• No results found

6 6 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "6 6 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

KATEDRA HODNOCENi TEXTILIi Fakulty textilni Technicke univerzity v Liberci, Studentska 2, 461 17 Liberec

Autor prace: Oponent:

Be. Barbora Lipenska Ing. Be. Martin Svee

Nazev zaverecne prace:

Posouzeni stalost! disperznich barviv po aplikaci pFenosoveho tisku na polyesterovy a bavlneny material

Kriteria hodnoeeni diplomove praee Bodove Pocet hodnoeeni bodu

A Aktualnost tematu a prinosy prace 1

vysoce aktualni 2

aktualni 1

neaktualni 0

B Plneni zadani

6

plneni pozadavku zadani na 100%

6

odchylka 10%

4

odchylka 20% 2

odchylka > 20% 0

C Kaligraficka a jazykova uroven

3

bez pi'ipominek

3

drobne chyby 2

nizka uroven 1

nedbale zpracovani 0

D Nalezitosti prace - formalni (odkazy, skladba)

6

bez pi'ipominek

6

drobna opomenuti

4

vynechani jedne casti 2

nedodr:zeni zasad 0

E Rozsah reserSe

3

rozsahla ze zahranicnich pramenu

3

z tuzemskych zdroju 2

slaba 1

chybi 0

F

Reseni DP po teoreticke strance

4

narocne teoreticke zpracovani

6

vyklad teorie k problemu

4

zakladni teoreticke rozvahy

2

chybf 0

G Experimenty 2

velmi narocne

6

narocne

4

nenarocne ale spravne 2

neuplne 0

H Vyhodnoceni experimentu

6

statisticka analyza

6

numericke shrnuti

4

slovni vyhodnocenf 2

neuplne 1

(2)

KATEDRA HODNOCENI TEXTILII Fakulty textilni Teehnieke univerzity v Liberei, Studentska 2, 461 17 Liberee

I

Zaverecna doporuceni a shrnuti

4

objektivni a vystizna

7

sumarni shrnuti

4

konstatovani

1

zkreslene

0

Doporucena stupnice pro navrh 45 - 42 41 - 36 35 - 28 27 - 21 20 - 15 14 - 0 klasifikace prace na zaklade

dosazeneho bodoveho hodnocenf

vY

borne Vyborne velmi Velmi dobre dobre neprospel

prace: minus dobre minus

Z formalnfho hlediska je prace zpracovana na dobre jazykove i graficke urovni.

ReserZni cast je ucelena, velmi obsahla a peclive zpracovana s vyuzitim velkeho mnozstvi pi'evazne zahranicnich zdroju. Rada z pouzitych zdroju je internetovych, ale hlavni cast prace cerpa z recenzovanych publikaci. Teoreticka cast prace po vsech strankach splnuje pozadavky kladene na tento druh kvalifikacnf prace.

Rovnez prakticka cast je vypracovana ucelene se statistickym vyhodnocenfm provedenych experimentU a jejich pi'ehlednym shrnutim. Experimenty se zamei'uji na problematiku kvality potiskovani textilif, ktera je z komercnfho hlediska aktualni.

Pi'edlozena diplomova prace splnuje pozadavky na udelenf akademickeho titulu

"Inzenyr", a proto ji doporucuji k obhajobe s navrhem hodnoceni

Doporuceni a otazky pro obhajobu:

1) Porovnejte vYhody, nevyhody a pouzitelnost jednotlivych druhu tisku.

2) Navrhnete, jakymi metodami by bylo mozne zvysit odolnost barviv v prani u CO vzorku, ktere nevykazovaly die provedenych testU uspokojive vysledky.

Prace sphiuje pozadavky na udeleni akademickeho titulu "Inzenyr", a proto ji doporucuji k obhajobe.

Ing. Be. Martin Svee

Jmeno a pod pis reeenzenta

References

Related documents

- Området närmast Högvadsån bör utgöra natur- eller parkmark med hänsyn till strandskyddsområdets syfte. Beskrivning

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med

Köp av tjänst från land utanför EU, omsatt i land utanför EU, oavsett om vårt VAT-nummer är angivet vid beställning eller inte Leverantören påför sitt lands moms på

Doktorand se v prubdhu doktorsk6ho studia podilel na ie5eni evropsk6ho vjrzkumn6ho projektu Medetox (LIFEI0-ENV-CZ-651), v letech 2008 - 2010 naie5eni projektu

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara

För varje barn upprättas och följs individuella utvecklingsplaner/ vilka ligger till grund för minst en årligen återkommande dialog med föräldrarna och för planering av

Andreasson (2007) har i en studie analyserat åtgärdsprogrammens texter och kom fram till (s. 128): ”… eleverna i skolan behöver vara arbetsorienterade, motiverade och ta ansvar

Rektorer, lärare och elever har haft möjlighet att önska förändringar på sina skolgårdar utifrån en checklista som bygger på Boverkets allmänna råd.. Önskemål som rektorer

• Hur stor var medelåldern för dessa personer för exakt två år sedan. • Hur stor är medelåldern för två av

 Förstå texterna från ”Bris-barnens rätt i samhället” och svara på frågorna..  Vad

SVAR: Man kan kontakta Bris genom telefon eller mail.. 6. Vad är medelåldern för de som

^P^E+)0%","+'-2*R'-+'.O"2*R(,-^PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

[r]

Ifall användaren som kommer med formulärdata inte går att validera så vill vi visa samma sida igen – det gör vi som bekant med return View(); Om användaren går att validera så

Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som för frågorna som ligger under varje målområde visar andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Som ett stöd

Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som för frågorna som ligger under varje målområde visar andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Som ett stöd

Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som för frågorna som ligger under varje målområde visar andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Som ett stöd

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Kommunstyrelsens planutskott att ge be- sked om att ett planarbete för fastigheterna Krafslösa 6:6 och Norrliden 2:3, Svartö i Kalmar inte kommer

Av 20 restauranger/caféer fick 14 fick godkänt på glas, 9 på skärbräda och endast 5 fick godkänt resultat på kniv.. Med kniv avses större kött

En digital lektion från https://digitalalektioner.se | Sida 5 av 10 Titta på bilden och beskriv mönstret av former.. Skriv ner det: kvadrat,

Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som för frågorna som ligger under varje målområde visar andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Som ett stöd

R 41 Patric Olsson Lilla Bedinge Skytt..... R 81 Lars Almgren

Att alla situationer där elever utsätts för kränkande behandling eller känner sig utsatta för kränkande behandling som kommer till lärares kännedom inte anmäls av lärare