• No results found

Remissyttrande över promemorian Tillfälliga bestäm-melse om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Tillfälliga bestäm-melse om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-04-16 DIARIENR 2020/726

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16 R2 B Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten s.registrator@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Tillfälliga

bestäm-melse om tillfällig föräldrapenning med anledning av

covid-19

Ert dnr S2020/03216/SF

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam-het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra mot de förslag till be-stämmelser om tillfällig föräldrapenning som presenteras i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. Föredragande har varit juristen Anna Wielgosz.

Charlotte Driving

Anna Wielgosz

References

Related documents

8 § socialförsäkringsbalken av rätten till till- fällig föräldrapenning får, utöver i de fall som anges i den paragrafen, göras i samband med att den verksamhet enligt

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam- het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra om förslaget. Detta yttrande har beslutats

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.. ESV vill samtidigt peka på

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

Joakim Feldt Avdelningschef. Sofia Kalin

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam- het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inte något att invända mot förslaget. Detta yttrande har