• Nettoomsättningen uppgick till 20 086 Mkr (19 818)

Full text

(1)

r.e!J e) /AJ

~ PEAB::

(2)
(3)

ÅRET l KORTHET

• Brinova Fastigheter utdelat till aktieägarna och noterat på Stockholmsbörsen. Utdelningen motsvarade ett värde per aktie om 5,60 kr vid utdelningstillfället

• Nettoomsättningen uppgick till 20 086 Mkr (19 818)

• Rörelseresultatet uppgick till 305 Mkr (636)

• Utiandsverksamheten belastade rörelseresultatet med 194 Mkr

• Resultatet etter finansiella poster uppgick till 240 Mkr (552)

• Kassaflödet före finansiering -379 Mkr (808) som en följd av offensiva investeringar

• soliditeten minskade till 21,8 procent (28,2), huvudsak- ligen hänförligt till effekter av utdelningen av Brinova Fastigheter

• styrelsen föreslår oförändrad ordinarie utdelning om 2,20 kr per aktie

Ekon,?mi_~_!<t

sam

man_~rag 2003 2002 2001

Nettoomsättning, Mkr 20086 19 818 18 721 Resultat efter finansiella poster, Mkr 240 552 577 Ränta bi litet på eget kapit al, % 9,2 18,8 22,3 Resultat per aktie, kr 2,70 5,80 6,00 Ordinarie utdelning per aktie, kr') 2,20 2,20 2,10 Extra utdelning par aktie, kr 5,60

soliditet, % 21,8 28,2 24,8

Nettoskuldsättning, Mkr 1 331 987 1 055 1) För 2003, styrelsens förs lag till bolagsstämman

Välkommen till Peabs bolagsstämma

TID OCH PLATS

Ordinarie bolagsstämma i Peab AB äger rum torsdagen den 13 maj 2004 klock<l!l15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast torsdagen den 6 maj 2004 klockan 14.00.

ANMÄLAN

Anmälan kan lämnas per telefon 0431 -890 00, per post till Peab AB, Information, 260 92 Förslöv eller via hemsidan under adress peab.se /stamma. För rätt att deltaga i stämman måste aktieägare vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken senast den 3 maj 2004. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan regist- rering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förval- tar aktierna.

UTDELNING

Styrelsen föreslår bolagsstämman att ordinarie utdelning för år 2003 lämnas med 2,20 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 18 maj 2004. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen sändas från VPC måndagen den 24 maj 2004.

3

(4)

slutförd Renodlingen

Nu tar

- vi nästa steg!

Peabs VD Mats Paulsson kan se tillbaka på ett år med en fortsatt stabil utveckling av den svenska verksamheten. Peabs ägare har under 2003, utöver ordinarie kontantutdelning; kunnat glädja sig åt utdelningen av aktierna i Brinova Fastigheter. En prioriterad uppgift framöver blir att få lönsamhet i utlandet.

Det har varit dystert på den svenska byggmarknaden på senare tid. Hur har det drabbat Peab?

- Visst ar det jobbigt när konjunkturen mattas och efterfrågan v1ker. Trots detta ser v1 i Peab ganska lJust på möjligheterna att vara effekt1va och lönsamma. Vår orgamsation har latt att anpassa sig till konjunkturen och

VI

skall kunna uppv1sa en god lönsamhet, även

1

den nuvarande svaga marknaden.

Har det varit lika trögt överaiH?

-Geografiskt sett är det i Stockholm och Målardalen, som utgor en betydande del av marknaden, där nedgången märkts mest. 1 ovnga landet har v1 inte noterat några större förandnngar. Inom de olika produkttyperna har efterfrågan på kontorstokaler och andra kommersiella ytor vant nästin- till obefintlig under 2003 Många större mfrastrukturprojekt som vant planerade och tidsbestämda av Vagverket och Banverket, har skjUtits på framttden. Det år med andra ord många olika faktorer som bJdragit till att år 2003 varrt ett ur konjunktursynpunkt svagt år.

"Vår organisation har lätt att anpassa sig till marknadens villkor''

BetongelemenUabriken i Katrineholm har nu tagits i bruk. Hur fungerar den?

- Den fungerar väl och de första elementen levererades un- der hösten 2003 t1ll nya bastader i Svedala. Vi kan leverera hog kvalrtet 1111 pnser som ligger 1nom rackhåll för en allt större kundkrets

Peab riktar bostadsbyggandet till slutkunder med normalinkomster. När kommer de att märka av sänkta boendekostnader?

- Det är redan på gäng l Svedala bygger VI hyresrätter med en hyra som ligger under 1 1 00 kronor per kvm och år, dar kunderna dessutom har stora mo jllgheter att påverka hur de- ras lagenheter skall utrustas. När vi får tag

1

attraktiva bygg- rätter till rätt pns kan

VI

bygga så att många kunder blir

m~

trasserade. Det är ofta kommunernas tJIIdelmng av byggbar mark som avgor vilket slutpnset blir På senare år har mark·

pnserna rusat i höJden på ett oroväckande satt, särskilt

1

storstaderna.

Ni delade ut koncernens förvaltningsfastigheter till Peabs aktieägare under året. Varför?

- Det var det sista steget i det renodlingsarbete Peab ge- nomfört under de senaste åren Peab skall mte äga fardigförädlade fastigheter. Det kandes därför mycket bra att kunna overföra det varde som fanns 1 fastigheterna t 1 ll våra aktleagare. Nu kan vi helt innkta oss på att bh markna-

dens bäste byggare, utan att kon- kurrera med våra kunder

Hur blir man marknadens bäste byggare?

- Mtn uppfattning år att man gör det

genom entreprenader baserade på

fortroende. Då uppnår v1 det f ör alla

parter bästa slutresultatet. Det vi på

Peab kallar förtroendeentreprenader

(5)

innebär att VI engageras i projektet så t1d1gt som möjligt.

Kunden har sedan full msyn i de öppna bockarna genom hela projektet. Båda parter har ett incitament för kostnads- och ttdsbespanngar Jamfort med den ursprungliga kalkylen.

V1 d dessa fortroendeentreprenader lämnar Peab 1dag fem års garanti V1 fortsåtter med vårt motto att "Peab bygger på fortroende". Det fungerar bra.

Vad vill du att Peabs varumärke skall förknippas med?

- V1 VIll att begrepp som yrkesstolthet, kvalitet och arbets- glädje skall genomsyra atmosfären på våra arbetsplatser Det år när vi lever upp till detta som Peabs varumårke för- knippas med uppskattning och fortroende. Nar vi når upp till, och helst övertråffar. kundernas förvantn1ngar är VI inne på rätt spår. Det fmns ingent1ng som stärker ett varumärke så mycket som nöjda kunder

Många av era hantverkare börjar närma sig pensionsåldern. Hur löser Peab det stundande rekryteringsproblemet?

- V1 måste se till att våra anstalida mår bra och tnvs på arbetsplatsen . Detta uppnår VI genom en val anpassad arbetsmiljö och ett stabilt ledarskap.

Då får vi en engagerad personaL Byggbranschen står infor ov1sshet och problem när det galler den framtida ttllgången på yrkessk1ckhga hantverkare.

Framöver kommer de toretag som kan erbjuda de basta förutsåttn1ngarna på arbetsplatsen att bh de som klarar den v11<11ga rekrytenngsprocessen bäst.

Peab har den tydlrga amb1t1onen att vara ett sådant toretag

Hur fortskrider ert arbete med att erbjuda alternativa löneformer?

- V1 jobbar v1dare på det och v1 ar medvetna om att det år en process som kommer att ta t1d. Det fmns mycket att gora 1nom detta område och Jag år övertygad om att det forr eller senare kommer att bli en förändnng. Alla skulle tjäna på om VI till exempel mforde fast månadslon med en resultat- baserad rörhg del Det skulle brdra t11l att minska SJUk- sknvntngar, reducera antalet fel som begås på våra arbets- platser, höja effektiVIteten, förbattra arbetsmiljon m m.

Ni har haft det jobbigt utomlands under nAgra år.

Likväl finns ni kvar i Norge och Finland.

Hur förklarar du det?

- Med ratt ledning och rätt resurser år jag overtygad om att VI har goda mojligheter att bh lonsamma även 1 våra grannlander.

Utiandsverksamheten lyder under samma lonsamhetskrav som övriga delar av koncernen. Darfor har VI under året vid- tagit en rad åtgårder for att skapa framtida lönsamhet. Vi har förstarkt de lokala orgamsat1onema både 1 Norge och 1 Fmland.

Den ökande sjukfrånvaron är ett växande problem i landet. Vad beror det på och hur arbetar Peab för att minimera sjukfrånvaron?

- Det svenska sJukvårdssystemet håller på att kollapsa full- standrgt Det drabbar grvetv1s den enskilde 1 första hand, men

1

förlangmogen åven foretagen. Nar anställda som be-

hover nyttJa sjukvården inte kommer t1ll på grund av de långa köerna. fordröjs t1den 1nnan de åter kan vara 1 arbete.

Som det nu är kommer allt fler toretag att se s1g tvmgade att SJälva bygga upp SJukvårdsberedskap, VIlket är mycket kostsamt. Då ar det bättre att låta staten ta ansvaret for de större sjukhusen och att näringsitvet och kommunerna tar hand om de m1ndre enheterna. Låt företagen vara med 1 beslutsprocessen om sjukvården De har ett starkt mtresse av att personalen håller s1g fnska. Inom Peab har vi en fOr- hållandevis låg sjukfrånvaro VIlket grundar sig 1 en god ar- betsmiljö och ett bra ledarskap. Genom att vidareutveckla ledaregenskaper och kompetens hos våra chefer ar Jag fast övertygad om att VI kan bibehålla sjukfrånvaron på en låg nivå. Vi kommer under 2004 att låta alla chefer Vidareut- blidas 1 just ledarskap. Genom att ha valutbildade och kom-

pet enta medarbetare som kan s1 na saker, ökar v t företagets attraktions- kraft.

"Med rätt ledning och rätt resurser är jag övertygad om att vi har goda möjligheter att bli lönsamma även i våra grannländer"

Peab uppvisade under 2003 ett negativt kassaflöde.

Vad berodde det på?

- Vi har under året tagrt trllfållet 1 akt att expandera mom de geografiska områden och de marknadssegment dar v1 verkar. Exempel på detta är förvarvet av Setcon r Fmland, satsningen 1 Katrineholm, samt forvärv av mtressanta pro- jekt- och exploatenngsfastlgheter. Dessa satsningar har v1 kunnat göra då kassaf lödet 1 den löpande verksamheten hg- ger kvar på en stabli och hög n1vå. fnvestenngarna har be- lastat kassaflodet under året, men skall på stkt bidra t1ll en okad lönsamhet och ett starkt kassaflode.

Till sist vilka förhoppningar har du på år 2004?

-Att konjunkturen vander åt ratt håll och att bostadsbyggan- det tar ordentlig f11rt. Vt år redo och vår fabnk 1 Katnneholm har h og kapactfet. Jag hoppas också att planerna på utbygg- nad av vag- och jamvagsnät forverkligas och att det kommer 1gång snarast. Dels för att trygga arbetstillfållen rnom bygg- branschen och dels for att det är samhällsekonomiskt nktigt att göra det nu. Skjuter beslutsfattarna ytterligare på Igång- sättningen av detta, blir det väsenthgt mycket dyrare när det val kommer 1gång. Vi forvåntar oss en svensk bygg- marknad for 2004

1

mvå med föregående år. V1 går m 1 året med ett bra orderläge och en effektiv och lonsam verksam- het 1 Svertge. Efter de åtgarder som genomförts 1 Norge och Finland 1 form av förstärkta organtsattoner vardeJustenngar och kompletterande förvärv skall lönsamhet kunna uppnås aven

1

dessa verksamheter under 2004.

5

(6)

Peab-aktien

Peabs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Aktiekapitalet i Peab uppgick den 31 december 2003 till 872 Mkr fördelat på 87 195 944 aktier om nominellt 10 kr.

Aktiekapitalet är fördelat på A- och B-aktier.

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Peabs innehav av egna aktier uppgick på bolagsstäm- modagen den 15 maj 2003 till 2 900 000 B-aktier. Bolags-

Resultat per aktie

kr 7 6

5 4 3 2

o

-

_ , - - -

1890 2000 2001 2002 2003

Ordinarie utdelning per aktie

kr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

- il

- - f-

0

l

'0

1999 2000 2001 2002 2003n

Justerat eget kapital per aktie

kr S5 30 25 a:!

5

o

5

o

1 -

- 1 - - - -

111H 2000 2001 2002 2003

stämman beslöt att ge styrel- sen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordi- narie bolagsstämma återköpa maximalt 8 700 000 aktier i Peab AB. Detta bemyndi- gande har inte utnyttjats under året.

Efter bolagsstämman har Peab avyttrat 460 000 B-aktier som del av köpeskillingen för två tidigare genomförda före- tagsförvärv. Peabs innehav av egna aktier uppgick den 31 december 2003 till 2 440 000 B-aktier, motsvarande 2,8 procent av totalt antal aktier.

Innehavet är återköpt för 98 Mkr till en snittkurs av 40,30 kr.

Under februari 2004 av- yttrades 128 200 B-aktier som en del av köpeskillingen för ett företagsförvärv.

Kursutveckling Peab B 2003

~ :>l!tlbB - l.lvflygg&onioggrwogsrala!otade kr Nt..._allo1dooc

70

10

~

-

~ ~ ~ ~

q

~ ~

- -

~

2004 -

1 000 750 500 250

INCITAM ENTSPROGRAM

Peab har inga aktierelaterade eller optionsrelaterade incitaments program.

UTDELNI NGSPOLIT IK

Utdelningen skall stå i rimlig proportion till såvällång- siktig vinstutveckling som bolagets konsoliderings- behov, likviditet och ställning i övrigt. Peabs finansiella mål är att utdelningen till aktieägarna skall uppgå till 35-45 procent av resultatet efter skatt. För år 2003 före- slås en utdelning om 2,20 kr per aktie (2,20). Utdelnings- förslaget motsvarar en direktavkastning p å 5,6 procent baserat på slutkursen den 11 februari 2004. Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat efter skatt ökade föreslagen utdelning till 82 procent (38). Beräknat på antalet utestående aktier som berättigar till utdelning för verksamhetsåret 2003, innebär den föreslagna utdel- ningen ett totalt utdelningsbelopp om 186 Mkr (186).

Under 2003 gavs en extra utdelning i form av samt- liga aktier i Brinova Fastigheter till Peabs aktieägare. Ut- delningen uppgick till470 Mkr vilket m otsvarade 5,60 kr per utestående aktie i Peab vid utdelningstillfället

HANDEL MED PEAB-AKT IEN

Under år 2003 omsattes 18,0 miljoner aktier (25,2), vilket motsvarar 72 000 aktier per börsdag (101 000). Vid ut- gången av år 2003 var b örskursen för B-aktien 43,60 kr (49,40) vilket motsvarar ett börsvärde på 3 802 Mkr (4 307).

Ett flertal analytiker följer och upprättar analyser av Peab. En förteckning över dessa analytike r finns på sidan 65 och på vår hemsida under adress peab.se/analytiker.

Kursutveckling Peab B sedan 1999

20

10

l

l

o

\999 2\104

(7)

Data per aktie Aktiekapitalets utveckling under perioden Ägarkategorler, andel

2003 2002 2001

1974-2003 av kapitalet 2004·02-27

Resultat, kr 2 70: 5,80 6,00

~!,_

___ . ____ __ _Förändring, Mkr Totalt, Mkr Justerat eget kapital, kr 26,70 33,00 29,40 1974 Nyemission 0,1 0,1

l

~- Kassaflöde, kr --4.50 9,60 7,50 1978 Fondemission 9:1 0,9 1,0

Börskurs vid årets slut, kr 43,60 49,40 37,10 1983 Fondemission 7:1 7,0 8,0

1986 Split 10:1 8,0

Börskurs/justarat eget kapital, % 163 150 126

1986 Fondemission 1 :4 2,0 10,0 Ordinarie utdelning, kr'' 2.20 2,20 2,10 1987 Nyemission 1 :2 5,0 15,0

Extra utdelning, kr 5,60 1989 Fondemission 2:1 30,0 45,0

Direktavkastning, % 2l 50 4,5 5,7 1992 Riktad nyemisslon 63,0 108,0

P/ E-tal 2l 16 8 6 1993 Riktad nyemission 25,0 133,0

1)

F ör 2003, styrelsens fOrslag till bolagsstämman 1994 Nyem isslon 3:1 398,9 531 ,9

2) Baserat på slutkurs vid åre ts slut 1997 Nyemission 3:1 O 159,6 691.5

Utiandska agaie 27%

2000 Konvertering 148,7 840,2

2000 Teckning 1,2 841,4 Svenska 1nst1tut1oner 8%

L

2002

Teck~~ng

30,6 872,0 •

Sven~;ka

aktiefonder 8%

Svenska pnvatpersoner 57%

Ägarförteckning 2004-02-27

Andel av Andel av Totalt antal kapitalet, rösterna,

:-'!<fieAgare A-aktier

B-aktier

aktler

procent1) procent 1)

Ägarkategorie. r, andel

Erik Paulsson med familj och bolag 3 487 890 3 699 358 7 187 248 8,2 22,0 av röstema 2004-02-27

Mats Paulsson med bolag 2 753 244 4 197 623 6 950 867 8,0 18,1

Mohammed AI-Amoudl med bolag o 18 854 865 18 854 865 21,6 10,7

Fredrik Paulsson med familj och bolag 987 340 978 811 1 966 151 2,3 6,2

[.

Stefan Paulsson med familj och bolag 987 340 963 479 1 950 819 2,2 6,2

Svante Paulsson med familj och bolag 640 890 528 880 1 169 770 1,3 4,0

Sara Karlsson med familj och bolag 640 890 347 687 988 577 1,1 3,9

Karl-Axel Granlund med bolag o 4 700 000 4 700 000 5,4 2.7

AMF Pension fonder o 2 947 400 2 947 400 3,4 1,7

LKAB o 1 776 200 1 776 200 2,0 1,0

SEB fonder o 878 500 878 500 1,0 0,5

SH B fonder och Liv o 865 460 865 460 1,0 0,5 Utiandska ag:1re 14%

Robur fonder o 675 300 675 300 0,8 0,4 Svenska 1 nstrtut1oner 3%

Övriga 308108 33 664 879 33 972 987 39,0 20,8 • Svenska aktiefonder 4%

Totalt utestående aktier 9805 702 75078442 84884144

Sven~ok3

pnvatpersoner 79%

Peab AB 2l o 2311800 2311800 2,7 1,3

Totalt registrerada aktler 9805702 77 380242 87195944 100,0 100,0

1)

Av totalt registrerade aktier

2 ) Till

och

med 2004-02-27 har totalt

2

31 1 800 B-aktier återköpts till en snittkurs av 40,40 kr Källa:

SIS

Ägarservice AB, Peab

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal mellan aktieägaina i Peab AB.

Fördelning av aktieinnehav 2004-02-27

Antal Andel av aktie- Andel av kapi-

Andel av rösterna,

Antal aktier akt~~gare - ···-·- ·-~~'!:..~rocent .

··-~~~t,

procent procent

·- ---·-·---- --· - - - - -

1- 1 000 11 314 73,1 5,3 2,7

1 001- 5 000 3 315 21,4 9,1 4,6

5 001- 50 000 769 4,9 11,1 5,9

50 001- 100 000 35 0,2 2,9 1,5

100 001- 60 0,4 71,6 85,3

15493 100,0 100,0 100,0

Aktier och röster per aktieslag 2004-02-27

Andel av kapl· Andel av röst-

Aktieslag Antal Röstetal talet, procent

erna, procent_

A g 805 702 10 11,2 55,9

B 77 390 242 88,8 44,1

87195944 100,0 100,0

7

(8)

Affärside och finansiella mål

Peab år ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alllid bygga för framtiden.

INNEBÖRDEN AV AFFÄRSIDEN

• Peab har under de senaste åren avvecklat all den verksamhet som normalt inte ingår i ett bygg- och anläggningsföretag. Denna process avslutades ge- nom utdelningen av aktierna i Brinova Fastigheter till Peabs aktieägare. Nu koncentreras arbetet på att säkerställa tillgången till de resurser som krävs för att klara av den totala byggprocessen. Peab besitter ett välutvecklat nätverk av underleverantörer och underentreprenörer som kompletterar vår position som ett stabilt och oberoende företag på den svenska byggmarknaden.

• Att erbjuda och leverera total kvalitet i bygg- processens alla led är ett viktigt medel i den konkur- rens där Peab verkar. Vi är angelägna om att våra kunder skall uppleva den relation mellan pris och kvalitet vi erbjuder som det bästa alternativet. Vår ambition är att vara ett företag i framkanten av kvalitetsutvecklingen och Peabs varumärke skall för- knippas med god kvalitet.

• Utvecklingen avseende byggmetoder och byggmate- rial går i en mycket snabb takt och det är viktigt att ha en genomtänkt balans mellan å ena sidan det

gamla och trygga och å andra sidan nytänkande.

Tillsammans med vå ra kunder ser vi till att ligga långt framme, både i planering och i projektering.

Genom att lösa logistikfrågorna på ett alltmer ut- vecklat sätt, finns det ett ökat utrymme för m inskad slutkostnad. satsningen på betongelementfabriken i Katrinehohn är ett exempel på vår vilja att ständigt tänka i nya banor.

• Den slutprodukt våra kunder har rätt att begära för- utsätter att vi har en hög nivå på yrkesskickligheten hos våra m edarbetare. Det ä r viktigt att vi kan er- bjuda medarbetarna möjligheter till personlig ut- veckling och utbildning. Yrkesskicklighet och yrkes- stolthet är honnörsord i Peab. För oss är det mycket angeläget att vara ett attraktivt företag, inte minst som arbetsgivare.

• Grundtanken i Peabs förtroendeentreprenader är att vi genomför v åra uppdrag i nära samarbete med våra kunder. Då är kunden delaktig i hela planerings- och produktionsprocessen och det ömsesidiga förtro- endet skapar ofta långvariga kundrelationer. Vi vill att lyhördhet och kreativitet präglar vårt umgänge med kunden. Vår målsättning är att hela tiden för- söka överträffa kundens förväntningar. Det är viktigt för oss. En nöjd kund är den bästa marknadsföringen Peabkanfå.

• Vi har ambitionen att vara ett företag som prioriterar hållbar utveckling och ett gott rniljökunnande. Att bygga för framtiden innebär för oss att det vi bygger idag även skall klara av morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt rniljöarbete. Den framtida styrkan i Peabs varumärke kommer att värderas efter vår förmåga att bygga för framtiden.

Ångermannabron i Sollefteå. Bron utgör an dal i den nya sträckningen av riksväg 90.

(9)

Fjärrvärmearbeten vid Vikingstrand i Helsingborg.

KONCERNENS FINANSIELLA MÅL De finansiella målen för koncernen är följande:

• Räntabilitet på sysselsatt kapitalskall uppgå till minst 12 procent

• Räntabilitet på eget kapital skall uppgå till minst 15 procent

• Soliditeten skall överstiga 30 procent

• Utdelningen till aktieägarna skall uppgå till 35-45 procent av resultatet efter skatt

• Kassaflödet före finan.Siering skall vara positivt och ökande.

Lönsamhet är koncernens överordnade mål. Genom att uttrycka lönsamhet i form av räntabilitet på sysselsatt ka- pital beaktas olikheter i kapitalbindning för koncernens verksamheter. För intern styrning kompletteras detta mål med lönsamhetskrav i form av rörelsemarginahnål.

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick 2003 till 9,2 procent (15,1) .

. _ _ _ _ __ _ _ _ Mål Räntabilitet på sysselsatt kapital

Räntabilitet på eget kapital Soiiditet

>12%

>15%

>30%

Utdelning

1l

Kassaflöde före finansiering, Mkr

35-45% av resultat efter skatt Positivt och ökande

Räntabilitet på sysselsatt kapital

%

Räntabilitet på eget kapital

"

soliditet

%

Räntabilitet på eget kapital används so~ ett nyckeltal på koncernnivå och uppgick under 2003 till 9,2 procent (18,8).

soliditetsmålet uttrycker en inriktning att fortsatt förstärka Peabs finansiella styrka och att utrymme fort- löpande s äkras för att kunna genomföra investeringar . Målet på 30 procent motsvarar för närvarande en lämp- lig nivå för Peabs verksamhet. Om soliditeten varaktigt bedöms överstiga denna nivå skall kapital överföras till aktieägarna i lämplig form. Per den 31 december 2003 uppgick soliditeten till21,8 procent (28,2). Minskningen är huvudsakligen hänförlig till effekter av utdelningen av Brinova Fastigheter.

Utdelningen skall stå i rimlig proportion till Peabs vinstutveckling och konsolideringsbehov. För år 2003 föreslås en oförändrad utdelning om 2,20 kr per aktie.

Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat efter skatt ökade föreslagen utdelning till82 procent (38).

Kassaflödet före finansiering skall vara positivt och ökande. Kassaflödet skall användas i rörelsen, alternativt delas ut till aktieägarna. Kassaflödet före finansiering uppgick under året till-379 Mkr (808). Det försämrade kassaflödet beror främst på strategiska investeringar inom bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige och Finland, inom Industri samt på ett ökat rörelsekapital.

Sett ur ett investerarperspektiv är det Peabs mål att aktieägarna får en hög avkastning, dels i form av utdel- ning, dels i form av värdetillväxt på investerat kapital.

Vid väsentliga förändringar av Peabs struktur eller i omvärlden, exempelvis på de finansiella marknaderna eller genom politiska beslut, kommer Peab att vid behov justera de finansiella målen.

2003 2002 2001 2000 1999

9,2 9,2 21 ,8 82 -379

15,1 16,0

18,8 22,3

28,2 24,8

38 36

808 633

Utdelning/resultat efter skatt

"

19,1 8,3

25,3 14,5

22,7 23,1

26 24

411 169

Kassaflöde före finansiering

Mkr

20 30 35. - - -- -- - - - ,

00, -- - - -- - - , 1000. -- -- - - -- -- -- .

Ml1>30'!.

25 JO - ·· ~-

75t -- - - - - ·

'Mil

>15%

t l - Il

__.,...~

Mål

~JZ~ - - ... --

- - · - i

' -

-

10 15

IQ

o

u

~- 2000 2001 2002 2003 19e9 2000 2001 2002 !ICOl 1) För 2003, s1yrelsens förslag till bolagsstämman

25 20

f-

15

r--

~~r-.-tl---1-

~

o ._ ___ ..._ _ _ _..._.

1 -2000 2001 2002 2003

601--- -- - -- - - 6001-- - -- ---- ·

~~---~--~--~~

s

(10)

Byggverksamheten

Göte Brännvall, vice VD

Under året samordnades hela Peabs operativa verk- samhet med vice VO Göte Brännvall som ansvarig.

Mycket arbete har lagts ner under året för att skapa en effektiv organisation. men en hel del återstår att göra.

Prognosmakarna ser ganska dystert pä svensk byggmarknad för 2004. Delar du deras uppfattning?

-Jag delar deras uppfattning ilar det galler kontorsbygg- andet samt nar det galler offentligt fmans1erat byggande Offentliga sektorn har stora budgetunderskott. t ovngt tror Jag på en oförandrad marknad, men med en nedgång i stockholmsområdet.

Peab har hittills klarat orderingången förhållandevis bra. Kan det fortsätta?

- V1 kommer att gora vårt yttersta, men om nedgången

1

marknaden fortsatter kan

VI

mte vara opåverkade

t

langden V1 har klarat 2002 och 2003 mycket val och har gott hopp mfor framtiden.

Hur ser du på marginalerna i byggbranschen framöver?

- Branschen arbetar med små margmaler och nar konkur- rensen hårdnar ar låga omkostnader en overlevnadsfaktor.

V1 arbetar hårt med att hålla våra margmaler på en hygghg mvå. Jag tror att vårt arbete med att mföra en förhattrad mköpsprocess, öka andelen utlandsinkop, satsmogen på ett industriellt byggande samt en effektiv produktionsstyrning kommer att h)alpa oss 1 vårt arbete att höJa lonsamhetan

Hur är kostnadssituationen och kostnadsmedveten- heten i Peab?

- V1 har en hag kostnadsmedvetenhet 1 foretaget, men efter några goda år finns det alltid saker att ta tag i och åtskilliga miljoner att spara. V1 har i tdag en konkurrenskraftig admi-

Billstabergsskolan

t

Yallentuna.

mstrattonskostnad men våra konkurrenter b hr allt battre vilket innebär att vt måste bli effektivare år från år.

Peabs utiandsverksamhet har gått dåligt i flera år.

När bryts den negativa trenden?

- V1 har genomfort en kraft1 g omstrukturerrng. 1 både Finland och Norge har

VI

t JIIsatt ny led nmg och har under 2003 mfort Peabs lednings- och styrsystem Med de åtgarder som genomforts skall lonsamhet kunna uppnås aven

t

dessa verksamheter under 2004 Marknaderna 1 Norge och F m land visar svagt positiva tecken.

En avtalsrörelse står för dörren. Vad kommer att hända där?

- Jag tror på en lugn avtalsrörelse med ett samfbrstånd mellan parterna som vt mte sett på Iange. M1n förho ppnrng ar att parterna tar s1tt ansvar i en nedåtgående marknad med en okande arbetsloshet

På vilket sätt kan de politiska beslutsfattama under- lätta för byggbranschen?

-Våra politiker kan underlatta för oss exempelvis genom att

• ta bort dubbelbeskattningen på bostäder

• genomfora ROT-avdraget för pn vatpersoner

• se over plan- oc h bygglagen for att minska krånglet 1 byggprocessen

• se t1ll att öka resurserna så att mte planprocessen

1

kommunerna blfr for utdragen

• se över hela bostadspolitiken för hyresrätter , dar det fmns många goda exempel ute i Europa.

Hur ser du på konkurrenssituationen i Sverige?

Behövs fler utländska aktörer?

-Vi har en skarp konkurrens 1 en svag byggkonjunktur. De

utiandska bolag som f örsökt etabl era sig harmtestannat

kvar någon längre tid J landet.

(11)

- Byggverksamheten -

PEABS MARKNADER Andel av omsättning

Sverlge90%

Norge 5%

Ftnland5%

NORGE.

Nettoomsättning

Mkr 2003 2002 2001

Bygg och anläggning

Sverige 15 687 15 658 14487

Utiand 1 914 1 769 1 541

Summa 17601 17 427 16028

Industri

Swerock/Asfalt 3 118 2 798 2 762

M askin/Kran 579 599 605

Summa 3697 3 397 3367

Eliminaring -1 230 -1 125 -1 058 Summa

Byggverksamheten 20 068 19 699 18 337

Bygg och anläggning

Orderstock att producera och orderingång Mkr

Kommande räkenskapsår Nästkommande räkenskapsår Därefter

Total orderstock Orderingång

Bygg och anläggning

Orderingång per kvartal 2000-2003

Mkr

6000

SVEk l GE."

Rörelseresultat 2003 2002 2001

345 664 442

-194 -177 2

151 487 444

154 160 168

122 140 141

276 300 309

427 787 753

2003 2002 2001 Hl089 - 9 153 9 059 2 632 2 925 1 975

869 774 539

13580 12 852 11 573 18339 19 121 16 747

~ !~

' /1\-,

/r ~\ ~,l~ / '~\

.-;--'

;:.~~+ ~. . ' \ j .,,~./

~000

4000

3000

v

~

Q1· Q2- Q3· Q4- Q1· Q2· Q3- Q4- Q1· Q2- Q3· Q4· Q1· Q2· Q3- Q4- 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 20113

FINLAND

Rörelsemarginal, % 2003 2002 2001

2.2 4,2 3,1 -10,1 - 10,0 0,1

0,9 2,8 2,8

4,9 5 ,7 6,1 21,1 23 ,4 23,3

7,5 8,8 9,2

2,1 4,0 4,1

Fördelning omsättning Bygg och anläggning Omsätming per produkttyp

Bostäder 28%

Indust ri 8%

• Väg och anläggning 24%

övrigt husbygganda 40%

Omsättning per kundtyp

Offentliga 37%

övri Privata ga 5 1 0% 3%

Omsättning per verksamhetstyp

Nybyggnad 48%

Ombyggnad 29%

Byggserv ice 9%

Drift och ö vrigt underhåll 7% 7%

Andel av koncernens omsättning

Bygg och anläggning, Sverige

• Bygg och anläggning, Utiand Industri, Swerock/Asfalt Industri, M askin/Kran

11

(12)

Bygg och anläggning

Trots en vikande konjunktur och svaga prognoser för branschen ökade Peab sin nettoomsättning inom Bygg och anläggning under år 2003 till 17 601 Mkr jämfört med 17 427 Mkr föregående år. Orderstocken uppgick vid årets utgång till 13 590 Mkr jämfört med 12 852 Mkr vid samma tid föregående år, vilket utgör en stabil bas inför framtiden.

Sverige

Verksamheten 2003

Anläggningsverksamheten har en hög orderstock och om de senaste löftena från regering och stödpartier an- gående ökade satsningar på väg- och anläggnings- byggande infrias ser framtiden ljus ut. I Stockholrn och Mälardalen har den försämrade efterfrågan på kommer- siella lokaler och bostäder lett till en försiktigare projekt- värdering vilket medfört en försämrad lönsamhet i denna region. I övriga delar av landet har lönsamheten legat på en tillfredställande nivå.

Rörelseresultatet inom den svenska bygg- och anläggningsverksamheten uppgick till345 Mkr under 2003 (664) med en rörelsemarginal uppgående till2,2 procent (4,2). Under föregående år ingick resultatet från försäljningen av andelen i Klara Zenit med 175 Mkr.

Periodens resultat har belastats med kundförluster hän- förliga till konkurs hos en konsortiepart. Projektet avser en entreprenad av en förbränningsanläggning åt Sakab i Kumla. Totalt har 45 Mkr reserverats för projektet varav 30 Mkr har belastat årets resultat och 15 Mkr belastade verksamhetsåret 2002. Orderstocken i den svenska verk- samheten uppgick till ca 12 Mdr kronor vilket är den högsta nivån någonsin.

Under året har vi mött en nedgång i efterfrågan på kontor med ett ökat bostadsbyggande. Behovet av bo- ende till en rimlig kostnad är stort och vårt arbete med att producera bostäder med hög kvalitet, till en kostnad som en normalinkomsttagare har råd med, fortsätter. I samband med att investeringen i betongelementfabriken

Bygg och anläggning Sverige Nyckeltal

Omsattmng,

Mkr Rörelseresultat, Mkr

Rorelsemargm11o1,

%

Antal anstalida

2003

15687 345 2,2 7 568

2002

15 658 664 4,2 7 841

2001

14 487 442 3,1

!.l 018

Citykompaniet i Skellefteå, en ny galleria uppförd av Peab åt Nordvestor Fastigheter.

i Katrineholrn beslutades, bildades en arbetsgrupp med uppgift att utveckla vår bostadsproduktion. Det är nu tid för genomförande av gruppens ideer och möjlighet- erna att ytterligare öka vår bostadsproduktion och lön- samhet är goda.

Satsningen på förtroendeentreprenader fortsätter.

Den totala projektkostnaden blir lägre när vi arbetar till- sammans med kunden mot gemensamma mål. Att ha en öppen dialog med våra beställare är viktigt och därför

Bygg och anläggning Sveriges andel av 73%

Koncernens omsättning

81%

Byggverksamhetens rörelseresultat

73%

Koncernens

anställda

(13)

- Bygg oc h anläggning Sverige -

fortsätter vi utbildningen av våra chefer i detta arbetssätt.

Inom anläggningsbyggandet har Peab under 2003 erhållit ett antal stora order. Framöver förväntas nya finansieringsformer för väg- och järnvägsbyggande skapa ett ökat statsfinansiellt utrymme för nya projekt.

Inom företaget har vi alltid arbetat med låga om- kostnader och processen med att hålla nere våra kostnader fortsätter. Branschen arbetar med små marginaler och när konkurrensen hårdnar är låga omkostnader en överlevnadsfaktor. Som ett led i detta har arbetet påbör- jats med att införa ett nytt inköpssystem och under våren kommer detta att prövas ute i produktionen. Systemet skallleda till ett mer rationellt arbetssätt med kostnads- besparingar som följd.

Att investera i vår personal är viktigt. Vi vet att motiverade medarbetare som känner delaktighet är det bästa sättet att höja effektiviteten. Som ett led i sats- ningen på vår personal genomförs utbildningar i olika frågor såsom ledarskap för att jämna vägen för vårt projekt "Branschens Bästa Arbetsplats". Vi genomför där- utöver en löpande översyn av vår hälso- och friskvård.

Order2003

Ett antal stora och intressanta byggprojekt har erhållits under året. Peab har fått fortsatt förtroende att produ- cera åt svensk sjukvård genom uppdraget att bygga ett nytt kliniskt forskningscenter vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Beställare är Regionfastigheter och kontraktssumman uppgår till415 Mkr. I Partilie öster om Göteborg bygger vi ett nytt köpcentrum åt Steen &

Ström för en kontraktssumma uppgående till ca 500 Mkr. Peab har fått uppdraget att bygga 101 hyreslägen- heter i Svedala. Beställare är Svedalahem och kontrakts- summan uppgår till125 Mkr. Produktionen på Dockan- området i Malmö fortsätter. Peab fick under året uppdra-

get att producera 94 bostadsrätter åt JM för en kontrakts- summa uppgående tilll59 Mkr. I Karlstad skall Peab bygga om en av universitetsbyggnaderna. Beställare är Akademiska Hus och kontraktssumman uppgår tillllO Mkr.

På anläggningssidan kan nämnas uppdraget att bygga den norra etappen av nya E4 mellan Uppsala och Mehedeby. Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till924 Mkr. Ytterligare en etapp av förbifarten vid Skultorp söder om Sköv de skall byggas av Peab.

Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till153 Mkr. Botniabanan AB har beställt tre järnvägs- broar längs Botniabanan i Ångermanland för en kontraktssumma om ca 400 Mkr.

Projektutveckling

Som ett komplement till entreprenadrörelsen arbetar Peab med egen projektutveckling. Projektutvecklingen innebär att vi på ett tidigt skede initierar och utvecklar projekt tillsammans med den slutliga kunden. Genom att samordna plan- och produktionsprocesserna skapas en kostnadseffektiv process som kommer alla parter till gagn. Ett minimerat risktagande är ledstjärnan inom Peabs projektutveckling. Detta innebär att det alltid skall finnas ett avtal med en slutlig köpare och en extern finansiering innan vi sätter igång projekten.

Peabs ambition är att engagera ca l 000 Mkr i pro- jekt- och exploateringsfastigheter i koncernen. Vid års- skiftet uppgick det bokförda värdet på våra projekt- och exploateringsfastigheter till1 106 Mkr (1156). I projekt- portföljen ingick vid årsskiftet 151 projekt avseende byggrätter som Peab direkt eller indirekt förfogar över om totalt ca 1,6 miljoner kvm. Huvuddelen av bygg- rätterna finns i tillväxtregionerna Malmö, Göteborg, Stockholm och Mälardalen.

Byggrätter Sverige

Tusen kvm 2003

2002 2001

-·--·J--·-.---·- ... . ---· -·-- ..

-.·~----

- -

_...,

. ... _ , .. ___ _ ____ _

..,..,..

- --.--- -

,._..,._ ___

- --

B ostader 985 742 7 15

Komm9rslella lokaler 405 423 339

lndustnlokaler 163 125 148

Totalt 1553 l 290 1202

Antal projekt 151 124 136

13

(14)

Tudelad svensk byggmarknad

Byggverksamhet är lokal till sin natur och på- verkas i hög grad av förändrade förutsättningar inom olika geografiska områden. Peab verkar som en rikstäckande byggare med en stark lokal förankring och har under det senaste året känt av de olika vindar som blåst på byggmark- naden l Sverige. Anders Elfrier, vice VD i Peab och ansvarig för den svenska byggrörelsen konstaterar att stockholmsområdet fortsatt är dragloket för den svenska byggmarknaden, även om tillväxten slagit av på takten. Samtidigt

Anders Eltner, vice VO

ligger byggmarknaden i övriga delar av landet på en stabil nivå.

Nya lokaler åt Grafiskt utbildningscenter l Uppsala.

Vad beror den svagare stockholmsmarknaden på?

- Det ar allmant kant att det 1 högkonjunktur alltid byggs for mycket och att de långa produktlonstiderna gor att mbroms- ningssträckan vid en avmattnmg 1 konjunkturen blir lång.

Nar !T-bubblan sprack var produktionen av kommersiella lo- kaler på en mycket hög mvå vilket tillsammans med kraftiga rat1onahsermgar bland flera företag ledde t1ll att många av lokalerna aldrig blev uthyrda utan står tomma. Andra faktorer ar mer långsiktiga och pekar på strukturella tlllvaxthmder.

Den ansträngda ekonomin 1 kommuner och landsting be- gränsar det offentliga mvestenngsutrymmet, ett högt lokalt

skattetryck och dyra levnadsomkostnader hindrar mftytt- mngen till stockholmsområdet. På bostadssidan finns det fortfarande problem når det gäller att ta fram prisvärda och kvalitativa bostäder. Det fmns gott om dyra bostäder som få har råd att bo

J

Till de strukturella problemen hör även att trafiksituatiOnen förvärras för varje år.

Hur ser du på bostadssituationen l Stockholm och Mälardalen?

- Forbättrade tvärkommunikationer mellan Stockholm och Mälardalen har medfort att hela området 1 dag kan betraktas som en bostads- och arbetszon. Som jag namnde ttdigare

ar det dyrt att bo

1

Stockholm och darfor sbker folk alterna- t ivt boende på nmhgt pendlingsavstånd l denna vidgade bostadsmarknad kommer Peab att vara mycket aktivt.

Hur ser marknaden ut i övriga delar av landet?

- Glll.djande nog ser v1 att våra ovnga byggdivlsioner , som verkar på marknader utanfor Stockholm, ligger kvar på en stabli nivå betråttande marknadsutbudet 1nom de flesta produktområdena. Med tanke på att Peab ar val poslttonerat med lokalnarvarorunt om t landet, från K1runa 1 norr till Ystad 1 soder, ser v1 goda möjligheter att kompensera ned- gången på stockholmsmarknaden

Vilka åtgärder vidtar Peab för att anpassa sig till dessa marknadsförutsättningar?

- Just att komma till ratta med bostRdsfrågan ar något som har hög pnontet 1 Peab V1 satsar hårt på att ta fram ett gemensamt byggsystem for hela koncernen. Målsattnmgen ar att kunna tillhandahälla bra och pnsvärda baståder till kunder med normahnkomster. Satsmngen på betongelement- fabnken 1 Katnneholm ar en Viktig del 1 vår stravan att skapa ett Jndustne.llt byggande med Jyhord kundanpassmng

Ni fokuserar mycket på bostadsproduktion. Hur ser det ut på den kommersiella sidan?

- Med tanke på det stora utbud av lokaler som fmns tlllgang- ligt 1 stockholmsområdet idag, raknar vi med att efterfrågan kommer att forbli

sv~g

på nyproducerade lokaler under de närmaste åren. Har får v1 dårför stalla om produktionen från nyproduktion till ombyggnad. GladJande nog kan vt konsta- tera att det byggs nya kommerstalla ytor 1 andra delar av landet exempelvis 1 öresundsreg1onen.

Hur kommer framtiden att se ut för Peab som byggare i Sverige?

- Vi skall arbeta v1dare på det spår vi sedan Iange valt Vi har

ett starkt varumärke och bra kundrelationer. Vi är kostnads-

medvetna och vi har ttllgång t1ll yrkesskickliga hantverkare,

VIlket är mycket vardefullt Vi är dessutom vana att hantera

såval stora projekt som småskalig verksamhet genom en

rikstackande orgamsat1on. Vår satsnmg på förtroende-

entreprenader ligger också rått 1 tiden. Vi ser att mervärden

skapas åt alla inblandade parter och vi kommer framover

att ytterligare satsa på denna samarbetsform och spnda

den runt om 1 alla delar av koncernen. lndustnellt byggande

på fortroende-det är framtiden.

(15)

- Bygg- och anläggning Utiand -

No rge

För Peab i Norge har 2003 inneburit ett stort steg i rätt riktning där den framtidsorienterade projektportföljen bidragit till ett positivt rörelseresultat i pågående pro- duktion. Äldre tvister har emellertid belastat resultatet

Lilleström Senter Syd, parkeringshus och kommersiella ytor i tre våningar.

betydligt, totalt med -125 Mkr. Det löpande rörelseresul- tatet i pågående produktion uppgick till 6 Mkr.

Företaget har under året genomfört det styrnings- och kvalitetssäkringsarbete som inleddes under 2002.

Målet har varit att uppnå en kontrollerad utveckling, förutsägbarhet samt en stark och god entreprenörkul tur.

Under året har verksamheten sysselsatt ca 400 personer.

Det är fortsatt bostadsproduktionen som bidragit med den största omsättningen och det har varit en positiv utveckling inom den regionala byggrelaterade anlägg- ningsverksamheten. övrigt husbyggande präglades av låg aktivitet första halvåret. Under andra halvåret erhölls två större order, vilket gav en tillfredsställande volym- utveckling inom detta segment. Ombyggnadsverksam- heten har under året varit under uppbyggnad. Detta arbete skapar goda förutsättningar för utvecklingen under det kommande året.

Orderingången under 2003 har varit tillfredsstäl- lande - projekt som kan nämnas är ett Kulturhus i Kolbotn för 180 Mkr, Eidsfoss vattenverk för 42 Mkr, Björkelangens sjukhus för 46 Mkr och Solvangs sjukhus för47Mkr.

Under det gångna året har marknaden i Osloregionen, som är vår huvudmarknad, uppvisat en låg aktivitet.

I början av 2004 har dock en förbättring för bostadssek- torn märkts, men också för övrigt husbyggande, främst

då genom offentliga investeringar. Den kraftigt sänkta räntenivån i Norge talar också för en bättre utveckling vad gäller fastighetsinvesteringar framöver.

Finland

Efter förvärvet av Seicon har Peabs finska verksamhet uppnått en storlek som skapar rätt möjligheter inför framtiden. Processen att samordna Seicon med Peabs övriga verksamhet i Finland pågår för fullt i syfte att skapa en enhetlig och lönsam organisation som arbetar enligt koncernens riktlinjer och rutiner. Precis som Peab har Seicon haft tyngdpunkten på Helsingforsregionen, men en stor del av Seicons marknad är södra Österbotten vilket betyder att Peabs verksamhet i Finland nu arbetar på en större marknad än tidigare. Förvärvet av Seicon innebär också att Peab erhållit en ny ledning för den finska verksamheten. Totalt belastade den finska verk- samheten rörelseresultatet för 2003 med -75 Mkr.

Verksamheten bedrivs h uvudsakligen i fyra resultat- enheter, bostadsproduktion i Helsingforsområdet, offent- ligt byggande i Helsingforsområdet, Västra Finland och Lambertsson. Efter förvärvet av Seicon sysselsätter den finska verksamheten ca 700 medarbetare.

KIASMA, det nya museet för nutidskonst i Helsingfors.

Byggmarknaden i Finland förväntas öka under 2004.

Såväl ny- som ombyggnad av bostäder förväntas öka beroende på den låga räntenivån och omflyttning inom landet. Nivån för offentligt byggande samt affärs- och kontorsbyggande förutses ligga på samma nivå som föregående år.

Bygg och anläggning Utiand Nyckeltal

Omsättning, Mkr

2003

1 914

2002 2001

1 769 , 541

Rörelseresultat, Mkr -194 -177

2

Antal anställda l 103 606 709

15

(16)

Peab satsar på industrialiserat byggande

Betongelementfabriken i Katrineholm kommer att utgöra navet l koncernens satsning på ett kund- anpassat industriellt bostadsbyggande. Målsätt- ningen är att effektivisera produktionen och skapa väl genomtänkta byggsystem som leder till sänkta kostnader och vettiga hyresnivåer.

Bostadsbyggandet har i tio års tid legat på en mycket låg nivå, vilket lett till ett uppdämt behov av nya lägenheter.

Samtidigt hämmas nyproduktionen av hyresnivåer som är avskräckande för de flesta normalinkomsttagare. Här krävs det krafttag för att vända utvecklingen så att bo- stadsbyggandet kommer igång.

En viktig faktor i sammanhanget- dock inte den enda- är naturligtvis själva byggkostnaden. Inom Peab finns det en övertygelse om att det framöver går att bygga billigare, med bibehållen hög kvalitet, genom ett ökat inslag av industriellt tänkande.

Fabriken i Katrineholm kan ses som det första steget i den riktningen. Investeringen, på ca 200 Mkr, är den största satsningen i landet sedan 1960-talet på prefabrice- rade byggelement och banar väg för en effektivare och snabbare byggprocess.

Anläggningen, som färdigställdes under hösten 2003, är inriktad på stomelement som skalväggar, massiva betongväggar och plattbärlag. Tillverkningen sker helt a utomatiskt och styrs av CAD/CAM-system direkt från ritbordet. Alla tunga manuella lyft som präglar traditionell betongindustri är borttagna, bullret har reducerats och ljuset anpassats- allt i syfte att skapa en så bra arbets- miljö som möjligt.

Industriell tillverkning av byggelement har flera för- delar, utöver de rent arbetsmiljöm ässiga. Produktionen går snabbare och kvaliteten på produkterna blir väsent- ligt högre. Som exempel kan nämnas att innerväggarnas ytor är nästan helt p orfria och endast kräver en minimal efterbehandling innan det är dags att tapetsera. Därmed slipper man det tidsödande lagnings- och spacklingsar- bete som är nödvändigt på platsgjutna väggar. Det upp-

står således en tidsvinst både i fabriken och på bygg- arbetsplatsen , vilket bidrar till att sänka produktions- kostnaden.

Katrineholmsfabriken, som drivs av Peabs d otter- företag Skandinaviska Byggelement, kan vid fullt kapa- citetsutnyttjande p roducera element för mellan l 500 till 2 000 lägenheter per år. Peab kommer att vara huvud- kund, men fabriken skall även kunna leverera till andra byggföretag. Ur transportsynpunkt är lokaliseringen till Katrineholm idealisk med tanke på att merparten av leveranserna kommer att ske till de tre storstad s- regionerna.

I dag är Katrineholm en ren elementfabrik Peabs ambition är att driva utvecklingen ett steg längre och skapa ett gemensamt byggsystem för hela koncernen, med en långt driven industrialisering av byggprocessen.

I stället för att leverera ett plattbärlag, som komplet- teras med avloppsrör och elinstallationer ute på bygg- arbetsplatsen, kan man i framtiden tänka sig att även installationerna görs vid fabriken. Redan idag testar Peab prefabricerade badrum vid två hotellbyggen i Sälen och Åre. Erfarenheterna skall sedan ligga till gnmd för det byggsystem som utvecklas inom koncernen.

Utvecklingsarbetet sker således parallellt med pågå- ende produktion, vilket är nödvändigt för att kunna testa nya system i full skala. På motsvarande sätt analyseras tre

bostadsprojekt i Svedala och Lund som är först med att utnytlja Katrineholmsfabrikens produkter.

Inom b yggbranschen anses det allmänt att plats- byggda hus alltid blir billigare. Detta är ett synsätt som baseras på uppfattningen att varje objekt är unikt och kräver ett speciellt hantverkskunnande. Men på dagens marknad går det inte att leverera unika produkter om boendekostnaderna skall hållas nere. I stället gäller det att gå från hantverk till effektiv industriell produktion.

Detta innebär en långt driven specialisering med standardiserade byggelement, samtidigt som byggsyste- men måste vara

flexibla och til- låta individuella lösningar när så krävs. Industri- ellt byggda hus behöver aldrig bli tråkiga.

Tvärtom skall hyresgästerna inte märka någon annan skillnad än att hyran blir lägre.

statsminister Göran Persson invigde

byggelementfabriken i Katrineholm.

(17)

-~---

,-··~--- \\ \

Tegelmästaren - hyresrätter med rimlig hyra tack vare prefab

Att bygga ett helt bostadshus på plats år ett tungt och tidsodaode arbete Efter tro år med låga produktrons- volymer har dessutom en stor del av kompetensen inom byggarbetarkåren gått förlorad l detta Iage ar prefabnce- rade byggelement vålkomna

l projekt Tegelmåstaren, som Peab driver tillsammans med allmannyttrga Svedalahem, har man använt srg av plattbårlag och skalvaggar från Katrmeholmsfabnken, vilket hojt produktronstakten och forhattrat arbetsmrljön. Bygg- ttden har grovt raknat minskat med 20 procent. Kvalrtets- och tidsvinsterna har vant betydande. Vrd leverans ar vag- garna torra och skalvaggamas ytskrkt är så Jamnt att det går att tapetsera direkt utan föregående spackling

Tegelmastaren t Svedala har bllvrt ett brlligare projekt tack vare prefabricerade byggelement från Katnneholms- fabnken Årshyrorna baraknas understrga 1 100 kr per kvm och år. Tegelmastaren omfattar totalt 8 000 kvm boyta for- delad på sex huskroppar r två kvarter. Två flerfamiljshus kompletteras med fyra radhustangor, vrlket ger området en omväxlande karaktar.

Anvandandet av prefabrrcerade byggelement har på inget satt påverkat projektets flexrbrlltet. Tvärtom är valfrr- heten för kunderna mycket stor. Under produktionstiden kan de blivande hyresgästerna exempelvrs vålla köksutrust- mng och golv vra ett avancerat datorprogram som kontrnu- erhgt raknar ut den kommande hyran efter varje nytt val som gJorts.

Intresset for Tegelmastaren ar mycket stort och redan ett år före mflyttnrng, vrlket sker

1

oktober 2004, låg uthyrnrngs- graden på över 60 procent.

Exempel på interiör från K v Tegelmästaren i Svedala.

17

(18)

Industriföretagen och anläggnings- verksamheten i symbios

Mats O Paulsson, vice VD

Peabs industrirörelse har vuxit snabbt de senaste åren. Under 2003 knöts de olika företagen närmare varandra och närmare anläggningsverksamheten under ledning av vice VD Mats O Paulsson. Verksamheten ut- vecklades väl, inte minst tack vare Peabs fram- gångar på anläggningssidan. År 2003 var ett lyckosamt år för Peabs anläggningsverksamhet som tog hem en rad stora kontrakt, på bl a broar längs Botniabanan och förbifarten vid Falun.

Sedan tidigare driver koncernen omfattande vägbyggnadsprojekt på E4 vid Örkelljunga och Uppsala. Tillsammans med den lokala anlägg- ningsverksamheten ger detta koncernens industriföretag en god beläggning.

Märker ni av en ökad efterfrågan?

- Ja, och det marks inte mmst mom Swerock, vårt betong- och bergmatenalföretag, som hade ett bra år 2003 tack vare draghjalpen från pågående 1nfrastrukturpro1ekt. Dess- utom gav flera företag. som VI köpt under senare år, ett bra

bidrag till resultatet Det galide bl a Byggbetong 1 Norrland som ar väl pos1tionerat för Botniabanans utbyggnad

Volymerna på asfaltmarknaden minskade under 2003.

Hur gick det för Peab Asfalt?

- De mmskade volymerna mnebar att Peab Asfalt hade ett slit1gt år Vår strategi har vant att undvika stora vågupp- drag, for att 1 stallet koncentrera oss på lokala marknader, och det har gått bra.

Peab Asfalt har vuxit mycket kraftigt genom flera förvärv. På fem år har omsättningen ökat från 400 Mkr till1100 Mkr. Varför denna offensiv?

-Vår stravan har vant att nå en storlek som motsvarar koncer- nens marknadsandel på anfäggnmgss1dan . Dar ar v t nastan nu och det kanns bra

Innebär det att expansionsperioden för Peab Asfalt är över?

- NeJ, men de narmaste åren skall

VI

fram st agna oss åt att konsolidera verksamheten. Asfaltbelaggnmgar 1 Boden, som vi kopte for några år sedan, ar nu helt Integrerat

1

kon- cernen och bolaget hade stora framgångar under 2003 V1 arbetar nu med att mtegrera PNB Asfalt på samma satt

Byggmarknaden präglas av minskade volymer.

Vilken effekt har det haft på Lambertsson?

- Lambartsson har havdat stg val, trots den svaga markna- den V1 har fått flera större uppdrag på els1dan och samord- nat kran- och maskmuthyrningsverksamheterna for att oka marknadsnarvaron och förbattra kundkontakterna På så sätt har vi kunnat bibehålla våra margmater

Under 2003 etablerade Peab betongelementfabriken i Katrineholm. Har satsningen utvecklats som planerat?

- Vt beftnner oss 1 en period dar fabnk och orgamsat1on tnmmas och utvecklas. Satsnmgen ligger helt ratt 1 t1den och har goda forutsattmngar att bli en viktrg del av Peabs varumarke V1 tror på framtiden och vågar satsa även om det blåser motvind. Underdenarmaste åren skall vr med t<atnneholmsfabnken som bas utveckla nya byggsystem som gor det moJiigt att bygga flerbostadshus t1ll betydltgt lagre kostnad än idag

Peabs industrirörelse har vuxit kraftigt under senare år. Hur går det med samordningen av företagen?

- Under 2003 åstadkom vt ett narrnare samarbete mellan de olika företagen, och det har gett bra utdelnmg Under 2004 går VI ett steg längre. Samtliga chefer kommer att genomgå ett ledarskapsprogram vars syfte år att föra ut PE:!abs grund- läggande värdermgar på alla mvåer 1 företaget.

Byggmarknaden har blivit tuffare. Hur påverkar det industriföretagen under 2004?

- Efter några offensiva år ar det dags för konsohdenng

V1 skall analysera våra satsnmgar och vässa vår strategi

Ordarmgången under 2003 motsvarade mer än väl våra

forväntmngar och gör oss väl rustade for ett kårvare mark-

nadsklimat Men det gäller att mte slappna av utan bibehålla

en fortsatt hård kostnadskontrolL

(19)

Industri

Verksamhetsområde Industri omfattar Swerock, skandinaviska Byggelement, Peab Asfalt och Lambertsson, vilka samtliga är självständiga företag med egna starka varumärken. Nettoomsättningen för 2003 uppgick till 3 697 Mkr (3 397) och rörelseresulta- tet till 276 Mkr (300). Av verksamhetsområdets totala omsättning utgör extern fakturering ca 70 procent.

SWEROCK

Peabs betong- och bergmaterialföretag Swerock med hellietslösningar för bygg- och anläggningsindustrin är, med sina fyra rikstäckande regionkontor, en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, berg och grus samt transporttjänster. Försäljningen sker huvudsakligen i Sverige. Swerock arbetar utifrån tre verksamhetsområden;

Industri Nyckeltal

2003 2002 2001

Omsattmng. Mkr 3697 3397 3 367

Rorelseresultat, Mkr 276 300 '309

Rorelsemarg1nal, % 7,5 8,8 9,2

Antal anstalida 1 647 1 597 1 551

Berg och grus

Swerock driver 300 berg- och grustäkter fördelade över hela Sverige. Det stora antalet täkter ger god konkur- renskraft genom hög leveranskapacitet vid exempelvis stora infrastrukturprojekt med garanterad närhet till kund. Swerock arbetar aktivt med etablering av täkter, inte minst i storstadsregionerna.

Verksamhetens framtida lönsamhet är avhängig en god framförhållning avseende nya täkter i närhet av framtida infrastruktursatsningar.

Fabriksbetong

Swerock har drygt 50 betongfabriker och är Sveriges le- dande leverantör av fabriksbetong. Under 2003 har det finskägda familjeföretaget Vasa Betong förvärvats, bestå- ende av tre fabriker som bedriver tillverkning och för- säljning av fabriksbetong. Förvärvet innebär en etable-

Industris andel av

17% 65% 18%

Koncernens Byggverksamhetens Koncernens omsAttning rllrelseresultat anatiiiida

19

(20)

- In dustri -

ring på den flnska marknaden samt synergieffekter med den övriga byggverksamheten i Finland.

Verksamheten har haft en positiv utveckling under 2003 med betydande leveranser till koncernens pågående infrastrukturprojekt och är väl positionerad för framtiden.

Anpassningar till kundernas byggkrav och särskilda be- hov sker löpande genom en ständig produktutveckling.

Betongmarknaden 2003

Den försämrade efterfrågan avseende kommersiella lokaler och bostäder, framförallt inom Stockholms- och Mälardalsregionen, har fortsatt inneburit en viss volym- nedgång för fabriksbetong. Framgångar vid upphand- lingar av infrastrukturprojekt uppväger nedgången i kommersiellt byggande vilket innebär att totalvolym- erna framöver bedöms ligga på en god nivå.

Transport och Maskin

I södra Sverige finns, under varumärket Cliffton, allt inom transporter och uthyrning av olika sorters entrepre- nadmaskiner. Här finns koncernens samlade resurser och kompetens avseende transport och rnaskinverksam- heten på anläggningssidan. Verksamheten kompletterar täktsidan och målsättningen är en fortsatt etablering i landets storstadsregioner. Fordon och rnaskiner är special- byggda för de olika delarna i verksamheten.

stensättning på Företagsstaden 111 i Välljö.

Omsättning per verksamhet Swerock

Betg

&

Gtus 24% e Transport

&

Maskin 32%

Fabriksbetong 34% Ovngt 10%

(21)

- I ndustri -

SKANDINAVISKA BYGGELEMENT

Skandinaviska Byggelement är totalleverantör av betong- stommar, från ide till färdig leverans, vilket inbegriper allt från enskilda produkter såsom väggar och plattbärlag till kundanpassade lösningar för bostadsproduktion.

Inom S:t Eriks tillverkas prefabricerade element för infrastruktur och markbetong för mark- och miljö- byggande.

Verksamheten kornmer att ha ett ökat fokus på bostäder och infrastruktur, med bl a systern för broar.

Byggelementfabriken i Katrineholm

skandinaviska Byggelement har, under 2002/2003, etable- rat en anläggning för tillverkning av skalväggar, massiva betongväggar och plattbärlag i Katrineholm. Samrnan- lagt har ca 200 Mkr investerats och den totala fabriks- ytan är 9 000 kvm. Investeringen är en viktig grundsten i utvecklingen av ett "Peab gemensamt systemkoncept", det så kallade PGS-systernet. Goda erfarenheter knyts samman och utmynnar i en slutprodukt där Peab lämnar långtgående garantier avseende såväl kvalitet som funk- tion.

S:t Eriks

S:t Eriks är marknadsledande i Sverige på marksten och plattor och arbetar målrn~dvetet med utveckling av helhetskoncept avseend e utemiljö och med produktut- veckling. Företaget har långa leveransavtal med bl a bygghandelskedjorna. Inom denna verksamhet sker omfattande intern samverkan med Peabs anläggnings- resurser i ett kontinuerligt arbete för att utveckla förbätt- rade produkter och produktionsmetoder.

PEAB ASFALT

Peab Asfalt är Sveriges tredje största företag inom tillverk- ning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt.

I Peab Asfalt ingår 12 stationära asfaltfabriker och 6 mobila asfaltverk Genom förvärv och organisk tillväxt har Peab Asfalt blivit en betydande aktör på den svenska

asfaltrnarknaden. Ca 80 procent av försäljningen är extern.

För 2004 är orderläget mycket bra med flera stora projekt i orderstocken och ett flertal fortlöpande kommunkontrakt som startade under 2003.

Aktiviteten avseende produktutveckling pågår allt- jämt för såväl utförande som sammansättning av belägg- ningsmaterial där försök i fullskala genomförs i pågående rnotorvägsprojekt.

De största projekten under året har varit den nya 13 km långa motorvägen på E20 förbi Strängnäs samt E6 Hogdal-Nordby i norra Bohuslän strax före gränsen till Norge.

Omsättning per verksamhet

Skandinaviska Byggelement PeabAsfalt Lambertsson

El6ment

42%

Entreprenad 30% Maskin

El

52%

Markprodukter 58% Tdtverkmng

70% 17%

e

Kran 31%

21

(22)

- I ndustri -

LAMBERTSSON

Maskin-, el- och kranverksamheten i Sverige har under 2003 samordnats i en gemensam organisation, under namnet Lambertsson, för att ytterligare förbättra verksam- heternas effektivitet. Organisatoriskt arbetar företaget utifrån tre divisioner;

Division Maskin

Maskinverksamheten utgår från 12 depåer i Sverige och bedriver uthyrning av bl a bodar, ställningar, bygg- och anläggningsmaskiner med tillbehör samt försäljning av material för dessa verksamheter. Maskinverksamheten i Norge och Finland bedrivs u nder namnet Lambettsson och är samordnad med verksamheten i Sverige.

Division El

Utför arbeten med tillfällig el på bygg- och anläggnings- arbetsplatser. Uthyrningavelmaterial och generatorer är också en del av verksamheten. Kompetens inom tillfällig el är en strategiskt viktig resurs för koncernen, bl a ut- nyttjas kunskapen vid nya etableringar av asfaltverk och krossanläggningar. Elverksamheten utgår från 16 depåer i Sverige.

Division Kran

Med mer än 300 operativa kranar och hissar är

Lambettssons kranverksamhet en av de ledande i norra Europa. Verksamheten arbetar med uthyrning och för- säljning av byggnadskranar, bygghissar och mobil- kranar. I Sverige utgår verksamheten från Stockholm, Göteborg, Malmö och Skellefteå och täcker geografiskt hela landet. Kranverksamhet bedrivs även i Finland.

Under 2003 har den svenska verksamhetens samt- liga regioner haft god beläggning och lönsamhet, men nedgången i det kommersiella byggandet märks av, vilket medfört något minskade volymer. Ä ven i Finland märks hårdare marknadsförutsättningar på grund av nya etableringar och en tuffare konkurrenssituation.

Företagets största pågående projekt är det stora HSB-projektet Tuming Torso i Västra Hamnen i Malmö.

Turning Torso skall bli ett 54 våningar högt bostads- och

kontorshus och Lambertsson utför kranentreprenaden

med två kranar som kommer, när de är som högst, att

arbeta på 200 meters höjd. Så hög har ingen byggkran

hittills varit i Sverig e.

(23)

Förvaltning

Förvaltning Nyckeltal

2003 2002 2001

- - - - -- - - -- - - - - - -- -- -- · ··--

Omsättning, Mkr Rörelseresultat, M kr

96 171 432

-122 -151 -98

Under verksamhetsområde Förvaltning redovisas cen- trala bolag, vissa dotterföretag och joint ventures samt övriga innehav. Centrala bolag består framför allt av mo- derbolaget Peab AB vars verksamhet består av koncern- ledning och koncerngemensamma funktioner. Inom internbanken Peab Finans hanteras koncernens likviditets- och skuldförvaltning samt finansiella risk- exponeringar. Företaget är även en servicefunktion för dotterföretagen och utarbetar lösningar avseende in- tema lån och placeringar, projektrelaterade

finansieringar samt valutasäkringar.

Årets rörelseresultat uppgick till-122 Mkr (-151).

Resultatandelar i centrala joint ventures ingick med 4 Mkr (17) och koncerngemensamma kostnader med totalt -119 Mkr (-145).

Merparten av kapitalbindningen inom Förvaltning löstes i samband med utdelningen av Brinova Fastig- heter där de tidigare innehaven i Skånehus, Birsta samt direktägda förvaltningfastigheter ingick.

Ombyggnad av fd Wasa sjukhus l Göteborg åt Chalmers- fastigheter.

Fryxellska, en ny skola i Sunne där miljötänkandet var det centrala 1 projektet.

23

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :