• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Anna Flanderková Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Anna Flanderková Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Anna Flanderková

Název bakalářské práce: Filmový cestovní ruch v Libereckém kraji

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X Schopnost studenta zpracovat získané podklady X Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X Formulování vlastních názorů studentem X III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Posouzeno bez výhrad x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Filmová turistika je v poslední době velmi populární. Může však vést i k nějakým negativním vlivům v destinaci? Znáte nějaké příklady ze světa?

2. Liberecký kraj navštěvuje také hodně turistů ze zahraničí (zejm. Polsko a Sasko). Může tyto turisty nalákat i filmová turistika? Mělo by smysl, aby se Liberecký kraj propagoval i v zahraničí jako

destinace filmového turismu?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

Datum: 29.4.2019 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Bakalářská práce je zaměřena na filmový cestovní ruch. Literární rešerše této problematiky je na výborné úrovni, autorka neopomněla zahrnout ani tématiku marketingu destinace v kontextu filmové turistiky.

Velmi oceňuji práci s literárními zdroji, jak českými, tak i zahraničními. V praktické části práce se autorka zaměřila na Českou republiku a detailněji pak i na samotný Liberecký kraj. V závěru práce navrhla tři produkty této specifické formy cestovního ruchu. Pozitivně hodnotím detailní zpracování navržených výletů (itinerář, mapa, orientační náklady i návrh letáčků).

Závěrečná práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Formální úprava a stylistická úroveň práce je na výborné úrovni. Ve své závěrečné práci dokázala autorka aplikovat znalosti získané během studia na Ekonomické fakultě. Celkově bakalářskou práci považuji za výborně zpracovanou, svou formou i obsahem odpovídá zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň výborně.

References

Related documents

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již

Cíl práce se podařilo splnit, v teoretické rovině byla v rámci integrované komunikace charakterizována nová komunikační média jako je Event marketing, virální a

Cíl práce: Práce je zaměřena na outsourcing účetnictví s cílem ukázat fungování outsourcingu z pohledu poskytovatele služeb. Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing.

Cíl práce: Bakalářské práce se zabývá analýzou procesu budování vztahů se zákazníky v praxi. Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Petra Matějovská, Ph.D., MBA

Cíl práce – provést analýzu nabídky, zákazníků a na základě toho předložit návrhy pro udržení a získání nových zákazníků - byl splněn.. V práci

Cíl práce: Rozbor maloobchodního řetězce Lidl z hlediska praktikovaných maloobchodních činností a následné vyhodnocení efektivity těchto aktivit z pohledu zákazníka,

V prvních třech kapitolách se studentka věnuje mezinárodní marketingové komunikaci s důrazem na sociální sítě jako komunikační nástroj, tato část tvoří teoretický

Výsledkem práce jsou konkrétní doporučení pro komunikaci vybrané firmy v zahraničí, čímž byl cíl bakalářské práce splněn. V prvních třech kapitolách student

Na začátku práce je uveden seznam veškerých tabulek a obrázků, které jsou součástí práce, a jsou zde rovněž specifikovány použité zkratky.. Při

Správně autor uvádí, že s účinností nového občanského zákoníku nová zájmová sdružení právnických osob (§ 20f až § 20k starého občanského zákoníku) již

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci penzionu a restaurace, a zjistit, zda je tento podnik rentabilní. Zhodnocení bylo provedeno pomocí několika

Data jsou přehledně uvedena v tabulkách, v závěru práce jsou v kapitole ekonomické zhodnocení popsána rizika a přínosy vybraného projektu. Stylistická úroveň práce je

Cíl práce: Provedení podrobné analýzy podniku při vstupu na maloobchodní řetězec v návaznosti na cestovní ruch. Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Petra

V praktické části autorka rozebírá reálné kupní smlouvy (str. 35), propojuje jednotlivé části smlouvy s odpovídajícími ustanoveními právních norem, následně hodnotí

Cíl práce: vymezení právních aspektů leasingového financování u nás s ohledem na změny v novém občanském zákoníku a následná charakteristika

Autorka uvádí, že motivem pořizovatele ohledně výběru způsobu pořízení věci není jen finanční výhodnost, ale například i případné vlastnictví od počátku

V praktické části autorka rozebírá konkrétní nájemní smlouvu nebytových prostor, srovnává její text s účinnou právní úpravou a navrhuje její nové znění v souladu

Jako jeden z možných způsobů ukončení obchodního zastoupení autorka uvádí odstoupení od smlouvy pro závažné porušení povinnosti, která vyplývá ze

Autorka správně zařazuje ochranu spotřebitele do širšího právního rámce - právní zásada ochrany slabší strany (str. 18) a pokračuje zejména spotřebitelskými smlouvami

Autorka popisuje jednotlivé personální činnosti, přičemž k nim přiřazuje odpovídající právní úpravu. Na pracovněprávní vztahy subsidiárně aplikuje nový občanský

Autorka popisuje jednotlivé personální činnosti, přičemž k nim přiřazuje odpovídající právní úpravu. Autorka rozebírá jednotlivé oblasti personální činnosti v

Srovnává například právní úpravu ceny díla, jako je v případě určení ceny díla podle rozpočtu úplný rozpočet, neúplný rozpočet a nezávazný rozpočet,

V praktické části autorka rozebírá konkrétní smlouvu o zájezdu cestovní kanceláře (str. 28), hodnotí její obsah, vypracovává vlastní návrh smlouvy o