• No results found

2020-01-14 2019-21032

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2020-01-14 2019-21032"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

REMISSVAR

Datum Vårt diarienummer

2020-01-14 2019-21032

Organisatorisk enhet Adress Telefon E-post

Huvudkontoret 601 80 Norrköping 077 – 228 08 00 hk@kriminalvarden.se

K V 0 2 8 6 V e r.0 3 2 0 1 8 -05 Justitiedepartementet

Promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd

Er beteckning Ju2019/00054/L4

Kriminalvården har inte något att invända mot förslagen i promemorian. ____________________

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Stefan Strömberg efter

föredragning av verksjuristen Henrik Holmström. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit säkerhetsdirektören Kenneth Holm och chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.

Stefan Strömberg

References

Related documents

Kopia till: registrator, Lena Björk, Elin Maria Bergsten, Ulrika Hörberg, Karin

I den slutliga handläggningen har även chefen för avdelningen verksamhetsstöd Willis Åberg, samt verksjuristen Elisabeth Lundin deltagit.

I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit kriminalvårdsdirektören Hanna Jarl, direktören för frivård, häkte och anstalt Lennart Palmgren, ekonomi-

Ärendet har föredragits av säkerhetschef Lennart Gustafsson, i den slutliga handläggningen av ärendet har även förvaltningsdirektör Anders Persson deltagit.. Mikael Sjöberg

IT&Telekomföretagen är helt övertygade om att en fortsatt utveckling av digitala vårdtjänster är viktig för att effektivisera sjukvården, förbättra tillgängligheten

En betydande andel respondenter som reser kollektivt till sin arbetsplats har även uppgett att det är viktigt med nära tillgång till kollektivtrafik i anslutning till deras hem

I den slutliga handläggningen av ärendet har ställföreträdande generaldirektör Anders Lundquist, chefen för Geodatadivisionen Anders Sandin, chefen för Ortnamnssektionen

Åklagarmyndigheten förutsätter att risken för att ytterligare anstånd med redovisning av skatter och avgifter används som ett led i organiserad brottslighet ökar, har