TU v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

G

H

G

H

9 10 11 12

9 10 11 12

J

K

L

M

J

K

L

M

13 14 15 16

13 14 15 16

TU v Liberci

A A

4x 50

4x 20 H7 1150

1800

100

100 75

40 18

210 85

20 750

100

1000

1980

350 240±0,2

4x M16

50

50

15 46

40

50

70±0,02 70±0,02

1250 60

50 H7

200

120 280

1170

710

1700±0,05

(10)

0 455

±

0,05

0 595

±

0,05 1050

±

0,05

210 100

Roz. -Polot. 1:5 Presnos

Tolerovani

c) Mater. Tr. odp

b) C. hm Hr. hm.

1:5

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Tomas MAREK

Nazev RAM

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil

Novy vykr. Datum 21-May-12

9

VYZTUHA_BOCNI PLO 760 x 200 h8

CSN 42 5522 11 353 4

8

VEDENI_PODELNE PLO 710 x 75 h13

CSN 42 5522 11 353 4

7

STREDENI_PRICNE PLO 56 x 10 h12 CSN 42 5522

11 353 2

6

PRICNIK_STREDNI TR 4HR 100 x 5 - 980

CSN 42 5720 11 353 1

5

PRICINIK TR 4HR 100 x 5 - 1200

CSN 42 5720 11 353 2

4

PODELNIK TR 4HR 100 x 5 - 1850

CSN 42 5720 11 353 2

3

NOHA TR 4HR 100 x 5 - 150

CSN 42 5720 11 353 6

2

BOTA_STRED PLO 280 x 160 h18

CSN 42 5522 11 353 2

1

BOTA PLO 280 x 120 h18

CSN 42 5522 11 353 4

ODK.

OZNACENI POLOTOVAR MATERIAL

ks.

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 ks.

BOTA 4

2 ks.

BOTA_STRED 2

3 ks.

NOHA 6

4 ks.

PODELNIK 2

5 ks.

PRICINIK 2

6 ks.

PRICNIK_STREDNI 1

7 ks.

STREDENI_PRICNE 2

8 ks.

VEDENI_PODELNE 4

9 ks.

VYZTUHA_BOCNI 4

10 ks.

27

1 2

3

4 6 8 9 5 7

Ra12,5 Ra3,2

4 4 4

4

4 4 4 x 80

4 6 x 60

4 6 x 60

4

3

( )

0,1

0,1

0,1

Pohled R

A

A-A

1:20

A 1:2 R

Ra 3.2

Ra 3.2

Figure

Updating...

References

Related subjects :