• No results found

Väg 26 Trafikplats Stallsiken Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 26 Trafikplats Stallsiken Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-10-16

Väg 26 Trafikplats Stallsiken

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Väg 26 är en nationell stamväg som sträcker sig genom en stor del av Mellansverige. Vägen har stor betydelse för studie- och arbetspendling, turism och inte minst för näringslivets

transporter. Den aktuella delen av väg 26 ingår i ett pendlingsstråk mellan Mariestad och Skövde och är även ett viktigt stråk för kollektivtrafiken.

Objektet är beläget i Skövde kommun i den nordöstra delen av tätorten. Väg 26 korsas i den befintliga cirkulationsplatsen av Nolhagavägen som är en kommunal gata. Nolhagavägen binder samman den nya stadsdelen Trädgårdsstaden samt verksamhetsområdet Stallsiken öster om väg 26 med övriga tätorten.

Både den kommunala exploatering som skett i området och det växande bostadsområdet har medfört, och kommer att medföra, en stor trafikökning och därmed att framkomligheten i korsningen är begränsad.

Projektet innebär ombyggnation av befintlig cirkulationsplats till planskild trafikplats.

Vad har hänt?

Som en del av vägplanen har ett samrådsunderlag tagits fram och samråtts med enskilda som är särskilt berörda samt myndigheter och organisationer under perioden 2019-10-11 och 2019- 10-29. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse och synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med vägplanen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har 2019-12-17 beslutat att projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet innebär att en miljöbeskrivning ska tas fram.

Under hösten 2020 har Trafikverket tagit fram en samrådshandling.

Så här planerar vi arbetet

Vägprojekt planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan. Samråd hålls kontinuerligt under projektet och är en viktig del i planläggningsprocessen.

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0 Inledningsvis tas ett samrådsunderlag fram inför länsstyrelsens beslut om betydande

miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen fattar beslut ska enskilda som särskilt berörs, berörda kommuner, länsstyrelsen och berörd kollektivtrafikmyndighet haft möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget. Inkomna synpunkter sammanfattas i en samrådsredogörelse.

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för länsstyrelsens beslut.

Beroende på länsstyrelsens beslut tas en miljöbeskrivning alternativt en miljökonsekvensbeskrivning fram.

Därefter tas en samrådshandling fram. I samrådshandlingen redogörs väg- och

konstruktionsutformningsfrågor samt markanspråk mer ingående. Samrådshandlingen kommer att göras tillgänglig för samråd med enskilda berörda, myndigheter, organisationer och allmänheten. Inkomna synpunkter och yttranden sammanfattas i samrådsredogörelsen.

Därefter kommer vägplanen att sammanställas till en granskningshandling som hålls tillgänglig för allmänhet och direkt berörda. Granskningssynpunkterna bearbetas och sammanställs innan vägplanen skickas till Trafikverket i Borlänge för fastställelse. Då vägplanen vunnit laga kraft kan Trafikverket påbörja byggandet av projektet.

Vad händer framöver?

I samband med att samrådshandlingen skickas ut på samråd kommer fastighetsägare och rättighetsinnehavare att erbjudas ett samrådsmöte på orten hösten 2020. Trafikverket kommer följa folkhälsomyndighetens restriktioner gällande sammankomster med anledning av rådande omständigheter med Covid-19.

Vägplanen med status granskningshandling kommer att kungöras och finnas tillgänglig för allmänhetens granskning vid årsskiftet 2020/2021.

Efter granskningstiden sammanställs och kommenteras alla inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. Därefter kommer Trafikverket be länsstyrelsen att tillstyrka vägplanen inför fastställelseprövningen.

En fastställd vägplan innebär att beslut tagits om var vägen ska gå och dess utformning samt att de villkor som ska gälla för genomförandet av projektet finns redovisade. Berörda sakägare kommer att informeras om ett eventuellt fastställelsebeslut och ges möjlighet att överklaga vägplanen till regeringen.

En fastställd och lagakraftvunnen vägplan ger Trafikverket rätt att ta mark eller annat utrymme, som behövs för vägändamål, i anspråk.

När kan du påverka

Du kan vara med och påverka under hela planprocessen. Lämna dina synpunkter till

investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge. Märk dina synpunkter med ärendenummer TRV2019/14569.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår webbplats https://www.trafikverket.se/stallsiken

Samråd (okt, 2019)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(dec, 2019)

Granskningshandling (vinter, 2020)

Fastställelsehandling (våren 2021) Samråd på orten

(hösten, 2020)

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Trafikverket har under våren och sommaren 2019 tagit fram ett samrådsunderlag som kommer att ligga till grund för länsstyrelsens bedömning om projektet kan antas medföra en betydande

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

När planen är fastställd finns det möjlighet för särskilt berörda att överklaga beslutet om

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda,

Vid läge för den nuvarande korsningen mellan väg 136 och Stora Rörsvägen planeras en gång- och cykelport att anläggas för att förbättra tillgängligheten till..

Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Dagens trevägskorsning vid Engarns vägskäl har stora brister gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet det finns även en förhöjd olycksrisk för resenärer som rör sig

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar