• No results found

Remissyttrande avseende promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL” [U2019/03260/UH]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande avseende promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL” [U2019/03260/UH]"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL) 1 (2) Skolgatan 2, Box 135, 405 30 Göteborg

031-786 00 00 Göteborgs universitet Rektor rektor@gu.se Remissyttrande 2019-12-20 Dnr U2019/03260/UH Mottagare Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Remissyttrande avseende promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska

kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL” [U2019/03260/UH]

Beredning

Göteborgs universitet har anmodats att lämna yttrande över promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL” [U2019/03260/UH] och överlämnar härmed nedanstående yttrande som svar på rubricerad remiss.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, utbildningsrådet för kompletterande lärarutbildningar, lokal projektledning för VAL samt lokal projektledning för Fler vägar in i läraryrket har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian. Därtill har ärendet stämts av med vicerektor för

samverkan.

Göteborgs universitets synpunkter på promemorian

Göteborgs universitet ställer sig generellt positiv till remissens förslag som syftar till att det ska bli fler behöriga lärare och legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet.

Göteborgs universitet ser positivt på utredningens förslag att åtgärda det glapp som uppstått mellan de som å ena sidan är intresserade av att söka till VAL, och å andra sidan den grupp sökande som genom behörighetskraven inte är behöriga. Vi stödjer därmed förslaget om att ta bort de detaljerade

datumkraven för tillträde till utbildningen och ersätta detta med en mer generell skrivning som anger förutsättningarna för inom vilket tidsspann som yrkeserfarenheten ska ha ägt rum, att den sökande ska ha arbetat minst tre sammanhängande läsår och att erfarenheten dessutom ska vara aktuell när

utbildningen påbörjas.

Göteborgs universitet stödjer också förslaget att öppna utbildningen för pedagogisk personal i förskolan. Här menar vi dock att det behöver preciseras ytterligare vad det innebär att den sökande medverkat i undervisning i förskolan.

Göteborgs universitet vill betona att utformning och framtagning av valideringsuppgifter innebär ett omfattande arbete som måste genomföras av personer med goda kunskaper inom aktuella

(2)

2 (2) Valideringsarbetet är kostnadskrävande för medverkande lärosäten. Medelstilldelning för lärosätenas arbete med planeringsprocess och genomförande av valideringsarbetet bör ses över.

Göteborgs universitet har uppmärksammat att begreppet ämnesdidaktik sparsamt nämns i promemorian. Ämnesdidaktisk kompetens är inte detsamma som ämneskompetens. Det är därför viktigt att betona att sådan kunskap bör ingå och eventuellt även valideras genom valideringsuppgifter. Det är särskilt viktigt med tanke på de nya skrivningarna i förskolans styrdokument där undervisning om olika ämnen ingår i målen och för detta krävs ämnesdidaktisk kompetens hos förskollärare.

Göteborg 2019-12-20

Eva Wiberg

References

Related documents

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Utbildningsdepartementet ger förslag på nya kompletterande vägar till läraryrket där obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskolan kan få nytta av eventuellt

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..

Det finns många yrkesverksamma i förskolan som har tillräckliga förkunskaper för att uppnå examensmålen inom ramen för VAL men på grund av legitimationskravet är det idag få