• No results found

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket och avsaknaden på tillförlitlig information om antalet berörda EU-medborgare vill ambassaden ånyo understryka vikten av att tidiga informationsåtgärder genomförs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket och avsaknaden på tillförlitlig information om antalet berörda EU-medborgare vill ambassaden ånyo understryka vikten av att tidiga informationsåtgärder genomförs"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SVERIGES AMBASSAD I LONDON YTTRANDE 2019-09-24

Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.

Sammanfattning

Ambassaden tillstyrker Socialdepartementets förslag om förlängd giltighet av bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader i lagen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.

Ambassaden tillstyrker även förslaget om att vissa bestämmelser inte ska gälla personer som omfattas av förordning 2019/500, i syfte att undvika dubbelreglering.

Ambassaden delar bedömningen att det trots en ökad medvetenhet hos enskilda om risken för ett avtalslöst utträde ännu kan finnas många som kan ha svårt att få fullständig information och insikt i vad ett avtalslöst utträde skulle innebära för just deras situation.

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket, och avsaknaden på tillförlitlig information om antal berörda EU- medborgare, vill ambassaden ånyo understryka vikten av att berörda myndigheter genomför tidiga informationsåtgärder.

5.2 Konsekvenser för Pensionsmyndigheten

Promemorian framhåller att förslagen ger myndigheten en möjlighet att under en längre tid kommunicera till enskilda avseende sådana förändringar som uppstår efter utgången av den föreslagna förlängningen.

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket och avsaknaden på tillförlitlig information om antalet berörda EU-medborgare vill ambassaden ånyo understryka vikten av att tidiga informationsåtgärder genomförs.

6.3 Konsekvenser för Försäkringskassan

Promemorian framhåller att förslagen ger myndigheten en möjlighet att under en längre tid kommunicera till enskilda avseende sådana förändringar som uppstår efter utgången av den föreslagna förlängningen.

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket och avsaknaden på tillförlitlig information om antalet berörda EU-medborgare vill ambassaden ånyo understryka vikten av att tidiga informationsåtgärder genomförs.

– – –

I detta ärende har ambassadör Torbjörn Sohlström beslutat.

References

Related documents

Enligt socialtjänstlagen har EU-medborgare utan uppehållsrätt endast rätt till akut bistånd och en kommuns åtgärd måste vara knuten till kommunens eget område eller till

There can be no mistake: in my view this is the biggest fraud in human history. Just nu är det viktigt för läkemedelsindustrin att vi alla ska fösas in i ett bås där

När Social resursförvaltning och idéburen sektor tecknade de första IOP- avtalen för att bistå och stödja gruppen utsatta EU-medborgare startade också ett samverkansarbete

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och

Regeringens förslag innebär att svenska sociala trygghetsförmåner även fortsättningsvis ska kunna betalas ut till enskilda personer i Förenade kungariket och

Även om det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket inte på något sätt kommer att motsvara den samarbetsgrad som fanns när Förenade kungariket var

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret)

Börje Peratt delgav 2021-01-30 en mycket viktig artikel om den verkligheten som uppenbart är verkligheten, citerar hela artikeln här nedan, sprid vidare i alla dina nätverk, du