• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-10-31 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-10-31 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2018-10-31 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-10-31

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering föreslås senast den 5 november 2018. Som medjusterare till ordföranden föreslås Bengt Sandell (S).

Fastställande av föredragningslista.

Ordföranden

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn 3 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 4 B Nybyggnad av carport/förråd, redan utförd Karin Söderman 5 B Ändrad användning av förråd-/lagerlokal i flerbostadshus

till friskvårdsanläggning, förlängning av tidsbegränsat lov

Karin Söderman

6 B Bygglov för nybyggnad av murar, delvis redan utfört Helene Brunnström 7 B Mark- och miljödomstolens dom gällande bygglov, Mål nr

P 6860-17 (kompletteras snarast möjligt)

Karin Söderman

8 B Mark- och miljödomstolens dom gällande byggsanktionsavgift, Mål nr P 6857-17 (kompletteras snarast möjligt)

Karin Söderman

(2)

Kallelse/föredragningslista

2018-10-31 2 av 2

9 B Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Morgan Randall Svahn

10 B Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av fritidshus och garage på planerad avstyckning

Victoria Viker

11 B Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål P 3028-18 Victoria Viker 12 B Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av

enbostadshus

Helene Gustavsson

13 B Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Karin Söderman

14 B Förvaltningen informerar Morgan Randall Svahn

Lars Wessberg (M) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

5 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Helene Gustavsson 6 B Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad Helene Gustavsson 7 A Bygglov för nybyggnad av fritidshus,

15 B Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och utvändig ändring samt nybyggnad av komplementbyggnad (bastu) och plank, rivningslov för rivning av lekstuga.

11 B Bygglov för tillbyggnad av kontors-/bostadshus Helene Gustavsson 12 B Strandskyddsdispens för anläggande av brygga, utökning.

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

13 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Victoria Viker 14 A Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen gällande. bygglov, utveckling av talan i mål nr

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 A Bokslut för andra tertialen 2018 samt helårsprognos 2018 Morgan Randall Svahn 6 B Yttrande till Mål- och