• No results found

Remiss av promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2020-06-05 Ju2020/02014/L1

Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Joakim Lindqvist och Anna-Stina Gillqvist 08-405 54 46, 08-405 96 97 Se sändlista Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Remissinstanser Aktiemarknadsbolagens Förening Bokföringsnämnden Bolagsverket FAR Finansbolagens Förening Finansinspektionen Fondbolagens förening Företagarna

Institutionella ägares förening Kollegiet för svensk bolagsstyrning Konkurrensverket

Nasdaq Stockholm AB

Nordic Growth Market NGM AB Nämnden för svensk redovisningstillsyn Regelrådet

Revisorsinspektionen

Rådet för finansiell rapportering Skatteverket Sparbankernas Riksförbund Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Kreditföreningen Svensk Försäkring Svenskt Näringsliv

Sveriges Aktiesparares Riksförbund Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) Tjänstepensionsförbundet

(2)

2 (2)

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast

den 31 juli 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L1@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/02014/L1 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remissinstanserna kan beställa utskrivna exemplar av promemorian via e-post ju.L1@regeringskansliet.se. Promemorian kan också laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Catarina Olsson Ämnesråd

References

Related documents

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria. Föreningen har inga synpunkter

I remissen anges att skyldigheten för emittenterna att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska formatet gäller för redovisningar som avser det

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Då ESEF- förordningens syfte är att skapa internationell enhetlighet i rapporteringsformatet, är det lämpligt att också utforma en gemensam europeisk revisionsstandard vad

Justitiedepartementet föreslår därför att bland annat aktiebolagslagen ändras med krav på att revisorerna utöver uttalande om årsredovisningen ger en rättvisande bild av

Som det anges i promemorian framgår det av artikel 28.2 c i revisorsdirektivet att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen uppfyller

Stockholms universitet, juridiska fakulteteten Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svensk Försäkring Svensk Handel Svenskt Näringsliv Sveriges Advokatsamfund

2 (3) Småföretagarnas Riksförbund Sparbankernas riksförbund Stockholms Handelskammare Svensk Elektronik Svensk Försäkring Svensk Handel Svenska Bankföreningen