• No results found

Lämna redogörelse som god man till ensamkommande flyktingbarn (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lämna redogörelse som god man till ensamkommande flyktingbarn (pdf)"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Storumans kommun Överförmyndaren

Redogörelse

Ensamkommande asylsökande barn

________________________________________

(Period fr.o.m. – t.o.m.)

1. Personuppgifter

Barnets namn Personnummer

God man Personnummer

Adress Telefonnummer

2. Personliga angelägenheter Barnet har under perioden bott

Kommunalt asylboende

Eget boende

Adress Telefon

Gode mannens huvudsakliga uppgifter under perioden 1-2 besök 1 besök/vecka

Övrigt

Antal kontakter med familjehemmet/boendet:

Antal kontakter med offentliga biträdet:

Antal kontakter med anhöriga i Sverige eller hemlandet:

Antal kontakter med övriga myndigheter, institutioner, organisationer:

Specifikation av besök och ärenden finns på arvodesräkningens sida

(2)

3. Personliga angelägenheter under asylprocessen

Har ansökan om uppehållstillstånd för barnet gjorts? Ja Nej

Har du medverkat vid Migrationsverkets utredning? Ja Nej

Har barnets psykiska och fysiska hälsa undersökts, inklusive synundersökning? Ja Nej

Får barnet tillfälle till undervisning? Ja Nej

Har du deltagit i utvecklingssamtal om barnet i skolan Ja Nej

Har du medverkat vid socialtjänstens utredning? (Boendet, BUP) Ja Nej

Har barnet varit föremål för omhändertagande enligt LVU? Om ja, bifoga beslutet. Ja Nej

Har du hjälpt barnet med att kontakta sin familj? Ja Nej

Har du medverkat vid/till återförening med barnets föräldrar (återvändarsamtal, kontakter med

föräldrarna i hemlandet)? Ja Nej

Har du ansökt om något ekonomiskt bistånd? Vilket? Ja Nej

4. Personliga angelägenheter efter permanent uppehållstillstånd, PUT.

Har du överklagat något beslut? Vilket? Ja Nej

Om barnet har fått uppehållstillstånd, har särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats för barnet? Ja Nej

Har du sett till att barnet blivit folkbokfört? Ja Nej

Har du sett till att barnet fått pass Ja Nej

5. Kompletterande upplysningar. Hälsa, särskilda behov, planering för framtiden, avvisningsbeslut, om barnet har avvikit etc. Lämna gärna redogörelse på bilaga.

5. Ekonomisk förvaltning m.m.

Dagersättning/annan ersättning handhas av Övrigt

Mig Asylhemmet Annan Senaste handlingsplan/vårdplan för barnet bifogas

……… Annat (t.ex. rättsodontologisk utredning, säkerställd utresa m.m ) (namn och funktion)

...

6. Behov av god man. Har barnet fått uppehållstillstånd skall i regel särskilt förordnad vårdnadshavare utses.

Har barnets föräldrar eller någon annan vuxen som anses som vårdnadshavare kommit till Sverige, kan godmanskapet upphöra. Detsamma gäller om det är säkerställt att barnet varaktigt har lämnat landet.

Att uppgifterna i denna redogörelse är riktiga intygas på heder och samvete.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________

_______________________

Ort och datum Underskrift

Överförmyndarens anteckningar

References

Related documents

Diskursen angående barnets bästa innebär här att alla beslut som rör barn ska grundas på en bedömning av vad som är bäst för barnet.. Det innebär att olika

Vidare menar både Thuresson (2013) och Simonsson (2004) att det är osäkert huruvida bilderboken som produkt har en särställning för barnets läsutveckling vid egen läsning

Och mot denna bild stod barnstugeutredningens, där också de yngsta barnen kunde bevara de känslomässiga banden till föräldrarna vid sidan av daghemsvistelsen, där den

Du som lämnar årsräkning för en omyndig gör det antingen i egenskap av förälder (legal förmyndare) till den omyndige eller i egenskap av att du blivit utsedd av rätten

Gode mannen bör kontakta Migrationsverket och meddela överförmyn- daren att barnets vårdnadshavare kommer till Sverige.. - Om barnet fått uppehållstillstånd och

Tjänstgörande ersättare Margareta Stenström (M) för Gert Persson (M) Helena Enqvist (S) för Miranda Bodiroza (S) Lotta Johansson (L) för Elisabet Karlsson

Socialförvaltningen framlägger ett förslag till förfrågningsunderlag och tidplan som ska ligga till grund för upphandling av personlig assistans för brukare som valt Falkenbergs

Den gode mannen ska anpassa sina insatser till vad den enskilde har svårt att göra själv och ska underlätta eller sköta den enskildes kontakter med exempelvis.. vårdgivare, banker

Att ovan noterade resor och besök gäller uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare intygas på heder och

Våra nyhetsbrev innehåller nyheter som kan vara bra att känna till i egenskap av ställföreträdare (samlingsnamn på god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare)..

Vad gäller ansökan om god man enligt 11:4 § FB eller förvaltare enligt 11:7 § FB lämnas samtliga utredningshandlingar till behörig tingsrätt. Sådana handlingar kan i

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn.. I sådana

Därför är det viktigt att genom denna studie ta reda på vad för upplevelser sjuksköterskan har av mötet med familjen där barnet fått en palliativ

Redogörelse för uppdraget att sörja för huvudmannen / myndlingen Huvudmannen / myndlingen har under året bott.. i sitt hem på institution i fosterhem

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat i denna redogörelse är riktiga. Underskrift

Använd blanketten både för besök, möten och eget arbete.. Beskriv ärende eller utförd

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redogörelse är riktiga. Underskrift Särskilt

Använd blanketten både för besök, möten och eget arbete.. Beskriv ärende eller utförd

Men även ifall det är mamman som är här för biståndsbeslut och barnen bara följer med henne - så får vi fortfarande, liksom, uppdrag från socialtjänsten alltså barn och

”Det är med språket […] men sen det beror på själva tolken, hur kunnig den personen är, för att kunna förklara för barn eller ungdom […] vad det betyder med det här och

The aim of this study was to evaluate the contribution and removal dynamics of the main fluorophores during dialysis by analyzing the spent dialysate samples to prove the hypothe-

Medel tillförs för att täcka kostnaderna för etablering av ett servicecenter med anledning av tillförandet av statliga ersättningsjobb till Kiruna i samband med nedläggningen av

människor (Skolverket 2018a). I manga, liksom i noveller och romaner, möter läsaren olika värden och normer representerade. Är shōnen-manga den enda formen av litteratur som vissa