• No results found

HODNOCENÍ UŽIVATELSKÉ KVALITY KOMERČNÍCH MATERIÁLŮ PRO ZHOTOVOVÁNÍ TZV. PRVNÍ VRSTVY SPORTOVNÍCH ODĚVŮ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HODNOCENÍ UŽIVATELSKÉ KVALITY KOMERČNÍCH MATERIÁLŮ PRO ZHOTOVOVÁNÍ TZV. PRVNÍ VRSTVY SPORTOVNÍCH ODĚVŮ"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

HODNOCENÍ UŽIVATELSKÉ KVALITY

KOMERČNÍCH MATERIÁLŮ PRO ZHOTOVOVÁNÍ TZV. PRVNÍ VRSTVY SPORTOVNÍCH ODĚVŮ

Diplomová práce

Studijní program: N3108 – Průmyslový management

Studijní obor: 3106T014 – Produktový management - Textil Autor práce: Bc. Jan Roubal

Vedoucí práce: Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.

Liberec 2014

(2)

CUSTOM QUALITY EVALUATION OF

COMMERCIAL MATERIALS FOR TAKING THE FIRST LAYER OF SPORTS WEAR

Diploma thesis

Study programme: N3108 – Industrial Management

Study branch: 3106T014 – Product Management - Textile

Author: Bc. Jan Roubal

Supervisor: Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.

Liberec 2014

(3)

Tento list nahraďte

originálem zadání.

(4)

Prohlášení

Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tom- to případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

References

Related documents

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřeby TUL.

Beru na vědomí, ţe Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv uţitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Beru na v ě domí, že technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnit ř ní pot ř ebu TUL.. Dále bych rád pod ě

Beru na v ě domí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diserta č ní práce pro vnit ř ní pot ř

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Poněkud huře už hodnotím časové rozvržení práce, kdy podstatná část zejména praktické části bakalářské práce byla zpracovávéna až.. kátce před jejím

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.. Užiji-li bakalářskou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiju-li diplomovou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou

Jenom o trochu méně prodyšné jsou materiály 1 a 2B, které se neliší o nijak významné hodnoty a mají střední naměřené hodnoty, jediný materiál který

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

V praktickecasti student vyuziva ziskanych znalostf a uvozuje tuto cast podrobnym rozborem vzorku, V dalsi castl pi'echazi k samotnemu testovani zvolenych vzorku Jsou zde

Diplomová práce se zabývá výzkumem komerčních materiálů pro pouţití v oblastech výroby tzv. první vrstvy pro sportovní oblečení. Cílem je zhodnotit vhodnost

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li

Po zrušení Stavoprojektu se začalo s přestavbou na hotel, nakonec devítipodlažní objekt získala v roce 1992 univerzita i se sousedním dočasným sídlem Investiční

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

Dále lze bezesporu konstatovat, že u všech testovaných tkanin dochází k nejvyššímu srážení po prvním cyklu praní bez ohledu na teplotu prací lázně. Ve všech

Pro uložení na paletový vozík je d ů ležitá vzdálenost nosného za ř ízení od za č átku zvedací č ásti... 4.3: Vzdálenost nosného za ř ízení od zvedací

Pro uložení na paletový vozík je d ů ležitá vzdálenost nosného za ř ízení od za č átku zvedací č ásti.. 4.3: Vzdálenost nosného za ř ízení od zvedací

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem.. do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou