• No results found

Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-10-30 DI-2020-9326

Ert diarienr

Fi2020/03876

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Finansdepartementet

Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt

med anledning av covid-19-pandemin

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har inget att erinra mot förslaget. Detta beslut har fattats av juristen Mattias Sandström

References

Related documents

Företag som var i ekonomiska svårigheter den 29 februari 2020 bör enligt promemorian därför inte kunna få statligt stöd i form av skattenedsättningar av energiskatt

Eftersom den föreslagna bestämmelsen inte innehåller några begränsningar avseende orsak till de ekonomiska svårigheterna och inte heller krav på att de ekonomiska svårigheterna

Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå, chefsjuristen Rikard Janson samt enhetschefen Paula Hallonsten. Föredragande har

John Andersson har varit föredragande I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Olof Johansson, Anna Blomqvist och Pär Åkesson deltagit..

Eftersom ingen ändring i dessa regler föreslås innebär det att för vissa företag kommer bestämmelsen kunna tillämpas på förbrukning till och med maj 2021, medan för t.ex.

Kommissionen beslutade den 2 juli 2020 att företag som inte befann sig i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 men som försattes i svårigheter till följd av utbrottet av

Promemorian lämnar förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, med innebörden att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som

Med detta sagt har Trafikanalys, under rådande omständigheter, inga invändningar mot förslaget om tillfälliga lättnader till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter till