Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa uppgifter till Brottsförebyggande rådet

Download (0)

Full text

(1)

Kulturdepartementet

Regeringsbeslut 7

2019-10-31

Ku2019/01816/CSM

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 206 351 05 Växjö Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa uppgifter till

Brottsförebyggande rådet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att förbereda överföringen av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag till organisationer, kommuner och landsting för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism till Brottsförebyggande rådet (Brå) den 1 januari 2020.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2020 föreslås anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete under utgiftsområde 4 Rättsväsendet tillföras medel för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (prop. 2019/20:1, utg.omr.4) från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Medlen hanteras för närvarande av MUCF enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin.

Närmare om uppdraget

MUCF ska förbereda överföringen av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag till organisationer, kommuner och landsting för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism till Brå den 1 januari 2020.

MUCF ska samråda med Brå vid uppdragets genomförande. MUCF ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om

(2)

2 (2) anställningsskydd. Myndigheten ska samråda med Arbetsgivarverket i

arbetsrättsliga frågor.

MUCF ska löpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget. De ekonomiska,

verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förändringen ska framgå av myndighetens budgetunderlag för 2021–2023.

På regeringens vägnar Per Bolund Matilda Wärmark Kopia till Justitiedepartementet/KRIM Justitiedepartementet/PO Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/OFA ESA Finansdepartementet/OFA SFÖ Arbetsgivarverket Brottsförebyggande rådet Polismyndigheten Säkerhetspolisen

Figure

Updating...

References

Related subjects :