• No results found

Promemorian - Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian - Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Dnr KS 2020/1484 Sida 1 (4) 2020-11-19 Avdelningen för kvalitet och säkerhet

Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 stockholm.se Handläggare Till Jonas Lauri Telefon: 0850829575 Kommunstyrelsen

Promemorian - Förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar

med fler än åtta deltagare

Remiss från Justitiedepartementet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Remissen Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare besvaras

med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

I promemorian föreslås att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare förbjuds. Undantaget gällande sammankomster och tillställningar som hålls på

serveringsställen föreslås tas bort medan undantaget för sittande publik ska behållas.

Stadsledningskontoret ser allvarligt på pandemins utveckling under hösten och välkomnar fler åtgärder för att minska risken för

smittspridning. Stadsledningskontoret anser att den skärpning av förordningen som nu föreslås är befogad även om det innebär stora inskränkningar för allmänheten och fortsatt negativa följder för ekonomi och sysselsättning. Stadsledningskontoret vill också betona vikten av tydlighet i kommunikation och tillämpning kring föreslagna restriktioner.

Bakgrund

I Sverige och i resten av världen fortsätter spridningen av det virus som orsakar covid-19. Covid-19 är en allvarlig sjukdom som i de svåraste fallen har en dödlig utgång. Regeringen har sedan pandemins början vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.

För att motverka spridningen beslutade regeringen den 11 mars 2020 förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna

(2)

Tjänsteutlåtande Dnr KS 2020/1484 Sida 2 (4) 2020-11-19

sammankomster och offentliga tillställningar. Förordningen innebär att det inte får hållas några större allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar i Sverige. Inledningsvis gällde förbudet bara om antalet deltagare var fler än 500. Efter en ändring i förordningen är det högsta tillåtna antalet deltagare nu 50. Under hösten har två undantag från ovan nämnda förordning beslutats. Den 8 oktober beslutade regeringen om att undanta serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringstillfällen, exempelvis restauranger och kaféer. Den 22 oktober beslutade regeringen om att undanta allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar upp till 300 deltagare om arrangemanget kan säkerställa en sittande publik med minst en meters avstånd till andra.

Med anledning av den fortsatta spridningen har

Justitiedepartementet remitterat promemorian Förbud mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än åtta deltagare för besvarande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets avdelning för kvalitet och säkerhet.

Ärendet

I promemorian föreslås att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare förbjuds. Undantaget gällande sammankomster och tillställningar som hålls på

serveringsställen föreslås tas bort medan undantaget för sittande publik ska behållas.

I promemorian lyfter departementet fram den kraftigt ökande smittspridningen och att läget i Sverige nu är mycket allvarligt. Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar har, enligt promemorian, varit och är i detta sammanhang ett mycket viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Detta eftersom allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar är riskfyllda från smittskyddssynpunkt, främst eftersom de kan innebära att för varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid tillsammans i varandras fysiska närhet. Promemorian lyfter även fram att förbudet har en normgivande effekt även för sådana arrangemang som inte omfattas av förordningen.

(3)

Tjänsteutlåtande Dnr KS 2020/1484 Sida 3 (4) 2020-11-19

Promemorian konstaterar att smittläget nu är sådant att det bedöms nödvändigt att ytterligare begränsa möjligheterna att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även på

serveringsställen. Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än vid

serveringsställen. Vid lokala utbrott finns det dock, precis som tidigare, möjlighet för en länsstyrelse att lokalt begränsa deltagarantalet.

Förordningsändringen föreslås gälla tills vidare men bör, enligt promemorian, mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenserna och de ytterligare inskränkningarna i grundlagsfästa fri- och rättigheter som den innebär inte gälla längre än absolut nödvändigt.

Förordningen kommer att omprövas kontinuerligt och

utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Förordningsändringen föreslås träda i kraft 24 november 2020.

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag

Stadsledningskontoret ser allvarligt på pandemins utveckling under hösten och välkomnar fler åtgärder för att minska risken för

smittspridning. Staden ser positivt på den skärpning av förordningen om allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar som nu föreslås för att hindra spridningen i samhället i stort.

Stadsledningskontoret delar promemorians bedömning att förbudet kan vara en verkningsfull åtgärd och att den är befogad under en begränsad tid för att vända den negativa utvecklingen av

smittspridning som nu sker. Ett förbud mot allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare är dock en kraftig inskränkning i grundlagsfästa fri- och rättigheter och stadsledningskontoret välkomnar därför att

promemorian lyfter fram att begränsningen inte ska gälla för länge och att den ska omprövas kontinuerligt.

Stadsledningskontoret kan konstatera att denna skärpning, likt tidigare beslutade restriktioner, kommer att ge fortsatt negativa konsekvenser för ekonomi och sysselsättning i samhället i stort och för staden som organisation. Effekten är särskilt tydlig och allvarlig i vissa branscher. Alla berörda aktörer, däribland kommunen som påverkas både direkt och indirekt, kommer att vara betjänt av så

(4)

Tjänsteutlåtande Dnr KS 2020/1484 Sida 4 (4) 2020-11-19

tidiga och tydliga besked som möjligt gällande eventuella stöd till de mest drabbade näringarna.

Stadsledningskontoret vill understryka vikten av tydlighet när det kommer till kommunikation och tillämpning av rådande

restriktioner. För att den föreslagna skärpningen ska bli

ändamålsenlig och effektiv med hög grad av efterlevnad behöver innebörden vara stringent och klar. Samhällets olika aktörer, däribland kommunerna, kan hjälpa till genom att sprida budskap och anpassa den egna verksamheten men det försvåras av

tveksamheter i tolkning kring vad som berörs samt de olika

undantagen som dessutom kan se olika ut från en stad till en annan. Undantag och uttryck för osäkerhet i tolkning riskerar också att försvaga den normgivande effekt på allmänhetens beteende som promemorian annars lyfter fram som en positiv följd av förslaget. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anser remissen besvarad i enlighet med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Magdalena Bosson Alexandra Göransson Stadsdirektör Biträdande stadsdirektör

References

Related documents

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas inom Sverige.. Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och offentliga

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Med anledning av den stora smittspridningen i samhället och de effekter den riskerar att få för människors liv och hälsa och för belastningen på sjukvård och äldrevård- och

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som