• No results found

Remittering av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Remiss

2020-11-16 Ju2020/04130

Justitiedepartementet

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Remittering av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Remissinstanser

1. Barnombudsmannen

2. Diskrimineringsombudsmannen 3. Filmstaden

4. Folkets hus och parker 5. Folkhälsomyndigheten

6. Förvaltningsrätten i Stockholm 7. Hedemora kommun

8. Helsingborgs kommun

9. Islamiska Samarbetsrådet (ISR) 10. Kungl. Konsthögskolan

11. Linköpings universitet

12. Länsstyrelsen i Västmanlands län 13. Myndigheten för delaktighet

(2)

2 (4) 14. Myndigheten för Kulturanalys

15. Myndigheten för stöd till trossamfund

16. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 17. Nässjö kommun 18. Polismyndigheten 19. Region Stockholm 20. Region Västerbotten 21. Riksdagens ombudsmän - JO 22. Riksidrottsförbundet 23. Smittskyddsläkarföreningen 24. Socialstyrelsen 25. Sollefteå kommun 26. Solna kommun 27. Statens Kulturråd 28. Stockholm Live 29. Stockholms kommun 30. Stockholms tingsrätt 31. Strömstads kommun 32. Svenska fotbollförbundet 33. Svenska ishockeyförbundet 34. Svensk Live

(3)

3 (4) 35. Svensk kollektivtrafik

36. Svensk Scenkonst

37. Sveriges Biografägarförbund 38. Sveriges kommuner och regioner 39. Sveriges kristna råd 40. Visita 41. Vänersborgs kommun 42. Västra Götalandsregionen 43. Ystads kommun 44. Åre kommun 45. Örnsköldsviks kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 19

november 2020 kl. 15. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/04130 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

(4)

4 (4) Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Maria Lindeberg Ämnesråd

References

Related documents

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

Erik Henriksson

Vi är övertygade om att vi fortsatt hade kunnat hålla biograferna öppna på ett smittsäkert sätt med gällande begränsningar och hade önskat att regeringen, liksom tidigare,

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Med anledning av den stora smittspridningen i samhället och de effekter den riskerar att få för människors liv och hälsa och för belastningen på sjukvård och äldrevård- och

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur