• No results found

LRF:s yttrande angående betänkandet ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LRF:s yttrande angående betänkandet ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen”"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

MARTIN MÖRMAN, skatteexpert martin.morman@lrf.se Näringspolitik & företagande

Franzéngatan 1b 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 1b Tfn 010 – 184 45 68 Växel 010 – 184 40 00 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Jenny.Oretun.Wilnier@regeringskansliet.se

LRF:s yttrande angående betänkandet ”Ett nytt regelverk

för arbetslöshetsförsäkringen”

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och anför följande.

Bakgrund

Betänkandet utgörs av närmare 1 000 sidor som behandlar förslaget till ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen.

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att tillkalla en särskild utredare att lämna förslag till en ny effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Syftet med utredningen är att analysera och föreslå ett mer

ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad administration anpassad till nya förutsättningar.

Utredaren ska analysera och föreslå hur fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring ska värnas. Utredaren ska bl.a. analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster ska kunna utformas, analysera vilka ändringar som behöver göras inom

arbetslöshetsförsäkringen och lämna förslag till en ny lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring samt analysera och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för

arbetslöshetsersättning. En utgångspunkt för förslagen är att de inte får leda till lägre sökintensitet, ökad risk för begränsat arbetsutbud eller negativa effekter på arbetslöshetsperiodens längd. Förslagen ska vara budgetneutrala.

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Nedan presenterar LRF sina kommentarer till förslagen.

LRF förespråkar enkla och tydliga regler. Detta gäller särskilt reglerna som avser företagare, kombinatörer samt olika former av deltidsföretagare. Reglerna ska

(2)

vidare ge en trygghet som är anpassad för dagens samhälle. LRF lämnar nedan våra åsikter avseende några specifika punkter i betänkandet.

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

Enligt förslaget ska en arbetsgivare på begäran lämna uppgifter till en

arbetslöshetskassa om enskilds anställnings- och uppdragsförhållanden som har betydelse för ett ärende hos kassan enligt denna lag. En arbetsgivare som inte fullgör denna uppgiftsskyldighet ska dömas till böter.

LRF anser att det är rimligt att arbetsgivaren ska medverka och bistå arbetslöshetskassorna med aktuell information. Då detta innebär att arbetsgivarnas administrativa arbete utökas anser LRF att det är väldigt viktigt att inlämnandet sker via en gemensam e-tjänst och med ett fastställt formulär. Detta för att göra det så enkelt som möjligt för arbetsgivarna att uppfylla sina skyldigheter.

Lagstiftningen bör vidare innehålla en ventil om att en arbetsgivare inte ska bötfällas ifall det finns särskilda skäl i det enskilda fallet.

Företagare har inte rätt till arbetslöshetsersättning utom i vissa fall

Utredningen föreslår att 13 kap. 1 § inkomstskattelagen i sin helhet ska beaktas vid prövningen av om den sökande ska anses som företagare enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Utredaren är tydlig med att detta leder till att fler sökande än idag kommer att omfattas av företagarvillkoren, vilket alltså innebär att dessa personer riskerar att uteslutas från arbetslöshetsersättning. Utredaren anser att det är motiverat, men ger ingen förklaring till varför utredaren har dragit denna slutsats.

Utredaren förklarar vidare att den som inte är aktiv i näringsverksamheten eller som har låga inkomster från näringsverksamheten i de flesta fall inte kommer att bedömas som företagare eller kommer att omfattas av lättnadsreglerna för när en företagare kan fortsätta bedriva verksamhet utan att förlora rätten till ersättning.

LRF är oroade över att de personer som är ägare till näringsfastigheter i större utsträckning ska diskvalificeras från arbetslöshetsersättning. LRF anser därför att den föreslagna utvidgningen av vem som anses som företagare ska slopas. Regeringens uppdrag till utredaren är bland annat att fler ska omfattas av arbetslöshetsersättning. Denna förändring är alltså i strid med uppdraget eftersom den enligt utredaren leder till att fler person diskvalificeras från arbetslöshetsersättning.

Om regeringen avser gå vidare med utredarens förslag i detta avseende bör i vart fall en ordentlig konsekvensanalys först göras.

(3)

Återupptagande av verksamheten

Utredaren föreslår att ”om näringsverksamheten återupptas av den sökande eller av en närstående person till honom eller henne får en ny bedömning av

om verksamheten har upphört genom att det inte vidtas några åtgärder göras tidigast tre år från det att verksamheten återupptogs.”

Regelverket syftar till att förhindra att företagare med olönsamma företag kan kvittera ut arbetslöshetsersättning och sedan återuppta verksamheten igen. Idag är gränsen 5 år och utredaren föreslår en sänkning till 3 år.

LRF ställer sig bakom sänkningen från 5 år till 3 år. Men LRF vill även påtala att det måste vara möjligt för en närstående att ta över och driva verksamhet utan att diskvalificera annan person från arbetslöshetskassan.

Ersättning till deltidsföretagare

Utredaren föreslår att det ska vara möjligt för deltidsföretagare att få ersättning i vissa fall.

”Arbetslöshetsersättning får lämnas till en sökande som är företagare på deltid om:

1. näringsverksamheten har bedrivits under minst sex månader vid sidan av ett arbete som motsvarar minst 50 procent av heltid inom ramtiden,

2. inkomsterna från verksamheten inom ramtiden i genomsnitt per månad inte överstigit den minsta totalinkomst som krävs för att uppfylla inkomstvillkoret delat med tolv, och

3. tiden i och inkomsterna från verksamheten inte utökas under arbetslösheten.”

Vad gäller inkomsterna från verksamheten enligt punkt två anser utredaren att den ska kopplas mot ersättningsgolvet inom arbetslöshetsförsäkringen. Det tycks dock inte helt uppenbart vad utredare faktiskt menar med inkomst från verksamheten i detta avseende. Utredaren skriver:

”Utredningen föreslår att den sökandes inkomster från verksamheten inom

ramtiden i genomsnitt per månad inte får ha överstigit den minsta totala inkomst som krävs för att uppfylla inkomstvillkoret (se vidare kapitel 10) delat med tolv. På så sätt kopplas gränsen för ersättning till ersättningsgolvet inom

arbetslöshetsförsäkringen.”

(4)

Såsom LRF tolkar utredarens förslag avses med begreppet ”inkomster” enbart uttagen lön från bolag samt överskott av näringsverksamhet som beskattas med sociala avgifter. Det är nämligen enbart dessa inkomster som ska räknas i avseende att bestämma om företagaren uppfyller inkomstvillkoret.

Inkomsterna i verksamheten i sig tycks inte ha någon betydelse utan det är istället hur företagaren väljer att tillgodogöra sig medel från verksamheten som avgör om denne diskvalificeras från arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom det enbart är lön respektive överskott av näringsverksamhet som beskattas med sociala avgifter kan verksamheten generera hur stora intäkter och överskott som helst så länge de beskattas på annat sätt än via sociala avgifter.

Ägare av aktiebolag kan alltså ta ut ersättningen som utdelning som inte beskattas med sociala avgifter, eller för den delen låta pengarna stanna i bolaget. Ägare av enskild näringsverksamhet respektive handelsbolag kan, i den mån skattelagstiftningen medger, välja att räntefördela överskottet. Inte heller räntefördelning beskattas med sociala avgifter.

Det är dock inte helt tydligt att det verkligen är det som utredaren föreslår.

LRF önskar ett tydligt klargörande avseende att det enbart är inkomster som beskattas med sociala avgifter som kan diskvalificera deltidsföretagare med inkomster över ersättningsgolvet från arbetslöshetsförsäkringen.

Vidare ser LRF att det finns stora privatekonomiska risker för den som har ett lönearbete, och är medlem i a-kassa, och även driver ett företag, men som inte känner till regelverket kring arbetslöshetsersättningen. För en person som lönearbetar heltid med tex 30 000 kr i månadslön och som även driver ett företag vid sidan som genererar inkomster om 11 000 kr i månaden (som beskattas med tillkommande sociala avgifter) kan det bli ett mycket hårt ekonomiskt slag när denne inser att denne inte kommer att få

arbetslöshetsersättning ifall denne förlorar sitt lönearbete. Många

lönearbetare med inkomster under taket för sociala förmåner väljer att skatta fram inkomster från sina deltidsföretag så att deras inkomster beskattas med sociala avgifter just för att de ska få goda sociala förmåner såsom till exempel pension och sjukgrundande inkomst. Med såväl dagens som utredarens förslag riskerar dessa att förlora sin arbetslöshetsersättning. En framtida lag bör därför ta hänsyn till, och komma tillrätta, med detta problem.

LRF är av åsikten att taket för hur höga inkomster en person kan erhålla från sitt företag, som beskattas med sociala avgifter, och ändå kvalificeras för arbetslöshetsersättning bör ökas så att problemet som beskrivs ovan

försvinner. Detta för att människor inte ska invaggas i en felaktig tro att deras inkomster av lönearbete försäkras via arbetslöshetsersättning.

(5)

Vad gäller den tredje punkten avseende att ”tiden i och inkomsterna från

verksamheten inte utökas under arbetslösheten” anser LRF att den är olycklig

eftersom det inte föreslås en ventil för sådana arbeten som måste utföras enligt annan lag eller annan författning. För till exempel en deltidslantbrukare kan detta få stora konsekvenser om ett djur drabbas av sjukdom, en skog måste återplanteras eller om en storm gör att näringsidkaren måste ta hand om skadad skog. Alla dessa är exempel där deltidslantbrukaren enligt annan lag måste agera. Det måste därför finnas en ventil för denna typ av arbete som en näringsidkare måste utföra enligt annan lag.

LRF förespråkar att utredningens förslag avseende punkt tre ska kompletteras med en ventil om att en näringsidkare får utföra utökat arbete under

arbetslösheten då annan lag eller författning så kräver.

LRF föreslår följande tillägg: Med utökat arbete avses inte

1. nödvändiga åtgärder som vidtagits på grund av oförutsedda händelser,

2. åtgärder i den pågående näringsverksamheten på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning.

Stockholm den 26 oktober 2020

Lovisa Forssell Martin Mörman Enhetschef Expert företagarvillkor & skatter Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund

References

Related documents

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Saco studentråd anser att undantag bör göras arbetslöshetsförsäkringen för nyexaminerade studenter från utbildningar vid högskola eller universitet via ett examensvillkor..

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Sedan skapas en nukleokapsid av genomet och kapsidproteinerna och denna knoppas ut ur cellen genom att binda till regioner innehållande höljeproteinerna.. Replikation och struktur

Remiss av betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) Remissinstanser Alfa-kassan Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arvidsjaurs kommun

Inte minst vissa typer av bidragsbrott och andra bedrägerier går ut på att redovisa för höga inkomster på individer, för att skapa kreditvärdighet eller att kvalificera

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ellen Jenmert. 1 den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie

Antalet inkomna mål om arbetslöshetsförsäkring under åren 2017–2019 har upp- gått till cirka 800–900 mål om året.. Under innevarande år fram till mitten av au- gusti har 765

Genom en större nedtrappning tydliggörs att det är en omställnings- försäkring och fler steg i nedtrappningen ökar också incitamenten att söka nytt arbete.. Förslaget till

DIK anser att arbetslöshetsförsäkringen inte enbart ska avse omställning mellan två arbeten, utan även ge trygghet vid omställning från högre studier till

Försäkringskassan har inga invändningar i sak mot förslagen men vi vill betona att vi behöver se de följdändringar som kommer att krävas i förordning (2017:819) om ersättning

Risken för övervältring till ekonomiskt bistånd bör utredas vidare.. Den föreslagna nedtrappningen av arbetslöshetsersättningen och den i vissa fall kortare

När det gäller författningsförslagen, om då särskilt föreslagna straffbestämmelser, så har tingsrätten inte heller där något

4 En jämnare profil på ersätt- ningsnivån, med lägre ersättning än utredningens förslag initialt och en mindre skarp avtrappning, skulle ge arbetslösa incitament att söka

- Utredningen har inte haft i uppdrag att lämna förslag till förändringar i regelverket för ekonomiskt bistånd, men sektorn ser att utformningen av arbetslöshetsförsäkringen

Detta beror framför allt på att ersättningsnivån enligt utredningens förslag trappas ned från 80 procent till 70 procent redan efter 100 dagar, när det 2019 endast var taket

Länsstyrelsen anser att utredningen inte belyser viktiga perspektiv gällande konsekvenser för barn, eller i tillräckligt hög grad påverkan på ekonomisk jämställdhet

I beslutet har landshövding Maria Larsson varit beslutande och enhetschef Thomas Börjesson varit föredragande..

MFD tillstyrker förslaget att slopa specialregeln om att en sökande ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete minst 3 timmar varje dag och i genomsnitt 17 timmar

Det kan noteras att bemyndigandet för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter är begränsat till att avse frågan om när

Saco studentråd anser att undantag bör göras arbetslöshetsförsäkringen för nyexaminerade studenter från utbildningar vid högskola eller universitet.. Mimmi Ronnqvist via

Det är idag svårt för den enskilde som är verksam som uppdragstagare eller omväxlande som uppdragstagare och anställd att kunna förutse om hen är att betrakta som anställd eller

Vi är positiva till den utökande möjligheten för företagare att kunna vilandeförklara sitt företag och kunna få a-kassa en gång vart tredje år, eftersom den nuvarande