Inspektionen för vård och omsorg 2020-01-08 Dnr 6.1.1-41760/2019-2 1(1)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TgK1 2017

v 1.2

uu

Inspektionen för vård och omsorg 2020-01-08 Dnr 6.1.1-41760/2019-2 1(1)

Justitiedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se

Yttrande över promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta informationi

verksamheten för personskydd

Ert diarienummer Ju2019/00054/L4 IVO har inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström.

Avdelningschefen Patric Winther och chefsjuristen Linda Almqvist har deltagit i den slutliga handläggningen. Juristen Ulrika Holfelt har varit föredragande.

Inspektionerför vård och omsorg

Eng

if eer bos

. |

Sofia' Wallström de

Ulrika Holfelt

Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00

Box 4106 registrator.syd@ivo.se Org nr 202100-6537

203 12 Malmö www.ivo.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :