• No results found

Insulin resistance and IGF-I sensitivity in vascular cells - impact of hybrid receptors With special regard to diabetes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Insulin resistance and IGF-I sensitivity in vascular cells - impact of hybrid receptors With special regard to diabetes"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Department of Clinical and Experimental Medicine Linköping University Medical Dissertations No. 1136

Insulin resistance and IGF-I sensitivity in vascular cells -

impact of hybrid receptors

With special regard to diabetes

Git Johansson

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19288

I avhandlingen undersöks celler från kärlvägg för att utreda orsaken till diabetiska kärlkomplikationer. Diabetes som beror på bristande insulineffekt ger förhöjt blodsocker och orsakar med tiden komplikationer som till stor del drabbar blodcirkulationen. Nedsatt funktion i de stora blodkärlen kan skada kärlet och på sikt vålla hjärtinfarkt och stroke, medan skada och förträngning av de små fina kärlen orsakar blindhet, nervskador och njurskador. I avhandlingen visas att det är det med insulin närbesläktade hormonet insulin-liknande tillväxtfaktor typ I (IGF-I), och inte, som man tidigare trott, insulin, som direkt kan påverka kärlväggens celler.

Insulinresistens, dvs låg känslighet för insulin, samt ändrade nivåer av IGF-I är associerade med både diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Insulin och IGF-I är mycket lika och kan vid höga koncentrationer korsreagera med varandras receptorer, insulinreceptorer (IR) respektive IGF-I-receptorer (IGF-IR), som också de är mycket lika. Genom att IR och IGF-IR är mycket lika varandra kan de bilda hybridreceptorer (hybrid IR/IGF-IR), bestående av en halv IGF-IR och en halv IR, som är känsliga framförallt för IGF-I. Laborativa studier som säger att insulin har effekt på kärl har till stor del utförts vid höga koncentrationer som normalt inte finns i kroppen, suprafysiologiska koncentrationer. Mot bakgrund av möjliga interaktioner mellan insulin och IGF-I vid höga koncentrationer var vårt mål att studera insulins och IGF-Is effekter i kärlväggens celler vid både fysiologiska och suprafysiologiska koncentrationer, samt undersöka förekomst av hybridreceptorer.

Avhandlingen baseras på fyra arbeten som studerat den innersta skyddande barriären av celler, endotelceller, samt det näst innersta lagret, glattmuskelceller, som är involverat i reglering av kärldiameter och därmed kontrollerar blodtryck. Vi har undersökt förekomst av IR och IGF-IR i odlade endotelceller och glatta muskelceller från kärl, samt för att relatera våra laborativa försök till situationen i kroppen, även studerat receptorförekomst i bitar från humana bröstartärer (LIMA). I odlade endotelceller och glatta muskelceller från kärl har vi också undersökt aktivering av IR och IGF-IR till följd av stimulering med insulin och IGF-I, samt IR -och IGF-IR medierade svar, dvs vidare aktivering av andra molekyler inåt cellen och biologiska effekter såsom tillväxt eller upptag av blodsocker. Vi har också undersökt förekomst av hybrid IR/IGF-IR i dessa celltyper.

Kärlkomplikationer är idag trots modern behandling den dominerande orsaken till sjukdom och dödlighet vid diabetes. Att klarlägga orsaken och finna metoder att förhindra kärlkomplikationer är därför ytterst angeläget. Arbetena inkluderade i den här avhandlingen bidrar med nya insikter i hur insulin-liknande tillväxtfaktorer och insulin verkar i cellerna i kärlvägg. Vi ser att det stora antalet IR relativt IR samt inkorporeringen av IR in i hybrid IR/IR gör kärlväggen känslig för IGF-I men okänslig för insulin, och orsakar en insulinresistens lokaliserad på receptornivå.

References

Related documents

Gene expression of adiponectin, glucose transporter GLUT4 and growth hormone receptor all increased during differentiation of the cells, with very low or undetectable levels in

Linköping University, Faculty of Health Sciences Department of Clinical and Experimental Medicine. Division of

Immunoprecipitation and Western blot analysis were used to show the presence of IGF-IR and IR protein and to estimate the effect of IGF-I, insulin, and glargine on phosphorylation

Department of Clinical and Experimental Medicine, Faculty of Health Science, Linköping University. SE-581 85 Linköping Sweden

Insulin signalling in human adipocytes – mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes.

The improved insulin signalling via IRS1 in response to increased serine 307 phosphorylation in adipocytes from patients with type 2 diabetes after treatment with ocadaic acid

Insulinsignaleringen i fettcellen är komplex och signalöverföringen inne i cellen sker främst via en kaskad av fosforyleringar, där olika proteiner i en signalkedja fosforyleras

Vidare innebär detta att hänsyn måste tas till vilken material- försörjningsmetod de olika artiklarna har vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras

Inom denna arbetsform byggde vi tillsammans ett hållbart lärande inom SGF, en plattform som skulle kunna använ- das vid implementeringen av projektets resultat inom hälso-

Tabell 1: Jämförande data av ELISA och ECLIA metoderna för Kontroller och Patientprover.. Vid analys av IGF-1 koncentration krävdes att metoderna ELISA och ECLIA först testades med

Syftet var också att undersöka om koncentrationen av IGF-1 i blodplasman skiljer sig mellan två grupper av travhästar som följt träningsprogram med två

riktiga regler, dess resultat torde sta sig. Harmed har jag genomgatt Palnies produktion, dock ulaii att h a niimnt ett par inrkundsprrblikationer samt haric manga

The results found in this thesis are that the following variables influence Swedish exports: the real effective exchange rate index, the industrial production in Sweden,

Increased DNA methylation levels of the insulin-like growth factor binding protein 1 gene are associated with type 2 diabetes in Swedish men.. Epigenetic analyses

Improved insulin sensitivity during pioglitazone treatment is associated with changes in IGF-I and cortisol secretion in type 2 diabetes and impaired glucose tolerance.. Arnetz

The insulin-like growth factor (IGF) system is a multifunctional system, which comprises IGF-I, IGF-II and insulin, cell surface IGF receptors, type 1 (IGF-1R) and type

Inhibition of insulin-like growth factor-1 receptor signaling impairs proliferation of head and neck, lung, prostate and breast cancer cells Abstract 5041.. Resnicoff,

We showed here that metabotropic GABA B receptors, GBRs, expressed on insulin producing neurosecretory cells, IPCs, in the Drosophila brain are involved in inhibitory regulation

The two isoforms are simply two different alleles of a common GHR polymorphism (the GHR d3/fl polymorphism), which has been suggested to influence GH sensitivity. This thesis

Cord blood estrogen levels correlate with gestational age (56), but not with size at birth (57,58), and neonates born after intrauterine growth restriction have similar

Elevated serum levels of estradiol, dihydrotestosterone, and inhibin B in adult males born small for gestational age.. Allvin K, Hellström A, Dahlgren J, Andersson

The comparative study of 12-month GH treatment between 15 abdominally obese men and women (Paper III) showed that men are more responsive than women in terms of

This thesis is based on four papers investigating the presence of IR and IGF-IR in cultured endothelial and vascular smooth muscle cells, and in tissue specimens from human