• No results found

Remissyttrande över promemorian Tillfälliga bestäm-melse om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Tillfälliga bestäm-melse om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-04-16 DIARIENR 2020/726

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16 R2 B Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten s.registrator@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Tillfälliga

bestäm-melse om tillfällig föräldrapenning med anledning av

covid-19

Ert dnr S2020/03216/SF

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam-het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra mot de förslag till be-stämmelser om tillfällig föräldrapenning som presenteras i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. Föredragande har varit juristen Anna Wielgosz.

Charlotte Driving

Anna Wielgosz

References

Related documents

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

Joakim Feldt Avdelningschef. Sofia Kalin

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad