• No results found

Tillfällig ändring i Första−Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tillfällig ändring i Första−Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-09-04

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Tillfällig ändring i Första−Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

2. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anne-Therése Zetterström.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning av ekonomen Sofia Nilsson. Hans

Nuvarande röstandelsbegränsningar inskränker möjligheterna att ge emissionsgaranti (teckningsgaranti) eller emissionsåtaganden, trots att AP-fonden gör bedömningen att det är

En formell ändring av syftet kan således innebär en stor påverkan på förvaltarna och fondstyrelserna att agera på ett sätt som inte har avkastning som mål utan för att

För att avgöra om förvärvet skett inom lagens tillämpningstid, enligt förslaget i promemorian den 1 november 2020 till och med den 30 juni 2021, måste man veta vilken eller vilka

Enligt en lagrådsremiss den 3 december 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet föredragits

Enligt en lagrådsremiss den 19 november 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet

Enligt en lagrådsremiss den 24 september 2020 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet