m.remissvar@regeringskansliet.se

Full text

(1)

SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y

1(2)

B E SÖ K: ST O C K H O LM V IR K E SVÄG E N 2

Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG 5, H U S U B P O ST:10648 ST O C K HO LM

T E L: 010 -6981000

F AX:010 -6981600

E-P O ST: R E G IST R AT O R@N AT U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: W W W.N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

YTTRANDE

2020-06-17 Ärendenr:

NV-02996-20

Miljödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till

författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall” (M2018/01322/R)

Naturvårdsverkets ställningstagande

Naturvårdsverket har inga synpunkter på förslagen.

Däremot har vi uppmärksammat några mindre fel i angivelserna av standarder i skrivelsen ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”. Det gäller följande (justeringar i rött):

Bilaga 2, tabell 4 (sid 45) till förordning om allmänna regler för sortering, mekanisk bearbetning och lagring av asfalt som är avfall:

EN 15527:2008 ska vara SS-EN 15527:2008

Bilaga 3, tabell 4 (sid 62) till förordning om allmänna regler för återvinning av avfall för anläggningsändamål:

EN 15527:2008 ska vara SS-EN 15527:2008 ISO 18287 ska vara SS-ISO 18287:2008 EN 12457–3 ska vara SS-EN 12457–3

SIS-CEN/TS 14405 ska vara SS-EN 14405:2017

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Martin Eriksson.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed,

föredragande, och projektledare Karin Klingspor.

(2)

NATURVÅRDSVERKET 2(2)

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Martin Eriksson Avdelningschef

Gunilla Sallhed Enhetschef

Kopia till: Johan Fallenius, Miljödepartementet, johan.fallenius@regeringskansliet.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :