• No results found

Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (2)

Datum

2021-02-09

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

A650.709/2020 000 Ju2020/04109

Polismyndigheten

Rättsavdelningen ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L5@regeringskansliet.se

Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon

114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av

fängelsestraff med fotboja

Polismyndigheten tillstyrker förslagen om att Kriminalvården ska kunna med-dela en föreskrift om vistelseförbud samt att elektroniska hjälpmedel ska få användas för att kontrollera att den dömde följer en sådan föreskrift om vistel-seförbud och en föreskrift om att den dömde ska genomgå vård eller behand-ling. När det gäller övriga förslag har Polismyndigheten ingen erinran. Följande synpunkter lämnas.

Avsnitt 4.4

Om den s.k. karensregeln tas bort innebär det att det är Kriminalvården som, inom ramen för lämplighetsbedömningen, ska avgöra om en person som tidi-gare verkställt en dom med fotboja och därefter, under de senaste tre åren be-gått ett nytt brott som har föranlett en strängare påföljd än böter, på nytt ska kunna verkställa ett fängelsestraff med fotboja. Det framgår av promemorian att ett skäl för att inte låta den dömde få avtjäna straffet med fotboja kan vara att den denne kort tid efter en tidigare verkställighet har återfallit i brott och dömts till fängelse och av Kriminalvårdens allmänna råd om intensivövervak-ning med fotboja framgår vad som utgör särskilda skäl för att avslå en ansö-kan. Polismyndigheten vill här betona att det inte bör kunna bli aktuellt med fotboja för yrkeskriminella eller vaneförbrytare. Möjligheterna till kontroll har visserligen ökat, och kommer enligt promemorians förslag att öka ytterligare, men det hindrar inte att brott begås under verkställighet med fotboja. Av Kri-minalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll framgår att särskilda skäl mot verkställighet utanför an-stalt kan finnas t.ex. om det finns hög risk för att den dömde återfaller i brott mot målsäganden i domen som ska verkställas. Eventuellt bör det övervägas om det allmänna rådet gällande särskilda skäl mot verkställighet med fotboja bör gälla hög risk för återfall i brottslighet generellt.

(2)

2

Rättsavdelningen 2021-02-09 A650.709/2020

Avsnitt 4.5

Polismyndigheten ser mycket positivt på att Kriminalvården föreslås kunna fatta beslut om en föreskrift om vistelse som den dömde måste följa samt att föreskrifter som kan beslutas för den dömde under verkställighet med fotboja ska kunna övervakas elektroniskt. Som myndigheten framfört i tidigare re-missvar gällande promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter

avse-ende skyddstillsynsdömda är det av särskild vikt att det ges en möjlighet att

besluta om att en dömd person ska avhålla sig från att vistas i vissa kriminella miljöer. Ur ett brottsofferperspektiv är det mycket viktigt att vistelseförbudet till exempel ska kunna avse närheten av ett brottsoffers bostad.

Avsnitt 6

Det är en brist i konsekvensanalysen att det saknas en genomgång av vilka konsekvenser de förslag som syftar till att öka förutsättningarna för verkstäl-lighet med fotboja kan antas medföra för Polismyndigheten. Om fler fängelse-straff kommer verkställas med fotboja, i kombination med att karensregeln tas bort, och det dessutom blir möjligt att verkställa en undanröjd frivårdspåföljd med fotboja borde rimligen polishandräckningarna gällande förpassningar till anstalt öka. Mot bakgrund av Kriminalvårdens beläggningsgrad kan det bli fråga om att polisiära resurser ianspråktas för långa transporter till närmast lediga lämpliga anstaltsplats. Det kan även antas medföra en resursåtgång för Polismyndigheten om Kriminalvården, inför planeringen och utformningen av verkställigheterna, ser behov av samverkan med Polismyndigheten.

Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter fördragning av juristen Emilia Freij. POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Emilia Freij Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

References

Related documents

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Daniel Samuelson efter föredragning av rådmannen Magnus Hansson..

Eftersom det inte finns något uttryckligt krav på samtycke för ett sådant beslut, innebär den föreslagna ordningen att den dömde inte kan överklaga ett sådant beslut som går

lämplighetsbedömningen som görs enligt 2 § 1 stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖVL, behöver förtydligas

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Ewa Hagard Linander och Eva Römbo med föredragande juristen Ebba Idunger Lundgren

Enligt promemorians antaganden kan den förväntade kostnadsbesparingen för myndigheten vid ett genomförande av förslagen – efter att hänsyn tagits till att klienterna i stället

Med hänsyn till vikten av att den dömde är införstådd med förutsättningarna och villig att avtjäna fängelsestraffet med fotboja anser jag därför att det, vid ett

Socialstyrelsens yttrande över promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja.. Justitiedepartementets

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Anders Perklev efter föredragning av administrativa fiskalen Isabelle Waldenström.