Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-03-10

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Lennart Hamberg samt justitierådet Stefan Johansson

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Enligt en lagrådsremiss den 4 mars 2021 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i utsökningsbalken,

2. lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Anton Freszals, biträdd av rättssakkunniga Christina Wejlander.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :