• No results found

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (Fi2020/04527)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (Fi2020/04527)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 Stockholm 23 december 2020 Finansdepartementet Fi2020/04527 fi.remissvar@regeringskansliet.se eva-lisa.olsson @regeringskansliet.se

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i

vissa fall (Fi2020/04527)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på finansdepartementets promemoria Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (Fi2020/04527).

FAR får med anledning av detta anföra följande.

FAR, som ser positivt på utvidgade regler om lättnad i beskattning av personaloptioner, tillstyrker förslaget.

Av promemorian framgår att personaloptionen i vissa fall inte ska beskattas och att beskattning avses att ske vid försäljning av den förvärvade andelen. Det är viktigt att regler som är en fördelslagstiftning för den skattskyldige är klara och inte kan missuppfattas. FAR ser ett behov av förtydligande så att det klart framgår att såväl förvärvet som utnyttjandet av teckningsoptionen, vilket är ett värdepapper, inte medför någon förmånsbeskattning.

FAR

Markus Thaler

References

Related documents

I konsekvensutredningen uppges att förändringen som innebär att personaloptionen kan användas för att förvärva en teckningsoption och att personaloptionen kan ges ut av ett

I promemorian föreslås följande skrivning i 11 a kap. ”Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant

Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller

Vid tillämpning av reglerna om villkor för företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren ska vad som sägs om företaget gälla det företag i vilket personaloptionen ger rätt

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

Det gör att systemet blir säkrare i förhållande till att personer kan vilseledas att arbeta för en mycket låg lön med löfte om framtida stora vinster, vinster som i denna typ

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Innan så görs måste en gedigen utredning göras som tydligt visar på för- och nackdelar, alternativa sätt att komma till rätta med bedrägerierna, kostnader för företagen och