• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2017-10-30

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till

sammanträde

Tid: Onsdag den 8 november 2017, klockan 09.15 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Sammy Gunnarsson (S) Bodil Nyström (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (SD) Ersättare: Bo Johansson (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Roger Norberg (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2017-10-30

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef Håkan Bergevi, förvaltningschef Martina Leinvall, sekreterare

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2017-10-30 Kaffe 09.00 – 09.15 Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälan om protokolljustering

4. Information

5. Framtidens hälso- och sjukvård, primärvården

- närsjukvården 09.20 – 10.15 RosMarie Nilsson

6. Överenskommelse mellan Landstinget

Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården

- fast vårdkontakt 10.15 – 10.35 Peter Lilja Agnes Lindeberg 7. 1177 Sjukvårdsrådgivningen 10.35 – 11.00 Anna Svensson Elisabeth Bergqvist

8. Förslag till patientavgifter 2018, primärvården 11.00 – 11.20

Marie Söderström

9. Månadsrapport oktober 2017, primärvården

- ekonomisk redovisning per respektive vårdcentral

11.20 – 11.35 Eva Karlsson Pagels

10. Läkarlöner, primärvården 11.35 – 11.50

Anna Jansson

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2017-10-30

11. Månadsrapport oktober 2017, folktandvården 12.40 – 12.55

Marie Drugge

12. Förslag på tandvårdstaxa 2018 - återremiss 12.55 – 13.10

Marie Drugge

Ärenden för beslut Ärendenummer

13. Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården

2017/01317

14. Månadsrapport oktober 2017, primärvården 2017/01384 15. Månadsrapport oktober 2017, folktandvården 2017/01391 16. Förslag till patientavgifter 2018, primärvården 2017/01353 17. Förslag till tandvårdstaxa 2018 2017/01392

18. Delegationsbeslut

19. Beslutslogg

20. Anmälningsärenden

21. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09 eller mejl

martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

Karlskrona

Den 30 oktober 2017

Martina Leinvall Sekreterare

References

Related documents

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

I särskilda fall ska samtliga parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan utskrivning från sluten vård.. Alla berörda parter har ansvar

Förslag till överenskommelse kring den regionala samverkan har tagits fram i samverkan mellan landstinget Blekinge, kommunalförbundet Region Blekinge och alla kommunerna i länet.. En

Överenskommelse om regional samverkan kommunerna Blekinge län och Region Blekinge/Landstinget Blekinge 9 För Landstinget Blekinge ……… Kalle Sandström