• No results found

Remissvar över Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar över Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se ri@revisorsinspektionen.se 08-738 46 00 +46-8-738 46 00 202100–4805 REMISSYTTRANDE 2021-01-12 Dnr 2020-1386 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar över Enklare skatteregler för enskilda

näringsidkare (SOU 2020:50)

(Ert dnr Fi2020/04059)

Revisorsinspektionen har, utifrån de intressen som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen i SOU:n.

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt revisionsdirektören Elizabeth Løchting som har föredragit ärendet.

Per Johansson

References

Related documents

Investeringar i jordbruket är kapitalkrävande och därför är det viktigt att skattesystemet bidrar till att underlätta för jordbrukare som vill expandera.. Jordbruksverket

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Istället föreslås en förstärkning av periodiseringsfonden som innebär att 40 procent (idag 30 procent) av resultatet och får sättas av till fonden. Vidare föreslås att

expansionsfondsavsättningar, men med visserligen möjlighet till räntefördelning kopplat till kapitalbehållning, finns det stor risk att återföring av omfattande

använder data för en längre tidsperiod eftersom många enskilda näringsidkare som använder reglerna för periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning inte gör

SCB ser positivt på utredningens förslag till förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare.. SCB strävar efter att minska företagens administrativa börda så långt det

Enligt Srf konsulterna kan ett avskaffande av expansionsfonden leda till en klar försämring för många enskilda näringsidkare.. Det gäller inte minst den som vill expandera