• No results found

Förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr

2019-01-15 RR 2018-297 M2018/02659/R

Postadress Webbplats E-post 1/1 Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

Miljö- och energidepartementet

Förslag till förbud mot användning av gödselmedel som

innehåller ammoniumkarbonat

Rubricerade ärende, diarienummer M2018/02659/R, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Christian Pousette Verksamhetsledare

References

Related documents

a) Avgränsa och kontrollera olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas på människors hälsa, miljö och egendom begränsas. b) Införa nödvändiga åtgärder

För att säkerställa kompatibilitet mellan de olika tekniska lösningar som utvecklas av medlemsstaterna, av vilka vissa redan har börjat godta bevis på vaccination för att

Det relevanta samförståndsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska kommissionen om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa

Förslaget är förenligt med Europeiska unionens prioriteringar, eftersom statistik som utvecklas, framställs och sprids inom ramen för programmet för europeisk statistik

b) omprövning av föreläggandet med motiveringen att käranden inte inlett ett rättsligt förfarande för prövning av ärendet i sak inom den tidsfrist som avses i artikel 13.

Villkor för erkännande.. När det i en mottagande medlemsstat krävs bestämda yrkeskvalifikationer för tillträdet till eller utövandet av ett reglerat yrke, ska den

1) nyttjanderätt: rätt att använda resultat eller bakgrundsinformation på de villkor som fastställs i enlighet med denna förordning. 2) anknuten enhet: varje rättslig enhet

1. När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9 ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna har befogenhet att kräva att sökanden lägger fram

En förordnings form och innehåll går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå förslagets mål, nämligen att a) minska skillnaderna mellan nationell

när sökanden försöker fördröja eller förhindra verkställigheten av ett beslut om återsändande, eller när sökanden inte har ansökt om internationellt skydd i den medlemsstat

Detta bidrag ska användas för att finansiera stödet till de insatser som genomförs av övriga medlemsstater för att hantera krissituationen och följderna av att denna medlemsstat

(56) Eftersom målen för denna förordning, nämligen att fastställa normer för medlemsstaternas beviljande av internationellt skydd till tredjelandsmedborgare och

1 Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de

Eftersom det saknas bestämmelser om fordonskontroller och tillämpliga påföljder i det nuvarande direktivet förblir slutligen många överträdelser ostraffade, vilket

Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att råda bot på obalans mellan regionerna. Eruf ger

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till ändringar i det så

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

De ekonomiska konsekvenserna för enskilda av ett förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat kan antas vara försum- bara då det i dag inte finns något

Eftersom det rör sig om införlivande i svensk lagstiftning av en åtgärd som följ er av en EU-rättsakt, behöver inte den tekniska föreskriften anmälas till

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till ändringar

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till