Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Download (0)

Full text

(1)

Remiss

2020-01-28 Fi2020/00307/S1

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Sara Hemlin Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) Remissinstanser Arbetsförmedlingen Bengtsfors kommun Bodens kommun Borlänge kommun Botkyrka kommun Datainspektionen

De små kommunernas samverkan, SmåKom Ekonomistyrningsverket

Falu kommun Filipstads kommun Forshaga kommun

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) FöretagarFörbundet Fria Företagare

Företagarna Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Luleå Gullspångs kommun Gävle kommun Göteborgs kommun Hela Sverige ska leva

Internationella handelshögskolan i Jönköping (Centrum för entreprenörskap och regional utveckling)

Kammarkollegiet Kammarrätten i Göteborg Konjunkturinstitutet Konkurrensverket Kronofogdemyndigheten Landsorganisationen i Sverige

(2)

2 (3) Lantbrukarnas riksförbund Laxå kommun Luleå kommun Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Migrationsverket

Mullsjö kommun

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Mörbylånga kommun Nordregio Nybro kommun Nyköpings kommun Näringslivets regelnämnd Näringslivets skattedelegation Ockelbo kommun Pensionsmyndigheten Piteå kommun Ragunda kommun Regelrådet Region Gotland Region Gävleborg Region Halland Region Kalmar Region Norrbotten Region Värmland Region Västerbotten Riksdagens ombudsmän Riksrevisionen Robertsfors kommun Skatteverket Skinnskattebergs kommun Statskontoret Sundsvalls kommun Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation Sveriges Kommuner och Regioner

Tanums kommun Tillväxtverket

Tjänstemännens Centralorganisation Töreboda kommun

Umeå kommun

(3)

3 (3)

Uppsala kommun Vellinge kommun Vetlanda kommun

Örebro universitet (juridiska fakulteten) Östersunds kommun

Överkalix kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast

den 3 april 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange

diarienummer Fi2020/00307/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i

dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller

materialet i skattepromemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Ingrid Björnsson Ämnesråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :