Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket och avsaknaden på tillförlitlig information om antalet berörda EU-medborgare vill ambassaden ånyo understryka vikten av att tidiga informationsåtgärder genomförs

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SVERIGES AMBASSAD I LONDON YTTRANDE 2019-09-24

Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.

Sammanfattning

Ambassaden tillstyrker Socialdepartementets förslag om förlängd giltighet av bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader i lagen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.

Ambassaden tillstyrker även förslaget om att vissa bestämmelser inte ska gälla personer som omfattas av förordning 2019/500, i syfte att undvika dubbelreglering.

Ambassaden delar bedömningen att det trots en ökad medvetenhet hos enskilda om risken för ett avtalslöst utträde ännu kan finnas många som kan ha svårt att få fullständig information och insikt i vad ett avtalslöst utträde skulle innebära för just deras situation.

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket, och avsaknaden på tillförlitlig information om antal berörda EU- medborgare, vill ambassaden ånyo understryka vikten av att berörda myndigheter genomför tidiga informationsåtgärder.

5.2 Konsekvenser för Pensionsmyndigheten

Promemorian framhåller att förslagen ger myndigheten en möjlighet att under en längre tid kommunicera till enskilda avseende sådana förändringar som uppstår efter utgången av den föreslagna förlängningen.

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket och avsaknaden på tillförlitlig information om antalet berörda EU-medborgare vill ambassaden ånyo understryka vikten av att tidiga informationsåtgärder genomförs.

6.3 Konsekvenser för Försäkringskassan

Promemorian framhåller att förslagen ger myndigheten en möjlighet att under en längre tid kommunicera till enskilda avseende sådana förändringar som uppstår efter utgången av den föreslagna förlängningen.

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket och avsaknaden på tillförlitlig information om antalet berörda EU-medborgare vill ambassaden ånyo understryka vikten av att tidiga informationsåtgärder genomförs.

– – –

I detta ärende har ambassadör Torbjörn Sohlström beslutat.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :