• No results found

"Vagen till en klimatpositiv framtid" (SOU 2020:4)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Vagen till en klimatpositiv framtid" (SOU 2020:4) "

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

SGU

geologiska Sveriges undersokning

YTTRANDE

Vart datum: 2020-05-15

Sid 1(4)

Ert datum: Valj datum

Vart diarienummer: 33-477/2020 Er beteckning: M2020/0166/KI

Handlaggare

Olof Taromi Sandstrom

Miljodepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar: Klimatpolitiska vagvalsutredningens betankande

"Vagen till en klimatpositiv framtid" (SOU 2020:4)

Sveriges gcologiska undersokning (SGU) har den 2020-02-19 tagic emot ovansti\ende arcnde for yttrande. Med anledning av detta vill SG U framfora foljande.

Generellt

SGU stiiller sig positiv till betankandet i score. For act till 2045 ni\ cct necco-noll utslapp av koldioxid och darefter negativa utslapp, kravs extraordinara atgardcr i form av olika sate att binda, lagra och i\cerfora kol till en balans som ar mc'r lik prc-industrialiserad tid. Bctankafi)clet och <le atgiirdcr som foresl/'1s ar etc signifikant bidrag till att uppni\ de faststallda mi\len. SG U scr fram cmot atr ta dcl av och bidra till att dessa mal ocksa uppnas.

Atervatning av torvmarker och vatmarker (kapitel 6, 7, 8)

Generellt anser SGU att utredningen dragit rimliga slutsatser om effckterna av de foreslagna atgiirderna avseende i\cervatning av vat-och corvmarker. Arervatning av tidigare torvmarker iir definitive positive ur klimatsynpunkt si\val pa kort som Jang sikt. Torvmarker har sedan den senasce istidens slut bundic in kol fri\n atmosfaren. Idag finns scorn arealcr corvmark vilka, genom markavvatcning, forlorat denna

funktion och istallct ucgor dessa ofta kallor for kol till atmosfarcn. Genom act acersciilla ucdikade vatmarker lrnn denna process stoppas och corvmarkerna kan istallec borja binda in kol fran atmosfarcn.

Den stora fragan avseende atcrvatning ar hur scorn a.realer som ar prakciskc mojliga act atgarda. Mi\nga platser som kan vara lampliga iir idag viktiga resurscr for skogs- och jordbruk och det kan med fora svarigheter for ate identifiera lampliga objekt. Manga dikade torvmarker ligger i flack ccrrang och dee finns risk att atervatning bidrar till negaciva konsekvenser pa omgivande markers funktion.

SGU anser act en nyckel till act i\tervatning ska bli effektivt ur klimatsynpunkc ar ace dee byggs upp ett tyclligt system med k.ritericr och ace varje objekt utvarderas ucifran dessa k.ricerier alternative att dee med kriteriemas hjalp identifieras lampliga objekc. Genom act valja objekc med relative tjocka lager med naringsrik corv £inns det forutsattningar for act effektivt minska avgangen av koldioxid till atmosfaren.

Detar aven viktigt att valja objekt dar decta inte paverkar omgivande ye- och grundvaccen negacivt.

Genom act ca in dessa paramecrar i krirerierna kan den storsca klimacnyttan fas samcidigt som negativa effekter pa omgivande marker kan bcgransas. Ytterligare en aspekt som ar av becyddse for ace

atervatning ska mojliggoras i storrc skala ar att dee tas fram kraftfulla styrmedel.

Sveriges geologiska undersokning Box 670

7S1 28 Uppsala Besok: Villavagen 18

Tel: 018-17 90 00 Webb: sgu.se E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2S28

(2)

SGU

geologiska Sveriges , understikmng

Sid 2(4)

SGU bor ha en roll inom dee arbcte som kravs for act ca fram kritcrier och idencificra objckt vilka ar lampliga att restaurera for act uppna en posiciv klirnateffekt. SGU cillhandahaller data och kunskap om de geologiska och hydrologiska forhallandena i och runt bade dikade och opaverkade vacmarker. Dec· finns data som visar torvens egenskaper och utbredning i rusentals svenska corvmarker. SGU bar Jang erfarenhet av att ta fram underlag som kan anvandas for att hitta omraden dar vatmarkcr kan anlaggas.

Inom den pagaende Vatmarkssatsningen car SGU fram kriterier for act idencificra omraden dar <let ar lampligt att anlagga vatmarker med syfte att oka cillgangcn pa grundvatten i landskapet. Inom denna satsning har SGU granskat ansokningar om medel for ace anlagga vaanarker.

Biogent kol (kapitel 18)

SGU delar utredningens uppfattning att det £inns stor potential att utveckla anviindningen av biogent kol. Har bedomer SGU act dee aven ar mojligr att anvanda rorv for act produccra biogent kol. Den torv som bildas idag till exempel pa marker som acerscalls efter torvcakt cller den torv som tillvaxer pa gamla torvtakter i sa kallade torvgravar kan skordas for att tillverka biogcnt kol. Vinsten med act gora dee ar att torv, eller rattare sage den vegetation som senare blir torv, som nybildas idag binder in flera hundra gram kol per kvadraaneter och ar. 1\v det kol som arligen binds in i vegetacionen kommer endast en mindre del, omkring 20 gram kol per kvadraanccer och ar, att langsiktigt bindas in i corven. Decca da en stor del av dee ursprungligt inbundna kolet avgar i form av vaxthusgaser i processen nar torven bildas.

Genom att skorda den nybildade rorven och gora biogent kol av den kan man cillgodogora sig storre delen av dee kol som gar forlorad vid rorvbildningsprocessen. Dessa markers klirnamyrra kan pa sa vis bli storre an vad den ar idag.

Skord av torv kan enbart komma till stand pa platser dar dee inte ar i konflikt med exempelvis

naturvardsintressen. Forutom att skorda torv som nybildas bor dee utredas act gora biogent kol av torv fran dikade torvmarker som idag bryts ner och lacker koldioxid. I dessa fall ar dee aktuellt foimst pa torvmarker som inte iir fampliga for atervacning och pa sa vis sakerstalls act <let kol sum finns bundec i torven ime £rigors till aanosfaren.

Forutsattningar och potential for bio-CCS i Sverige (kapitel 9)

Utredningen har kommit fram till arr den rekniska (vad som gar arr avskilja) potcncialt:n for bio-CCS i Sverige uppgar till mellan 10 och 20 miljoner con biogen koldioxid per ar. Der innebar att om bio-CCS ska na onskad effekt maste Sverige circa pa samtliga alternativ for lagring, dvs bada inhemsk lagring och mojligheter for lagting uromlaods.

Det bor fortydligas att utredningen i nulagec, och pa korc sikr, anscr an koldioxidlagring bor ske i exempelvis Norge, detta pa grund av beraknade langa lcdcider for utveckling av etc svenskt lager. For

att halla inhemsk lagring som ett levandc altcrnativ, bor dee fortydligas arc man samtidigt scr over befintliga legala hinder (exempelvis i Helsingforskonventionen, CCS-direktivet, offshoredirektiver, Londonprotokollet) och samcidigt bygga upp inhemsk kompetens, bland annat genom ett svenskt demonstrationsprojekt av hela (bio-)CCS-kedjan. Utredningen bcdomer att dee ar framsc systcmfragor som utgor dee huvudsakliga hindrec for tillampning av koldioxidlagring i Sverige.

Nar det talas om att enbart stodja permanent lagting av koldioxid som inte bidrar till yrccrligare fossil utvinning (s.k. EHR), bor dee laggas till ate s:1 aven kan ske i urcomda olje-och gaslager.

(3)

SGU

Sveriges geologiska ' undersiikning

Sid 3(4)

Det foreslagna uppdraget till SGU; att identifiera vad ctt beslutsunderlag om en svcnsk lagringsplats for koldioxidlagring behaver innehalla och hur en sadant skuUe kunna tas fram; iir ett omfattande och resurskriivande uppdrag, och kriiver ytterligare medel utover det som inryms i ordinarie anslagsgiven verksamhet.

Det foreslagna uppdraget till Energimyndigheten kring ett mellanstatligt avtal med bland annat Norge kring transport och lagring av koldioxid utomlands, sa bor detta av hansyn till olika specialkompetenser ske i samverkan med SGU och Naturvardsverket; inte enbart i samrad som star skrivec.

Satsning pa demonstrationsanlaggningar bor aven omfatt~ anlaggningar for pilotforsok med injektering av koldioxid som ett steg i utrcdningen kring mojligheten act lagra i Sverigc, same for an bygga upp kompetens om de svenska forhallanden.

Som en del av en kompetenshojande vcrksamhet om svensk koldioxidlagring bor forutsiittningar for lagring i svensk kontinentalsockel undersokas i mer dctalj giillande fysikaliska egenskaper. Ytterligare kunskapshojande forskning, samt utveckling av metoder och modeller behovs for de forhiiUanden som galler i svensk berggrund. SGU har lyft detta behov i sitt budgetunderlag for 2021-2023.

Styrning och styrmedel for bio-CCS (kapitel 10)

SGU stodjer utredn.ingen i att Sverige pa internationell nivii aktivt bor verka for att legala hinder for bio-CCS undanrojs, och att langsiktiga gemensamma styrmeclel (exempelvis ckonomiska incitament och revision av utsL1.ppshandel for bio-CCS) tas fram.

SGU valkomnar det av utredningen foreslagna nationclla cemrum for bio-CCS. Der har star betydelse for att bio-CCS ska utgora den andel av klimatatgardcrna som behovs for att Sverige ska na <let

langs.iktiga klimatmalet om nettonollutslapp senast 2045. Utredningcn foreslar Energimyndigheten som ansvarig myndighet, men iiven Naturvardsverket, som ansvarig myndighet for miljokvalitetsmalet Begransad klimatpaverkan, och med befogenhet att foresla atgiirder pa omradet bio-CCS for att na Sveriges klimatmal, ar ett naturligt val som ansvarig myndighet for ett nationellt centrum for bio-CCS.

Det behover utvecklas en nationell forskningsstrategi for bio-CCS i syfte att optimera forskningen mot en implementering i Sverige.

Bakgrund om CCS inklusive bio-CCS (kapitel 11)

Som klimatatgard betraktas CCS som en utslappsminskande atgard, men har dock mycket liren status jamford med likvardiga utsliippsmiskande atgiirder. CCS ar for stora dclar av processindustrin

(exempelvis cement, och petrokcmisk industri) ett nodvandigt verktyg for att na <le

utslappsminskningar som kravs for att na dee langsilniga klimatmiilet om nettonoUutslapp sc:;:nast 2045, da dessa i <lag saknar rimliga alternativ.

Diskussioner pagar i samhallet kring bio-CCS som pastas vara en omogen teknik Utredningen konkluderar, och detta bar fortydligas i kommunikationen, ate lagring i djupa akvifarer iir ect tekn.iskt sett moget (och diirmed sakert) alternativ som bedoms ha stor potential.

(4)

SGU

Sver1ges geologlska undersOknlng

Beslut i detta areode bar fattats av GD Anneli Witten

Sid 4{4)

I den slutliga hanclliiggningen av lirendet bar aven Statsgeologema Gry M0l Mortensen, Gustav Sohlenius, Kristian Scboning, samt Jurist Jesper Blomberg deltagit. HUlbarhetsstrateg Olof Taromi Sandstrom bar varit foredragande.

Anoeli Witten

OlofTaromi Sandstrom

References

Related documents

För att kunna delta i arbetet att binda koldioxid via skogsbruket, behöver vi bra vägledning i hur detta arbete görs på bästa sätt, samtidigt som vi tar hänsyn till biologiska och

I remissvaret behandlar Botkyrka kommun dessa områden: åtgärder för att öka kolsänka i skog och mark, avskiljning och lagring av bio- gen koldioxid samt andra tekniska åtgärder

Att främja utvecklingen av fullskaliga CCS-lösningar inom cementindustrin i synnerhet men även andra industrier erbjuder därför en unik möjlighet att minska de fossila utsläppen

Energimyndigheten föreslås också som samordningsansvarig myndighet med förtydligat uppdrag på området Bio-CCS samt ansvarig myndighet för de styrmedel som föreslås för att

På längre sikt är ett europeiskt styrmedel, såsom till exempel en EU- marknad för negativa utsläpp, att föredra, men Sverige bör även verka för att Norden ska gå före.. Det

Chefen för Ledningsstaben Jacob Henr iksson, chefsjur ist Caroline Reut erskiöld Wall samt miljöst rat eg Morgan Pett ersson har också delt agit i den slutliga handläggningen.

De styrmedel som utformas för att stödja bio-CCS bör därmed inte diskvalificera eller förhindra utvecklandet av kombinerade system för exempelvis avskiljning av både biogen

De åtgärdsområden som föreslås är ökade biologiska kolsänkor i skog- och jordbruksmark, lagring av biogen koldioxid från punktutsläpp vid förbränning av biomassa och

Jernkontoret välkomnar att regeringen har låtit en utredning ta fram ett underlag för politiska beslut som möjliggör fullskaliga satsningar på infångning och lagring av

Utgångspunkten för dessa mål, som alltså utgör lägsta-nivåer, är de maximalt tillåtna nivåerna för avräkning av kompletterande åtgärder mot de klimatpolitiska målen för

Idag är det i princip omöjligt att få till åtgärder inom våtmarkssatsningen på dessa marker eftersom det bara finns medel för att utföra en del av åtgärden (upp till 90 %)

Länsstyrelsen är dock kritisk till bedömningen att agroforestry skulle kunna ökas upp till cirka 50 000 hektar för att ge en ökad kolinlagring på cirka 0,03 miljoner ton koldioxid

-Länsstyrelsen anser att jordbruksmarken i Jämtlands län är viktig att bevara för att uppnå klimatmål som för livsmedelsproduktion, liksom för att uppnå andra miljömål, och

”Jordbruksverket bör, i samråd med länsstyrelserna och Naturvårdsverket, få i uppdrag att utforma kriterier för vilken mark som är lämplig för agroforestry av olika slag och

Målkonflikten med livsmedelsproduktion behöver tas på allvar. Dels med anledning av de samhällsmål som finns rörande livsmedelsproduktion, krisberedskap, klimatanpassning m.m.

Yttrandet har beretts av Lena Johansson Westholm, avdelningschef och docent i miljöteknik på avdelningen för miljöteknik och energiresurser vid akademin för

Region Gotland ser mycket positivt på förslagen om att inom nästa period för landsbygdsprogrammet tillföra ersättningar för olika insatser för ökade.. kolsänkor på de

Region Kronoberg ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens förslag och anser att det är positivt med en strategi och handlingsplan för kompletterande åtgärder för att

Strategins inriktning för de kompletterande åtgärderna är en handlingsplan där ökad kolsänka i skog och mark, avskiljning och lagring av biogen koldioxid, andra tekniker

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen redan tagit fram underlag som relaterar till flera av de åtgärder som utredningen nämner, exempelvis vallstöd, investeringsstöd,

Vinnovas utgångspunkt för remissvaret har primärt varit de delar av betänkandet som berör den uppgift som Vinnova har – att främja hållbar tillväxt i Sverige genom forskning

Det är mycket positivt att utredningen presenterar förslag på en konkret strategi med förslag på mål till år 2030 och år 2045 för kompletterande åtgärder och ett

- Uppskatta hur marknaden för verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder kommer att utvecklas från 2020 till mitten på detta sekel och vilken