• No results found

Remiss: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sveriges a-kassor

Besök: Klara Norra Kyrkogata 33 111 22 Stockholm Post: Box 1110, 111 81 Stockholm Tel: 08 555 138 00 info@sverigesakassor.se www.sverigesakassor.se Orgnr 802006-9582 2019-09-24 Ert dnr. S2019/03691/SF Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se

Remiss: Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket

har lämnat Europeiska unionen

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.”

Yttrandet begränsas till de delar av remissen som berör arbetslöshetsförsäkringen. Sveriges a-kassor har inget att erinra mot förslagen.

Med vänlig hälsning Sveriges a-kassor Ulf Hellstenius Avdelningschef Juridik

References

Related documents

bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader.. Utöver

tolkning skulle bedömningen kunna göras att bestämmelser såsom till exempel artikel 1 t), definition av försäkringsperiod, och artikel 51, särskilda bestämmelser om

Remiss av promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i