• No results found

Till Regeringskansliet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Till Regeringskansliet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö den 22 januari 2020

Till Regeringskansliet

Remissvar promemoria:

Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor FGDO:s i Sverige Understödsförening

Inledning

Föreningen har idag ca 4500 medlemmar och är en begravningskassa. Årsavgiften är i snitt ca 40 kronor och för närvarande lämnas ett bidrag till medlems efterlevande med 4000 kronor. Föreningen har ett eget kapital på ca 11 miljoner kronor.

Sammanfattning

Varje medlem har begränsade försäkringsförmåner. Vi uppfyller därmed kraven för

undantag som anges i förslaget. Enligt förslaget ska därmed endast anmälan behövas för att få tillämpa undantag.

Synpunkter

Det är dock viktigt att förslaget inte innebär kostnadsökningar för föreningar med undantag. Därför anser vi att skrivningarna om kostnaderna förtydligas. I övrigt har vi inte några

synpunkter mot förslaget som finns i promemorian.

Med vänliga hälsningar

FGDO:s i Sverige Understödsförening

Sven Lamme Per-Arne Meijgren

References

Related documents

Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.. Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Vinst efter skatt uppgick till 11,2 miljoner kronor för andra kvartalet vilket är en försämring med 2,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var