• No results found

Remissvar över promemorian ändringar i

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar över promemorian ändringar i "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

Datum Ert datum

2020-05-27 2020-05-06 Utbildningsdepartementet

ESV dnr Er beteckning

2020-00461-3 U2020/03053/UH

Handläggare

Patrick Freedman

Remissvar över promemorian ändringar i

högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga

lärandet (U2020/03053/UH)

Ekonomistyrningsverket ( ESV) har inte några synpunkter på de lämnade förslagen.

ESV vill dock uppmärksamma på att när styrning av myndigheter görs via lag, innebär det en begränsning av regeringens möjlighet att styra berörda myndigheter inom de av lagen reglerade områdena. Styrningen inom dessa områden flyttas från regeringen till riksdagen. En sådan reglering är i någon mån ett avsteg från de grundläggande principerna i regeringsformen om hur förvaltningen styrs. Avsteget är dock ingen anomilitet utan förekommer i viss utsträckning i styrningen av förvaltningen sedan tidigare, bland annat inom högskoleområdet. Syftet med den föreslagna regleringen är just att begränsa regeringens mandat att styra högskolorna i viss utsträckning. ESV bedömer att regleringen kommer att medföra detta.

I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Utredare Patrick Freedman har varit föredragande. I beredningen har också enhetschef Martin Sparr

medverkat.

Datum: 2020-05-27

Peter Kvist Patrick Freedman

Underskrift Föredragande

Namnförtydligande Namnförtydligande

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

References

Related documents

Utredningen om producentansvar för textil lämnade i december 2020 över förslaget SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil till regeringen.. Utredningens uppdrag har varit

This paper studies the effects of exchange rate volatility on economic growth by applying a fixed effects panel model to estimate the relationship of exchange rate volatility

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 11 § lagen (2019:109) om säkerhets- skydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.. 11 § Riksdagsförvaltningen

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (2019:109) om säkerhets- skydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.. Nämnden för prövning av statsråds

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:186) om över- klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter ska ha

för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha följande lydelse.. 1 a § 2 Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndig- heter

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (2019:109) om säkerhets- skydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.. Nämnden för prövning av statsråds

1 § Myndigheten har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingå- ende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verk- samheten.. Myndigheten har

förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassi- ficerade uppgifter eller

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:186) om över- klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter ska ha

8 § När en myndighet som lagen gäller för avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet

Eftersom lokaliseringen av inskrivningskontoren är författnings- styrd, bör det övervägas om dessa ska undantas från tillämpningen av den föreslagna förordningen om

8 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt sistnämnda lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången

Ett informationssystem för hela ärendekedjan skulle uppfylla detta i fallet av de ärenden som automatiseras i och med att aktörerna i dessa ärenden blir noll, beslutskapaciteten

För de företag som påverkas så rör det, förutom de som förvarar allmänna handlingar, främst ökad efterfrågan på it-utveckling eller konsulttjänster för att

1) In/utfarten i den norra delen av fastigheten har för liten svängradie för Postens fordon vilket omöjliggör för dessa att ta sig in och ut från terminalen. 2) In/utfarten

Då detta arbete syftar till att ta fram det flygplan som gör mest militär nytta för Försvarsmakten så kommer de politiska aspekterna av inköpet av nytt

Mål 3: Resthalter av växtskyddsmedel i inhemskt odlade vegetabilier ska vara fortsatt låga och riskerna för konsumenten ska totalt sett fortsatt minska,.. Mål 4: Risker

Den  stora  förändringen  som  de  flesta  myndigheterna  belyser  är  kravet  på 

Hon säger också i citatet att det är genom andra man får nya perspektiv. Grupphandledningen som ingick i rektorsutbildningen var mycket bra, uppger Ninni. I gruppen

För att bedöma och värdera sekretariatets och Jämställdhetsmyndighetens stöd till JiM- myndigheterna kommer vi dels att bedöma hur stödfunktionerna har följt uppdragen från

Mot bakgrund bland annat av att Coagu-Chek XS är en elektronisk produkt som av allt att döma skulle kunna överlåtas till andra patienter samt att den inte heller är en produkt

Enligt 2 § första stycket 1–3 och 7 lagen med instruktion för riksdagsför- valtningen gäller att riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt föreskrivet dels