• No results found

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik Remissvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik Remissvar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Postadress/Address: SE-114 82 Stockholm Besök/Visitors: Storgatan 19 Telefon/Phone: +46 (0)8 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858

Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Avdelningen för offentlig förvaltning 26/2020 Frida Niklasson

Er referens/dnr:

103 33 Stockholm Fi2020/00495/OU

2020-05-05

Remissvar

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och

förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om

upphandlingsstatistik

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

Med vänlig hälsning

Johan Britz

References

Related documents

HANDLÄGGARE Sofie Rehnström ERT DATUM Ert datum ER REFERENS Fi2020/00495/OU Finansdepartementet 103

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för