• No results found

§ 89 Svar på remiss: Promemoria ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "§ 89 Svar på remiss: Promemoria ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (2) Sammanträdesdatum 2020-04-27 Utdragsbestyrkande Dnr KS 2020/106

§ 89 Svar på remiss: Promemoria ändringar i

upphandlingsförordningen och förordningen

om kollektivtrafik med anledning av

regleringen om upphandlingsstatistik

Sammanfattning

Haninge kommun är remissinstans på en promemoria från

Finansdepartementet om ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av reglering om upphandlingsstatistik.

I promemorian lämnas förslag till bestämmelser i upphandlings-förordningen (2016:1162) om vad en annons om offentlig upphandling på det icke direktivstyrda området ska innehålla. En annons om anbudsinfordran enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom

försörjningssektorerna och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet föreslås innehålla grundläggande uppgifter om upphandlingen samt uppgift om det i upphandlingen ställs krav eller villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn eller innovation. En förhandsannons enligt lagen (2016:1147) om

upphandling av koncessioner föreslås endast innehålla grundläggande uppgifter om upphandlingen. En efterannons föreslås innehålla uppgift om bl.a. tidpunkt för tilldelningsbeslut, vem som har tilldelats kontrakt eller ramavtal, det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet och hur många anbud som har lämnats i upphandlingen. Vissa efterannonser föreslås även innehålla uppgift om huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet, om den som har tilldelats kontraktet är ett litet eller medelstort företag och om kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer.

I övrigt lämnas förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och förordningen (2011:1126) om

kollektivtrafik med anledning av bl.a. den nya regleringen på området för upphandlingsstatistik.

(2)

Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (2) Sammanträdesdatum 2020-04-27 Utdragsbestyrkande Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av de föreslagna förändringarna och har inget att erinra mot förslagen.

Underlag för beslut

- Promemoria, februari 2020 - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

1. Haninge kommun har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna.

Kommunstyrelsens beslut

1. Haninge kommun har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna.

__________ Expedieras: Akt För verkställighet:

References

Related documents

Dvs att offentlig sektor själva inte förstått vidden och effekten av att samordna sig kring denna typ av information eller att tillgängliggöra den enligt gällande lagstiftningar

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

I förslaget ingår att annonser om upphandling på det icke direktivstyrda området bland annat ska innehålla information om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som