:146)

- förordningar beslutade med stöd av ovan nämnda lagar.

Socialnämnden ansvarar även för det som i annan lag eller annan författning åligger socialnämnder.

§ 2

Socialnämnden ansvarar dessutom för

- flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde - kommunens arbetsmarknadsverksamhet

- kommunens arbetsmarknadsåtgärder

- aktivitetsåtgärder inom ramen för kommunens aktivitetsansvar enligt 29 kap. 9 § skollagen

§ 3

Socialnämnden ska

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden - vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden

behandlar i sin verksamhet

- informera allmänheten om sin verksamhet och vid behov erbjuda grupper och enskilda sin hjälp

- fortlöpande se över och vid behov reformera sitt regelverk - aktivt arbeta med att effektivisera sin verksamhet

- verka för att former för reellt invånarinflytande utvecklas - underhålla och förvalta sin lösa egendom

(8)

STYRDOKUMENT Reglemente

3/9

- avge yttrande i kommunala ärenden som remitterats till nämnden - i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som

kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

§ 4

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och bestämmelserna i detta reglemente.

§ 5

Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret.

Behörighet

§ 6

Socialnämnden är behörig att

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal - fastställa taxor inom verksamhetsområdet som avser service till

allmänheten av frivillig karaktär

- behandla remisser, ansökningar om bidrag, andra framställningar och skrivelser vilka ställts till annat kommunalt organ men som kan anses hänförliga till socialnämndens verksamhetsområde.

(9)

STYRDOKUMENT Reglemente

4/9

Nämndens arbetsformer Sammansättning

§ 7

Nämnden har elva ledamöter och elva ersättare.

Tidpunkt för sammanträden

§ 8

Nämnden sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra

sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

§ 9

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt varje annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

(10)

STYRDOKUMENT Reglemente

5/9 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden

§ 10

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

Närvarorätt

§ 11

Vid nämnds eller utskotts sammanträde får, i den mån ej nämnden eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, kommunchefen, kontorschefen och/eller den/de tjänstemän som han/hon utser, vara närvarande med rätt att delta i

överläggningarna i de ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Vid nämnds sammanträde får, i den mån ej nämnden för särskilt fall annat beslutar, revisor vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som rör revisorns granskningsområde.

Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och föredra ärenden gäller vad som är föreskrivet i instruktion eller eljest i vederbörlig ordning beslutats.

Ordförande

§ 12

Det åligger nämndens ordförande att

- leda nämndens arbete och sammanträden

- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente

- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden - bevaka att nämndens beslut verkställs

- under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde - verka för hög effektivitet i verksamheten

- främja samverkan med övriga nämnder

- representera nämnden vid kontakt med myndigheter, konferenser och sammanträden om nämnden inte bestämt annat i särskilt fall.

Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden.

(11)

STYRDOKUMENT Reglemente

6/9 Presidium

§ 13

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

§ 14

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid, till exempel på grund av sjukskrivning eller

föräldraledighet. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Inkallande av ersättare

§ 15

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra enligt turordningen i protokollet.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 16

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att

tjänstgöra även om ersättaren har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock ej inträda under pågående behandling av ett ärende om inte särskilda skäl

föreligger.

(12)

STYRDOKUMENT Reglemente

7/9 Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

Jäv, avbruten tjänstgöring

§ 17

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.

En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring under sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Reservation

§ 18

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

§ 19

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

(13)

STYRDOKUMENT Reglemente

8/9

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

§ 20

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

§ 21

Delgivning med nämnd sker genom ordföranden eller kontorschef.

Undertecknande av handlingar

§ 22

Nämnden fattar särskilt beslut om rätt att underteckna handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde.

Om nämnden inte bestämt annat ska skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kontorschef. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott

§ 23

Nämnd äger rätt att inrätta särskilt utskott. För utskott gäller §§ 24-29.

§ 24

Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.

§ 25

Nämnden väljer för samma tid en ordförande och en vice ordförande i utskottet.

(14)

STYRDOKUMENT Reglemente

9/9 Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 26

Om ledamot är förhindrad att delta i utskottssammanträde, är ersättare närvarande efter särskild kallelse och i ordning som bestäms i valet.

Ersättare får närvara vid utskottssammanträde endast om ledamot är förhindrad att delta.

Avgår ledamot eller ersättare i utskottet, som ej utsetts vid proportionellt val, ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden.

§ 27

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 28

Vad i §§ 8-9, 11, 15-19 föreskrivs om sammanträdena, inkallande av ersättare, ersättarnas tjänstgöring, reservation och justering av protokoll gäller i tillämpliga delar med avseende på utskott.

§ 29

I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollsföring, protokollets innehåll och justering samt reservation äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnder och styrelser motsvarande tillämpning.

References

Related documents

§ 33 Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte styrelsen eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, styrelsens tjänstemän vara närvarande

§ 30 Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte nämnden/ utskottet för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän vara närvarande med rätt

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari till och med november månad 2021.. Beskrivning

Social- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslutet 2021 för Utbildningsverksamheterna enligt bilaga 1 daterad 24 januari 2022, och översänder detta till kommunstyrelsen.

Utifrån det framarbetade arbetssättet kring handläggning av våld i nära relation föreslår socialkontoret att lägga utvärderingen av handlingsplanen för arbetet mot våld i

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på