• No results found

E10 Liikavaara flytt av väg Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "E10 Liikavaara flytt av väg Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning Skede Granskningshandling – 2020-12-18

E10 Liikavaara flytt av väg

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

I Gällivare kommun Norrbottens län finns en av Europas största koppargruvor, Aitikgruvan, vilken drivs av Boliden AB. Söder om byn Liikavaara har ytterligare en mineraltillgång identifierats och Boliden AB har ansökt om tillstånd för utökad gruvverksamhet för denna.

Mineraltillgången sträcker sig in under E10 och delar av byn Liikavaara.

Ett tillstånd för utökad gruvverksamhet innebär i sin tur att den del av E10 som passerar Liikavaara behöver flyttas.

Vägen tillhör TEN-T vägnätet, är till stor del skyddsklassad, rekommenderas för farligt gods och är utpekat som strategiskt vägnät för tunga transporter och som en nationellt och internationellt viktig väg. Den aktuella vägsträckan är utpekad som funktionellt prioriterat vägnät för kollektivtrafik.

Ändamålet med projektet är att skapa förutsättningar för utökad gruvbrytning i området vid Liikavaara genom att ny vägsträckning är öppen för trafik 2022-12-31.Projektet är förutsatt att Boliden AB får tillstånd för utökad gruvverksamhet.

Vad har hänt?

Ett samrådsunderlag har tagits fram som en del av vägplanen. Detta har samråtts med enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer under tiden 21 november till 15 december 2019.

Länsstyrelsen har 2020-02-14 beslutat att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet innebär att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

En samrådshandling har tagits fram som en del av vägplanen. Detta har samråtts med enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer under tiden 2020-03- 25 – 2020-04-07.

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0 Enskilda som särskilt har berörts har erbjudits ett samrådsmöte på orten

Ett kompletterande samråd avseende tillkommande viltstängsel har genomförts med

fastighetsägare och rättighetsinnehavare som direkt berörs under perioden 2020-08-25 - 2020- 09-11.

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade 2020-11-12 att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för vägplanen.

Så här planerar vi arbetet

Samråd är en viktig del av planläggningsprocessen och hålls kontinuerligt under projektets gång. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med berörda kommuner, länsstyrelsen, myndigheter, organisationer, berörd allmänhet m.fl. för att få in synpunkter och kunskap för att kunna utforma en så bra lösning som möjligt.

I det tidiga skedet av planläggningen tas ett samrådsunderlag fram som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Enskilda som kan tänkas bli särskilt berörda, berörda kommuner och länsstyrelsen kan sedan yttra sig över samrådsunderlaget.

Alla synpunkter som inkommer sammanfattas och kommenteras av Trafikverket i en

samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Vid beslut från länsstyrelsen om att projektet antas medföra betydande miljöpåverkan tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram.

I nästa skede tas alternativa lokaliseringar och planförslag fram samt en MKB. I detta skede benämns vägplanens status samrådshandling. I samrådshandlingen beskrivs de alternativ som studerats och dess utformning mer ingående. De fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda kommer skriftligen att erbjudas ett samrådsmöte på orten.

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda samt allmänhet och andra intressenter kan yttra sig över samrådshandlingen. Synpunkter och yttranden sammanfattas och kommenteras av Trafikverket i samrådsredogörelsen. MKB tillsammans med

samrådsredogörelsen skickas in till Länsstyrelsen i Norrbotten för godkännande.

När MKB är godkänd av länsstyrelsen sammanställs planförslaget i en granskningshandling som kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning. Fastighetsägare och

rättighetsinnehavare som är direkt berörda meddelas via brev när granskningstiden börjar.

Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har också möjlighet att lämna in synpunkter.

Vid behov arbetas därefter eventuella revideringar in i planförslaget.

Efter granskningen sammanställs och bemöts synpunkter som kommit in i ett

granskningsutlåtande. Vägplanen har nu status fastställelsehandling och det, tillsammans med granskningsutlåtandet och en eventuell sammanställning av ändringar i plan efter granskning, skickas in till Länsstyrelsen i Norrbottens län för tillstyrkan.

När länsstyrelsen tillstyrkt planen skickas planförslaget till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelseprövning. Här granskas hela vägplanen och hur arbetet med planprocessen gått till. Om vägplanen uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftningen kan vägplanen fastställas.

Byggstart kan ske tidigast då vägplanen vunnit laga kraft.

(3)

Vad händer framöver?

Vägplanen med status granskningshandling och MKB kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning under perioden 2020-12-18 – 2021-01-28.

En mer detaljerad handling (bygghandling) kommer att tas fram parallellt med vägplanens senare skeden, byggstart är planerad till senare delen av år 2021.

När kan du påverka

Du kan vara med och påverka planprocessen under arbetet med vägplanen. Genom att närvara vid samrådsmöten och ta del av den information som allt eftersom kommer att göras tillgänglig kan du bidra till projektet genom att lämna synpunkter under samrådstiden. Under den tidsperiod när vägplanen kungörs för granskning kan du skriftligen lämna synpunkter.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida www.trafikverket.se/nara-dig/projekt

Samråd, samrådsunderlag (november/december

2019)

Beslut om betydande miljöpåverkan (februari 2020)

Samråd, samrådshandling (mars/april 2020)

Granskningshandling Här är vi nu (fjärde kvartalet 2020)

Fastställelseprövning (mars/april, 2021)

(4)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0 Adress:

Box 809 971 25 Luleå

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Katharina Enström Telefon: 010-124 16 22

katharina.enstrom@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Granskningshandlingen ställs ut i Folkets hus i Kiruna, Stadshuset i Kiruna, på Trafikverket i Luleå och på www.trafikverket.se för granskning under 16 maj – 18 juni. Planeringen

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas v ia annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter planarbetet för att få

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda,

Dagens trevägskorsning vid Engarns vägskäl har stora brister gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet det finns även en förhöjd olycksrisk för resenärer som rör sig

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende på länsstyrelsens beslut

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar