• No results found

Från ideal till ideologi Konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Från ideal till ideologi Konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ÖREBRO STUDIES IN SOCIAL WORK 13 2012 ISSN 1651-145X ISBN 978-91-7668-901-1

Marcus Herz är socionom och verksam inom ämnet socialt arbete och på Centrum för urbana och regionala Studier (CURes) vid Örebro Universitet. Han har tidigare arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten. Herz forskningsintressen rör kön, etnicitet, makt i socialt arbete, maskulinitets-studier och ungdomskulturforskning. Detta är hans doktorsavhandling. Socialt arbete är på olika sätt indraget i konstruktioner eller ”görande” av kön och etnicitet. Det kan handla om olika sätt att kategorisera klienter på, hur socialsekreterare talar om klienter eller motiverar bedömningar och be-slut. Genom detta ”görande” produceras och reproduceras maktpositioner i socialt arbete. Tidigare forskning har pekat på att socialt arbete tenderar att reproducera en statisk syn på kön och etnicitet. Eftersom socialtjänsten har en nyckelroll som myndighet i att sätta agendan för hur ”sociala problem” uppfattas och förstås även på ett samhälleligt plan, är en utgångspunkt för denna avhandling att diskurser relaterade till makt i socialt arbete behöver belysas och granskas. Avhandlingen undersöker därför hur socialsekreterare på ett socialkontor hanterar och förstår kön och etnicitet i samtal om klienter och ärenden.

Avhandlingen tar dessutom upp hur kravet på en evidensbaserad praktik påverkat det sociala arbetet i termer av kön och etnicitet. Här spelar de verk-tyg som används för bedömning och utredning en viktig roll. Dessa verkverk-tyg inverkar på hur socialarbetare talar om ärenden, vad de utgår från när de försöker förstå olika skeenden och i förlängningen även hur positionella maktasymmetrier som kön och etnicitet förstås och hanteras. Inom ramen för en exkurs exemplifieras och fördjupas detta genom hur kön och etnicitet hanteras i verktygen BBIC och Ester.

I fokus står socialsekreterare på en myndighetsavdelning och deras samtal och diskussioner om klienter, därtill studeras dokument kopplade till BBIC och Ester. Socialsekreterarna strävar efter att upprätthålla ett ideal där kön och etnicitet inte ska spela någon roll för arbetet som bedrivs. Samtidigt som detta ideal eftersträvas präglas arbetet av föreställningar om kön och etnicitet. Det är en statisk och binär syn på kön och etnicitet som dominerar. Detta sätt att hantera kön och etnicitet reproduceras även i de verktyg som används inom ramen för en evidensdiskurs. Även om motstånd mot denna bild förekommer och socialsekreterarna till viss del själva ifrågasätter och utmanar det dominerande förhållningssättet i relation till kön och etnicitet, omsätts detta sällan i praktiken. Socialsekreterarna befinner sig i en situa-tion där de i relasitua-tion till kön och etnicitet posisitua-tionerar sig mellan idealet att behandla alla lika och ideologier om kön och etnicitet.

Örebro Studies in Social Work 13 örebro 2012

Doktorsavhandling

Från ideal till ideologi

Konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten

Marcus Herz Socialt arbete

M

a

rc

u

s H

er

z F

n i

de

al

till

id

eo

lo

gi

M

a

rc

u

s H

er

z F

n i

de

al

till

id

eo

lo

gi

References

Related documents

Studiens utfall är: 1) totala antalet remisser som inkommer till hudkliniken i förhållande till andra hudsjukdomar samt remitterande enheter och om det finns en skillnad i kön

Vi hade även för avsikt att utföra intervjun med två elever åt gången och tanken med detta var både att eleverna skulle känna sig mer trygga, men också att det skulle kunna bli

Vi vill därför undersöka denna kunskapslucka och se om och i så fall hur förvaltningsrätten konstruerar kön och etnicitet och göra texten om ungdomar av både svensk och

maktasymmetrierna kön, klass och etnicitet samverkar inom etableringsuppdraget och hur detta bidrar till strukturell diskriminering inom integrationen..

Besides that, the discovery of organic magnetoresistance (OMAR) effect without ferromagnetic electrodes (no spin dependent charge injection and detection) opened a

Utöver detta måste läraren ta ansvar för att eleverna får möjlighet att lära sig hur planering och kommunikation går till i en gruppsituation, det vill säga

A life cycle assessment (LCA) was carried out to analyze the environmental impact of two thin façade solutions with innovative materials and to evaluate influences of

uttrycker är ett tydligt historiskt tema i barnavården nämligen ett könsmässigt delat norm- och åtgärdssystem för ungdomar. Man har från myndigheternas sida – och i