• No results found

Miljö- och energidepartementet Yttrande över promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt, M2018/01322/R

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Miljö- och energidepartementet Yttrande över promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt, M2018/01322/R"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Miljö- och energidepartementet

Yttrande över promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och

anmälningsplikt, M2018/01322/R

Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata

återvinningsföretagen med en omsättning på 20 miljarder kronor och drygt 6 000 anställda. Medlemsföretagen hanterar årligen drygt 12 miljoner ton avfall och återvinningsbart material, varav ca 60 % återvinns till nya råvaror. Vår vision är att öka

materialåtervinningen och leverera återvunna råvaror till tillverkningsindustrin och därmed skapa hållbara förutsättningar för näringslivet och samhället.

Generellt

Det är positivt att Naturvårdsverket har gett förslag på förändringar i avfallslagstiftningen med syfte att öka återanvändningen och återvinningen. Förslag om regelförenkling, ökad förutsägbarhet samt resursbesparing är efterfrågat från återvinningsbranschen, samtidigt som lagstiftarnas ambition måste efterlevas. Naturvårdsverkets viktigaste uppgift kommer att bli att säkerställa att tillsynsmyndigheterna har en gemensam, snabb, och tydlig tolkning av regelverket och lagstiftningen.

Återvinningsindustrierna har följande synpunkter på förslaget

• Vi instämmer i förslaget att undanta de föreslagna verksamheterna

• Det är viktigt att tydliggöra att avfallslagstiftningen syftar till att säkerställa avfallshanteringen. För återvinningsbranschen innebär det att seriösa aktörer återfinns i hela avfallsledet.

• Om avfallet ska upphöra att vara avfall måste detta säkerställas genom nationella End of waste-kriterier. Miljö- och Energidepartementet bör därför ge

Naturvårdsverket i uppdrag att skapa tydliga end-of-waste-kriterier för de material som vi redan idag enkelt skulle kunna återanvända och som då inte omfattas av avfallslagstiftningen. Andra länders erfarenheter kan vara till stor nytta i detta arbete.

(2)

Inför Naturvårdsverkets fortsatta arbete måste följande tydliggöras

• Tydligt definiera vilka typer av anläggningar och vilka material som ska omfattas av allmänna regler, det är också viktigt att tydliggöra hur de allmänna reglerna inte ska användas, allt för att undvika missförstånd vid tolkningen.

• Tydliggöra vilka material som ska omfattas och att återvinning verkligen premieras. Ett exempel är metallhaltiga material från askor och slagg. Vissa av dessa innehåller höga halter föroreningar vilket gör materialet olämpligt att använda i konstruktioner ex i vägkonstruktioner, även om detta också kallas ”återvinning” men är mer att betrakta som ”downcycling”.

Stockholm den 20 december 2018

Viveke Ihd

References

Related documents

Länsstyrelsen anser att verksamheter som som idag omfattas av tillståndsplikt så långt det är möjligt inte ska omfattas av allmänna regler.

GENERELLA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGEN I PROMEMORIAN Länsstyrelsen är positiv till ändringar i enlighet med avfallsdirektivets krav och regelförenkling i de fall det kan ske utan fara

De allmänna reglerna behöver dessutom utformas med tydliga avgränsningar för att underlätta registrering, handläggning och tillsyn.. Det fortsatta utredningsarbetet bör även

Länsstyrelsen är positiv till att det i del 2 utreds närmare om allmänna regler kan utformas för användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål om. föroreningsrisken

Länsstyrelsen anser att undantag från tillstånds- och anmälningsplikt inte är lämpligt för mekanisk bearbetning av avfall som utgörs av betong, tegel, klinker och keramik

Då Naturvårdsverkets skrivelse saknar referenser till miljöbalkens 10 kapitel ser Länsstyrelsen det som angeläget att ge sin syn på konsekvenserna av ett generellt undantag

Sådana ”naturliga” avfall bör inte vara lämpliga att undantas från anmälnings- eller tillståndsplikten och endast regleras med allmänna bestämmelser. Förslaget innebär

Yttrande avseende Miljö- och energidepartementets remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt.