• No results found

Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE

1 (1)

Datum Vår beteckning

2020-07-29 7947-2020

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Utbetalning av garantipension inom EES och i

Schweiz samt i Förenade kungariket

(S2020/05371/SF)

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad rättschef Gerda Lind i närvaro av rättslig expert Hannah Ivarsson, den senare som föredragande.

Gerda Lind Hannah Ivarsson W im i F K14007_0 05_W

References

Related documents

den 31 juli 2020. Med hänsyn till de särskilda omständigheter som råder avseende detta ärende är det dessvärre mycket ont om tid. Vi ber er vänligen notera den korta svarstiden

handläggningen har enhetscheferna Pererik Bengtsson och Ola Leijon, HR- ansvariga Caroline Carlsson, administrativa chefen Annika Stegarp Perman och chefsjuristen Anna

Vad gäller förslaget som omfattar personer som är bosatta i Förenade kungariket som med stöd av svensk rätt får garantipension till utgången av 2021, bedömer kollegiet i

Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) samt SPF Seniorerna har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i rubricerad

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av. verksamhetsområdeschef Peter Andrén och verksjurist Natalie Kamkar, den senare

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av VO-chef Gerda Lind, enhetschef Annacarin Rathsman och rättslig expert Hannah Ivarsson, den senare

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael