Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-06-16

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Enligt en lagrådsremiss den 10 juni 2021 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i brottsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Cecilia Eneman och rättssakkunniga Rezanne Marouf.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :