• No results found

Yttrande avseende Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter. (Dnr M2019/02091/R)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande avseende Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter. (Dnr M2019/02091/R)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DELEGATIONSYTTRANDE 1 ( 1)

Datum Ärendenummer

2020-02-28 2020-353

Postadress Besöksadress Telefon E-post Webbadress

941 21 Piteå Box 37 0911-69 60 00 sam.adminenhet@pitea.se www.pitea.se

Regeringskansliet

10333 Stockholm

Yttrande avseende Genomförande av reviderade EU-direktiv

på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter.

(Dnr M2019/02091/R)

En remiss om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet har inkommit till Piteå kommun från Miljödepartementet. I Promemorian lämnas förslag till hur ändringar i rapporteringsbestämmelserna i fem EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras i svensk rätt samt förslag till

miljösanktionsavgifter.

- En skyldighet för samtliga kommuner att samla in, bearbeta och till Naturvårdsverket rapportera uppgifter om kommunalt avfall från verksamheter och hushåll.

- Skyldighet för den som transporterar bygg- och rivningsavfall att till Naturvårdsverket rapportera vissa uppgifter om avfall som transporterats eller exporterats från Sverige.

- Nya krav på rapportering om förpackningar.

- Bestämmelser om rapportering av uppgifter i insamlingssystem för elavfall. - Förslag på miljösanktionsavgifter som omfattar överträdelser av skyldighet

att lämna in uppgifter till Naturvårdsverkets register, samt förbudet att lämna avfall till någon som saknar tillstånd eller inte har gjort de anmälningar som krävs.

Miljö- och tillsynsnämndens synpunkter

Miljö- och tillsynsnämnden meddelar att man avstår från att yttra sig i ärendet.

FÖR PITEÅ KOMMUNS MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMND

Stig Sjölund

Ordförande miljö- och tillsynsnämnden

References

Related documents

verksamheter välja att själva omhänderta avfallet eller anlita en egen avfallsentreprenör. Införandet av frival bedöms kunna innebära ett visst merarbete i fråga

Miljödepartementet har gett Enköpings kommun möjlighet att yttra sig över remissen av promemorian –Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering

Regeringen h a r geno m Miljödepartementet inbjudit Härjedalens kommun att l ämna remissvar på. ge n omförande av reviderade EU -dir ekt iv på avfallsområdet: Rapportering

1(1) Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se Växt- och kontrollavdelningen BESLUT 2019-12-12 Dnr

För det fall indrivningen av miljösanktionsavgifter i framtiden övergår till att genomföras i den anslagsfinansierade verksamheten kan det inte uteslutas att kollegiet

6.2 Skyldighet för kommuner att lämna uppgifter om kommunalt avfall I denna förslagsruta framgår att en kommun ska vara skyldig att rapportera till Naturvårdsverket senast 03-31

1 (1) Remissyttrande 2020-01-13 Dnr 2019/04007 Postadress Box 622 751 26 Uppsala Besöksadress Hamnesplanaden 5 Leveransadress Strandbodgatan 4 753 23 Uppsala Telefon

Länsstyrelsen bedömer att en miljösanktionsavgift enligt förslag, i stället för ett straffrättsligt ansvar, skulle förenkla för

I författningstext och övriga avsnitt anges dock ett korrekt och mer rimligt datum för att kommunerna ska hinna bearbeta data inför redovisning till Naturvårdsverket.. De

förvaltningsdirektör Mathias Wahlsten samt miljöhandläggare Fredrik Stohm Kronfeld, föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 901 86 UMEÅ Miljöenheten Direkt-tfn 010-2254404

I stället ska en miljösanktionsavgift kunna tas ut från den som lämnar avfall, som har hanterats eller producerats i eller i sam- band med en yrkesmässig verksamhet, till någon

I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i rapporteringsbestämmelserna i fem EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras i svensk rätt. Promemorian innehåller

Malmö stad ser en miljösanktionsavgift för läm- nande av avfall för behandling eller annan hantering till någon som inte har gjort de anmäl- ningar eller har de tillstånd som

Då justeringen inte har någon praktisk betydelse för Pressretur, eftersom rapportering redan sker på kommunnivå, har Pressretur dock ingen invändning mot förslaget i sig. Med

I överväganden av alternativa lösningar för rapportering av uppgifter om livsmedelsavfall som inte är kommunalt avfall konstaterar man att flera verksamheter är småföretag och

finns uppgiftslämnarplikt vid insamling av uppgifter för rapportering i enlighet med EUs avfallsstatistikförordning, eftersom det handlar om ”uppgifter för framställning av

Förslaget innebär bland annat att kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket om kommunalt avfall, förändringar i rapporteringskraven enligt producentansvaret samt för bygg-

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har därför inget att invända mot förslaget.

ÅI har också svårt att se hur detta system skall samverka med andra system som Naturvårdsverket nu bygger upp för rapportering av andra avfallsströmmar, exempelvis för

Länsstyrelsen bedömer att införande av frival för yrkesmässig verksamhet att ta om hand det kommunala avfallet liksom av det nya begreppet ”återfylla” kommer att innebära

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 901 86 UMEÅ Miljöenheten Direkt-tfn 010-2254404