• No results found

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa uppgifter till Brottsförebyggande rådet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa uppgifter till Brottsförebyggande rådet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kulturdepartementet

Regeringsbeslut 7

2019-10-31

Ku2019/01816/CSM

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 206 351 05 Växjö Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa uppgifter till

Brottsförebyggande rådet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att förbereda överföringen av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag till organisationer, kommuner och landsting för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism till Brottsförebyggande rådet (Brå) den 1 januari 2020.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2020 föreslås anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete under utgiftsområde 4 Rättsväsendet tillföras medel för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (prop. 2019/20:1, utg.omr.4) från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Medlen hanteras för närvarande av MUCF enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin.

Närmare om uppdraget

MUCF ska förbereda överföringen av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag till organisationer, kommuner och landsting för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism till Brå den 1 januari 2020.

MUCF ska samråda med Brå vid uppdragets genomförande. MUCF ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om

(2)

2 (2) anställningsskydd. Myndigheten ska samråda med Arbetsgivarverket i

arbetsrättsliga frågor.

MUCF ska löpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget. De ekonomiska,

verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förändringen ska framgå av myndighetens budgetunderlag för 2021–2023.

På regeringens vägnar Per Bolund Matilda Wärmark Kopia till Justitiedepartementet/KRIM Justitiedepartementet/PO Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/OFA ESA Finansdepartementet/OFA SFÖ Arbetsgivarverket Brottsförebyggande rådet Polismyndigheten Säkerhetspolisen

References

Related documents

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ställer sig positiv till promemorians förslag om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter, men anser att det bör omfatta

Länsstyrelsen har tillsyn enligt miljöbalken över anläggningarna, Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvaret för tillsynen enligt lagen om kärnteknisk verksamhet och enligt

Länsstyrelsen i Kalmar Län delar utredningens förslag och ser positivt på de förtydliganden som görs och som är kopplat till miljöbalken.. Länsstyrelsen instämmer

With the new Baltic Sea Action Plan for 2014-2018 including more topics and much more detailed activities to the cities of Helsinki and Turku, it will be possible in the future

The two first workshops were held in Sweden enabling study visits to the Magle wetland in Hässleholm and the Ekeby wetland in Eskilstuna, both FWS wetlands used for

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Anders Perklev efter föredragning av administrativa fiskalen Isabelle Waldenström.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till det huvudsakliga förslaget att fler, däribland unga, har möjlighet att kvalificera sig för en