• No results found

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1 (1)

Datum

2020-05-07

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

Polismyndigheten Rättsavdelningen A085.446/2020 000 Ju 2020/00180/L5 Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon

114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument

– genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

Polismyndigheten tillstyrker författningsförslagen. De bedöms tillgodose syftet, dvs. att införa EU-gemensamma grunder för att bekämpa allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag. Det är en nödvändig förutsättning för arbetet med att bekämpa bedrägerier och förfalskningar som avser andra betalningsmedel än kontanter.

Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter fördragning av juristen Yvonne Brandell. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats om ärendet. POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

References

Related documents

skulle stämpling till stöld av normalgraden alltjämt vara straffritt medan stämpling till häleri av normalgraden skulle utgöra ett brott, ifrågasätter hovrätten om denna

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s. anmälningsprocedurer för varor och tjänster,

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen