• No results found

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SCB

701 89 Örebro

Datum Beteckning 1/2

2021-01-11 A2020/3469 Ert datum Er beteckning 2020-10-08 Fi2020/04059

Besöksadress:

Klostergatan 23, Örebro Solna strandväg 86, Solna

Telefon Fax E-post 010-479 40 00 010-479 70 80 08-661 52 61 scb@scb.se Momsregistreringsnr: SE202100083701 Organisationsnr: 20 21 00-0837

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

(SOU 2020:50)

Med anledning av de förslag som lämnas, ger detta yttrande en beskrivning av de konsekvenser som Statistikmyndigheten SCB kan överblicka i sin roll som producent av officiell statistik.

1 Sammanfattning

SCB ser positivt på utredningens förslag till förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare. SCB strävar efter att minska företagens administrativa börda så långt det är möjligt. I de fall uppgifter ändå behöver samlas in från små företag blir förutsättningarna för detta bättre om den administrativa bördan på skatteområdet kan minskas.

Utredningens strävan att göra det enklare för företagen att göra rätt stämmer också helt med SCBs mål för uppgiftslämnande. I övrigt ser inte SCB att förslaget innebär någon direkt påverkan på den officiella statistik som SCB producerar.

2 Specifika synpunkter

I beskrivningen av källan RAMS på sidorna 58 och 245 bör begreppet "arbetskraften" bytas ut mot begreppet "sysselsatta". RAMS innehåller endast uppgifter om sysselsatta personer, medan även arbetslösa personer ingår i begreppet arbetskraften.

Det blir oklart vad som avses när utredaren anger källa SCB och samtidigt skriver "egna beräkningar". SCB skulle gärna se en beskrivning av vad de egna beräkningarna har inneburit.

De presenterade figurerna i utredningen saknar genomgående beteckningar på både Y- och X-axlarna, vilket är försvårande för läsaren.

I Figur 4.3 har bokstäverna till kategorin ”Kulturella och personliga tjänster” fallit bort.

3 Hur SCB kan vara ett stöd

Det är positivt att utredaren har använt statistik från SCB i form av källorna FRIDA, FASIT och RAMS. Eftersom utredningens kommande slutbetänkande syftar till att presentera förslag som ska underlätta

BESLUT Avdelningen för ekonomisk statistik

Barbro von Hofsten ES/NS 010-479 67 24

Mariah Nilsson ES/NS 010-479 65 65

Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM

(2)

2/2

nystart av företag, ser SCB även en möjlighet att källan Nystartade företag kan användas. Nystartade företag produceras av SCB på uppdrag av Tillväxtanalys.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, tf. avdelningschef Peter Nilsson, enhetschef Christina Thörne, handläggare Mariah Nilsson och sakkunnig Barbro von Hofsten, föredragande.

SCB, Statistiska centralbyrån

Joakim Stymne

References

Related documents

FAR tillstyrker huvudförslaget, med tillägget att uppräkning av sparad räntefördelning ska ske med statslåneräntan plus tre procentenheter samt att återförd periodiseringsfond

Investeringar i jordbruket är kapitalkrävande och därför är det viktigt att skattesystemet bidrar till att underlätta för jordbrukare som vill expandera.. Jordbruksverket

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Istället föreslås en förstärkning av periodiseringsfonden som innebär att 40 procent (idag 30 procent) av resultatet och får sättas av till fonden. Vidare föreslås att

expansionsfondsavsättningar, men med visserligen möjlighet till räntefördelning kopplat till kapitalbehållning, finns det stor risk att återföring av omfattande

använder data för en längre tidsperiod eftersom många enskilda näringsidkare som använder reglerna för periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning inte gör