• No results found

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

1 (1) Datum 2021-01-29 Vårt diarienummer ADM/2020:708 Ert datum 2020-12-15 Er beteckning Fi2020/05036

Kopia till utbildningsdepartementet Finansdepartementet

CSN Huvudkontoret Postadress 851 82 Sundsvall Telefon 060-18 60 00 Telefax 060-18 61 93 Webbadress www.csn.se

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad promemoria.

CSN har inga synpunkter på förslagen.

Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson.

Jeanette Carlsson

References

Related documents

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell